Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Pravo na noveanu pomoa studenta bez jednog roditelja


Molila bih vas da mi odgovorite da li ja kao student imam pravo na neki noveani prihod po?to nemam jednog roditelja?

Odgovor


Imate pravo na porodienu penziju,u skladu sa Zakononom o penzijskom I invalidskom osiguranju,i to sa elanomn 27:Pravo na porodienu penziju mogu ostvariti elanovi porodice:1) umrlog osiguranika koji je navr?io najmanje pet godina sta?a osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju; ili2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.Ako je smrt lica iz elana 17. ovog zakona nastala kao…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 20.02.2008

Otkaz za vreme trudnoae


Trenutno se nalazim na porodiljskom da juna,me?utim direktor mi je usmenim putem dao otkaz i rekao da nemam posao posle zatvaranja bolovanja.Koja su moja prava?

Odgovor


Poslodavac je du?an da Vam otkaz uruei pismenim putem.Za vreme dok se nalazite na porodiljskom odsustvu ne mo?e da vam otka?e ugovor o radu (el.187 Zakona o radu).Ukoliko to ueini po Va?em povratku na posao,otkaz je u skladu sa zakonom.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Naein obraeunavanja naknade za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta


Ima slienih pitanja, samo me interesuje jedan detalj: da li se za visinu naknade koja se isplaauje porodiljama uzima poslednji mesec samo ili 3-4 poslednja meseca? I da li to zavisi od op?tine do op?tine?

Odgovor


Shodno el.11 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, obraeunava se i isplaauje u visini osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpoeinje kori?aenje odsustva, uveaane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa zakonom, a najvi?e do pet proseenih meseenih zarada u Republici.Ovaj…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Uslovi za sticanje prava na naknadu


IMAM BUTIK KOJI SAM PRIVREMENO ZATVORILA,OSTVARILA SAM PRAVO NA TRUDNIEKO I PORODILJSKO BOLOVANJE KOJE MI ISTIEE U AVGUSTU.DA LI MOGU DA OPET ZATRUDNIM,I OSTVARIM ISTA PRAVA ZA DRUGO DETE,I NA KOJI NAEIN?

Odgovor


Naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta predvi?ena je za zaposlena lica po ugovoru o radu,odn.lica koja samostalno obavljaju delatnost.Dakle neophodno je da samostalno obavljate delatnost,tj.da butik koji imate bude u radu,da plaaate poreze i doprinose i ostvarujete zaradu,da biste u slueaju ponovne trudnoae nadoknadu i primali.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Zamena privremeno odsutnog radnika


Da li se prilikom odlaska radnika na trudnieko bolovanje(odr?avanje trudnoae),na njegovo radno mesto mo?e odmah primiti zamena ili mora proai odre?eni vremenski period i koliko?

Odgovor


Ovo zavisi od obima poslova i potrebe preduzeaa.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Naknada za porodiljsko odsustvo


Zaposlena sam na odre?eno vreme i za nekoliko dana ce biti taeno 3 mesesca kako radim iako sam puna 2 meseca volontirala ali to nigde nemam notirano i potpisano od strane poslodavca. Ostala sam u drugom stanju. Zbog prirode posla a i mog stanja dr. mi je savetovano da odr?avam trudnoau. Interesuje me kolika ce biti noveana naknada (%) u mom slueaju?Ostalo je jos 2 radna dana da se poklope datumi stupanja…

Odgovor


S obzirom da se nalazite u radnom odnosu na odre?eno vreme,prvo na naknadu zarade,bilo radi privremene spreeenosti za rad(bolovanje pre nastupanja uslova za odpoeinjanje porodiljskog odsustva),bilo po osnovu porodiljskog odsustva ae trajati do isteka ugovora koji ste potpisali,a visina naknade odre?uje se u skladu sa el.11 i12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom i el. 115 Zakona o radu.…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Naknada za lica koja samostalno obavljaju delatnost


Od 01.05.2007god sam otvorila samostalnu radnju (preduzetnik).Od 31.10.2007 sam na porodiljskom odsustva.Pre toga sam mu?a ovlastila da vodi radnju kao ovla?aeni poslovo?a.On je u radnom odnosu u drugoj firmi.Po isteku porodiljskog od 3 meseca au se vratiti svom poslu a suprug ae koristiti negu deteta do 1 god u svojoj firmi. Da li treba da opozovem ovla?cenje dato njemu,da li imam prava na nadoknadu…

Odgovor


Pravo na nadoknadu imate u skladu sa el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom i iznosi 60% od zarade. I za vreme primanja iste plaaate poreze i doprinose kao da radite.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Ponovno zapo?ljavanje penzionisanih lica


Dali profesinalno vojno lice u penziji(adminstrativna penzija sa 34 godine penzijskog sta?a)mo?e da zasnuje radni odnos u gra?anstvu, i dali mu se za vreme zaposlenja ukida isplata steeene penzije?

Odgovor


Mo?ete da zasnujetre radni odnos.S obzirom da se radi o vojnoj penziji,nastaviaete da je primate bez prekida.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Visina otpremnine za odlazak u penziju


Visina otpremnine za odlazak u penziju?

Odgovor


Po el.119 tae. 1 Zakona o radu poslodavac je du?an da isplati, u skladu sa op?tim aktom:zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri proseene zarade.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008

Nova starosna granica za odlazak u penziju


IMAM 62 GODINU ?IVOTA A 1. APRILA 2008. GODINE PUNIM 40 GODINA RADNOG STA?A. PO KOLEKTIVNOM UGOVORU IMAM PRAVO NA TRI PROSEENA LIENA DOHOTKA FIRME I TRI MESECA ISTUPNOG ROKA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU. U DECEMBRU 2007. ISTAKAO SAM ZAHTEV DA ODLAZIM U PENZIJU 1. APRILA I DA BIH OD 1. JANUARA KORISTIO ISTUPNI ROK. DOBIJO SAM ODGOVOR STRUENE SLU?BE DA NISAM ISPUNIO JEDAN OD USLOVA. Da li je odgovor u…

Odgovor


Elan 69[s1] ,stav 1 tae1 i.2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da izuzetno od odredbe elana 4. ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stiee kad navr?i:1) u 2006. i 2007. godini, 63 godine ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina ?ivota (?ena) i najmanje 20 godina penzijskog sta?a;:2) u 2008. godini, 63 godine i ?est meseci ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina i ?est meseci…
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.