Evo koja su prava zaposlenih trudnica, porodilja i roditelja – i šta da uradite ako ih neko krši

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

feb 26

Zakonom o radu određeno je da su prava zaposlenog iz radnog odnosa sledeća: pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

U skladu sa navedenim, a osim pobrojanih prava, zakon propisuje posebnu zaštitu za zaposlenu ženu za vreme trudnoće i porođaja i za zaposlenog radi nege deteta, što je tema ovog teksta. Posebnu zakonsku zaštitu imaju i zaposleni mlađi od 18 godina života, kao i zaposlene osobe sa invaliditetom, ali se zaštitom tih kategorija zaposlenih ne bavimo ovom prilikom.

Imajući u vidu da je strogo zabranjena neposredna i posredna diskriminacija zaposlenih i lica koja traže zaposlenje s obzirom na njihova lična svojstva (pol, nacionalna i verska pripadnost, boja kože, zdravstveno stanje, lična uverenja i drugo), Zakon o radu naročiti naglašava da se odredbe zakona, opšteg akta i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zaštitu i pomoć određenim kategorijama zaposlenih, a posebno one o zaštiti osoba sa invaliditetom, žena za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, posebne nege deteta, kao i odredbe koje se odnose na posebna prava roditelja, usvojitelja, staratelja i hranitelja – ne smatraju diskriminacijom. Ovo stoga što početna pozicija navedenih kategorija zaposlenih nije ista sa ostalim zaposlenima, te bi jednako postupanje sa nejednakima samo po sebi bilo nepravedno, što iziskuje takozvanu pozitivnu diskriminaciju, odnosno preduzimanje mera kojima se žele smanjiti postojeće nejednakosti među zaposlenima.


Zaštita od poslova štetnih po zdravlje zaposlene trudnice, dojilje i/ili njenog deteta

Postoji niz odredbi Zakona o radu koje za cilj imaju zaštitu žena u periodu trudnoće, nakon porođaja, kao i zaštitu roditeljstva.

Tako zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama. Prema navednom, poslodavac ne može trudnicu ni dojilju da rasporedi na posao koji je po oceni nadležnih stručno-medicinskih službi štetan za njeno zdravlje i/ili zdravlje njenog deteta. Pri tom zakon već precizira da se takvim poslovima smatraju poslovi koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama, s tim da nadležan zdravstveni organ može da donese nalaz o štetnom dejstvu i nekog drugog radnog mesta. Poslodavac je u tom slučaju dužan da zaposlenoj obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, da je uputi na plaćeno odsustvo.

Zaštita od prekovremenog i noćnog rada

Zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Ovo znači da trudnica i dojilja ne mogu da rade duže od 40 časova nedeljno, koliko iznosi puno radno vreme,   niti mogu da rade u periodu od 22,00 časova do 6,00 časova narednog dana (noćni rad),  ako bi stručno-medicinski organ takvo angažovanje smatrao štetnim po zdravlje zaposlene trudnice i dojlje, odnosno po zdravlje deteta.

Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Majka ili otac deteta, a ovo pravo imaju i  usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj deteta, mogu da rade duže od 40 časova nedeljno, odnosno u periodu  od 22,00 časova do 6,00 časova narednog dana, samo uz svoju saglasnost, koja je data u pisanoj formi i svojeručno potpisana.

Samohrani roditelj koji ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću, takođe samo uz svoju pisanu saglasnost. Kao što vidimo, za roditelja koji se sam stara o detetu, a isto pravo zakon garantuje i za usvojioca, hranitelja, odnosno staratelja koji se sam stara o detetu, zaštita od prekovremenog i noćnog rada je opravdano izraženija, jer je starosna granica za dete  pomerena sa tri na sedam godina, a kada se radi o detetu koje je težak invalid, nije propisana starosna granica.


Pravo na odlazak sa posla tokom radnog vremena radi obavljanja pregleda u trudnoći

Zaposlena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara u skladu sa zakonom, o čemu je dužna da blagovremeno obavesti poslodavca. Ovo praktično znači da nakon što trudnica obavesti poslodavca da tokom radnog vremena ima zakazan zdravstveni pregled u vezi sa trudnoćom, poslodavac je dužan da je pusti da obavi ovaj pregled i za taj period ne sme da joj umanjuje zaradu, odnosno taj period mora da tertira kao period u kojem je zaposlena trudnica redovno obavljala svoje radne zadatke, iako se zapravo nalazila van svog radnog mesta.


Zaštita od preraspodele radnog vremena

Po zakonu o  radu  poslodavac ima pravo da vrši preraspodelu radnog vremena, odnosno da zbog prirode posla odredi da u nekom periodu godine zaposleni u određenom obimu rade duže, a potom da u istom tom obimu jedan deo godine rade kraće. U ovom slučaju ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne može da bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog, a radno vreme ne može da bude duže od 60 časova nedeljno. Primera radi, u hotelu u kojem je mnogo veći obim posla tokom letnjih mesci, u periodu april-septembar poslodavac odredi da se radi 50 časova nedeljno, a u periodu oktobar-mart 30 sati nedeljno. Međutim, određene kategorije zaposlenih su posebno zaštićene od preraspodele radnog vremena, pa tako poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena zaposlenoj ženi za vreme trudnoće i zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života ili detetom sa težim stepenom psihofizičke ometenosti – samo uz pisanu saglasnost zaposlenog.


Pravo na produženu pauzu ili skraćenje radnog vremena zbog dojenja deteta do godinu dana

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova. S obzirom da porodiljsko odsustvo započinje između 28 i 45 dana pre termina porođaja, a imajući u vidu i mogućnost da porodilja nešto ranije započne sa radom, sve dok dete ne navrši godinu dana života poslodavac je porodilji dužan da obezbedi navedenih 90 minuta pauze ili 90 minuta skraćenja radnog vremena. Ovako utvrđena pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Rad na određeno vreme i posebna zaštita trudnica

Iako smo o ovoj temi posebno pisali u tekstu koji se bavi radom na određeno vreme, zbog važnosti zakonske odredbe i ovde ponovo istčemo da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. U skladu sa navednim, zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se radni odnos do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Ostale zakonske odredbe od značaja za materinstvo i roditeljstvo

Generalno se može reći da je intencija zakonodavca u pogledu zaštite prava trudnica, porodilja i roditelja pozitivna i da je napravljen korak u pravom smeru donošenjem Zakona o radu iz 2014. godine, kao i novom zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (usvojen krajem 2017. godine), jer su mnoga prava proširena. Ipak, ovde treba istaći jedan problem koji je prouzrokovan definicijom zaposlenog iz Zakona o radu, koja nije menjana. Naime, sve zakonske odredbe o zaštiti materinstva i roditeljstva se odnose na zaposlene, a u  smislu Zakona o radu zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca. To praktično znači da ove odredbe o posebnoj zaštiti nemaju primenu u  pogledu žena i roditelja  koji su radno angažovani van radnog odnosa-po ugovoru o delu i po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Ovo nije dobro rešenje i može podstaći određene poslodavce da zbog proširenih prava  trudnica, porodilja i roditelja u radnom odnosu izbegavaju da zaposle određene kategorije lica, odnosno pokušaju da ih angažuju kroz modalitete radnog angažovanja van radnog odnosa. Na taj način ideja zakonskog poboljšanja položaja trudnica, porodilja i roditelja u radnom odnosu može kod određenih posodavaca da proizvede kontraefekat i praktično podstakne diskriminaciju prilikom zapošljavanja, i to prema polu, bračnom i porodičnom statusu. Stoga bi bilo poželjno da se pronađe način da se pruži posebna zaštita i trudnicama, porodiljama i roditeljima koji rade van radnog odnosa, kako poslodavci ne bi više imali motiv da ih angažuju van radnog odnosa. Doduše, prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom i bračnom statusu, niti zasnivanje radnog odnosa sme da uslovljava testom trudnoće (osim kod poslova štetnih po zdravlje žene), čime se samo delimično ublažavaju gore navedeni potencijalni negativni efekti.

U slučaju sumnje da im je neko garantovano pravo povređeno, sve kategorije zaposlenih na koje se odnose navedene zaštitne odredbe treba da se obrate Inspekciji za rad ili u krajnjem slučaju da podnesu tužbu nadležnom sudu. Primeni ovih zakonskih odredbi u praksi Inspekcija rada posvećuje posebnu pažnju i u ovim predmetima postupa hitno, što je neophodno, posebno imajući lošu demografsku sliku u našoj zemlji i  zvanično proklamovanu pronatalitetnu politiku.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(147) komentari

Gordana Markovic 22. 10. 2021.

Postovani,
Pre dva dana sam saznala da sam trudna, ali postoji problem jer radim u trgovini, prijavljena sam na tri meseca i sada mi ugovor ističe 01.11., znaci za nekih skoro 10ak dana, pa me interesuje da li ja imam prava za trudnicko, da li mogu da predam doznake ili imaju pravo da mi ne produze ugovor posto mi ističe uskoro, a i da navedem da mi je to prvi ugovor kod njih bio, s tim da firma uredno radi prijave i papirologiju, znaci ozbiljan firma po tom pitanju.
Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojevic 25. 10. 2021.

  Poštovana Gordana
  Zakonom o radu propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom se rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.
  Shodno navedenom, poslodavac ima zakonsku obaveztu da sa Vama produži ugovor o radu najmanje do isteka porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Svakako da biste imali pravo i na trudničko bolovanje, ako lekar oceni da zbog trudnoće ne bi trebalo da radite, kao i pravo na porodiljsko odsustvo. Dakle poslodavac ne može da Vam otkaže ugovor o radu 01.novembra već ga mora produžiti.
  Srdačan pozdrav

   Gordana Markovic 26. 10. 2021.

   Hvala na odgovoru. Sefovima sam saopstila da sam trudna, ali su me zamolili da ostanem do kraja nedelje, a to pada tacno 01.11., zbog manjka radne snage, kada mi istice ugovor, rekla sam da nije problem, ali da Zelim da razgovaram sa direktorom, da vidim sta ce biti posle, posto pri razgovoru, sef mi je rekao da posle toga direktor odlucuje da li ce mi produziti ugovor ili ne, sad mi je jasnije koja su moja prava, ali me interesuje da li oni imaju prava da mi daju otkaz odma 01.11. po isteku ugovora i ako sam ih ja obavestila i izasla njima u susret uz njihovu molbu da ostanem do kraja nedelje.
   Hvala na odgovoru.

    Milan Predojevic 27. 10. 2021.

    Poštovana Gordana
    U konkretnom slučaju ne odlučuje direktor da li će Vam se produžiti ugovor, jer je zakon već predvideo da je poslodavac u obavezi da potpiše novi ugovor koji traje do isteka pordiljskog odsustva. Dakle, otkaz 01.novembra bi bio nezakonit. To što su Vas zamolili da ostanete da radite, pretpostavljam da znači da su od Vas tražili da ne otvarate trudničko bolovanje pre 01.novembra, a ne da zaista razmatraju da Vam ne produže ugovor. Ukoliko bi se otkaz ipak desio mogli biste da podnesete tužbu za utvrđivanje da je otkaz nezakonit, te da slučaj prijavite inspekciji za rad , koja bi imala ovlašćenje da Vas vrati na posao i pre okončanja sudskog postupka.
    Pozdrav

Tijana Drazic 02. 09. 2021.

Poštovani,
Zaposlena sam u firmi kojoj je od aprila račun blokiran,nisu isplaćene plate ni doprinosi radnicima, a nama par trudnica, zdravstveno nije plaćeno od šestog meseca, bolovanje nam više neće isplaćivati pod izgovorom da im država ne isplaćuje naša bolovanja (koja idu na namenski račun svake firme) jer kako kažu neće da isplate jer nisu svima plaćeni doprinosi. U firmi je ostalo trenutno nas tri trudnice, koje ne znamo gde dalje da se obratimo, a aneks svaki mesec potpisujemo, ostali su dali otkaz i na birou su. Da li imate neki savet ili ideju kome bi mogli da se obratimo.
Hvala unapred.

  Milan Predojevic 03. 09. 2021.

  Po[tovana
  Jako je nezahvalno davati savete u situaciji kada poslodavac evidentno ima finansijskih poteškoća da isplati zarade i naknade zarada. Činjenica jeste da RFZO neće isplatiti naknadu zarade ako doprinosi nisu uredno plaćeni. Poslodavac, međutim ima mogućnost da Vam isplati naknadu zarade, pa da taj iznos naknadno refundira od RFZO, kada bude uspeo da uplati sve dospele doprinose. Nažalost, ukoliko se poslodavac ne izvuče iz problema i ode u stečaj, prijavićete svoja potraživanja u stečajniom postupku, de će potraživanja iz radnog odnosa imati prioritet u odnosu na ostale poverioce (prvi isplatni red). Da bi zaposleni ostvarili pravo u stečajnom postupku, potrebno je da prijave potraživanje za neisplaćene zarade, naknade zarade, naknade štete, otpremnine zbog odlaska u penziju nadležnom privrednom sudu (stečajnom sudu) u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim se otvara stečajni postupak. Kada nadležni sud donese rešenje kojim su priznata potraživanja zaposlenog (potraživanja za neisplaćene zarade ili naknade zarade moraju biti priznata i utvrđena rešenjem suda u 1. isplatnom redu), zaposleni podnosi zahtev Fondu Solidarnosti u roku od 45 dana od dana prijema odluke suda, kojom je utvrđeno potraživanje. Fond solidarnosti je pravno lice osnovano u skladu sa Zakonom o radu upravo radi ostvarivanja prava zaposlenih nakon stečaja, za slučaj da ne uspeju da se naplate u stečajnom postupku. Ako Vam radni odnos prestzane zbog prestanka rada poslodavca, pa ostavrite pravo na novčanu naknadu kod NSZ (biroa) isplata novčane naknade će se nastaviti sve dok Vam ne istekne porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Danijela Vulovic Milosevic 04. 08. 2021.

Postovani trenutno se nalazim na porodiljskom bolovanju koje traje do 15.05.2022 godine.Moje pitanje je mogu li ja po zakonu o radu traziti od poslodavca da po isteku porodiljskog bolovanja nastavim sa radom u trajanju od 4h dnevno 5 dana u nedelji?Hvala na odgovoru

  Milan Predojevic 04. 08. 2021.

  Poštovana
  Zakon o radu nije predvideo obavezu poslodavca da Vam dopusti rad od 4 časa dnevno. Možete mu predložiti takvo rešenje, ali poslodavac nema zakonsku obavezu da to prihvati. Samo jedan od roditelja deteta kome je neophodna posebna nega, odnosno ima ometenost u razvoju, može nakon porodiljskog da radi sa pola radnog vremena. U uobičajenim okolnostima to nije slučaj.
  Pozdrav

Milica Gardasevic 27. 07. 2021.

Postovani,
Ja Sam zaposlena trudnica na trudnickom bolovanju od 01.06. Moj poslodavac nije platio dugovanja Prema RFZO, Tako da mi zdravstvena knjizica nije overena od 30.06. U Domu zdravlja su me obavestili da nece moci da mi izdaju doznake za jul, koje Treba da podignem 30.07 ukoliko mi zdravstvena knjizica ne bude overena. Moj poslodavac tvrdi da je podneo dokumentaciju I da ceka resenje za reprogram pomenutog duga. Posto je neizvesno kada ce to resenje biti doneto, a meni se blizi Dan kada Treba da podignem doznake, sta ja mogu da uradim da ne izgubim pravo na naknadu? Da li ja to pravo potpuno gubim, ako ne dobijem doznake za ovaj mesec? Meni je ovo trece dete I trebalo bi da imam pravo na naknadu Jos dve godine nakon porodja.
Hvala unapred.

  Milan Predojevic 27. 07. 2021.

  Poštovana
  Mišljenja sam da je služba doma zdravlja u obavezi da Vam izda doznake za jul mesec. One su samo dokaz da ste tokom jula meseca, po ocenama stručno-medicinskih organa (izabrani lekar i lekarska komisija) bili privremeno sprečen za rad i predstavljaju jedan od dokaza koji se moraju predati radi isplate nalande zarade od RFZO. Doznaka međutim nije dovoljan uslov isplatu, a ispunjenost uslova za isplatu bolovanja ceni služba RFZO, a ne doma zdravlja. Mišljenja sam da su u domu zdravlja dužni da izdaju doznake, a filijala RFZO će u upravnom postupku utvrđivati da li su i ostali uslovi za isplatu bolovanja ispunjeni (između ostalog i uplata doprinosa). Zahtev za isplatu naknade zarade može se podneti filijali RFZO u roku od tri godine.
  Pozdrav

  Milan Predojevic 15. 07. 2021.

  Poštovana
  Nije mi poznato na osnovu koje zakonske odredbe stoji tvrdnja da majka deteta do tri godine starosti ne može da radi popodnevnu smenu. Takva odredba u Zakonu o radu ne postoji. Stoji odredba da zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, ali tu se pre svega misli na naporne i teške poslove i čak se primera radi navode poslovi koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama, a mogu doći u obzir i drugi poslovi za koje nadležni zdravstveni organ oceni da su štetni po majku ili njeno dete. U Zakonu o radu se eksplicitno nigde ne pominje popodnevni rad, odnosno njegova zabrana za roditelje dece do tri godine starosti, pa čak ni za majke koje doje dete.
  Pozdrav

Valentina Mišković 15. 07. 2021.

Dobar dan. Imam dete od 16 meseci. Zanima me da li po zakonu imam pravo da radim samo prvu smenu, i ako je tako, kako da to i dokažem? Hvala

  Milan Predojevic 15. 07. 2021.

  Poštovana
  Poslodavac nije po zakonu dužan da Vam obezbedi da radite samo prvu smenu zato što imate dete od 16 meseci. Postoji zaštita od noćnog i prekovremenog rada pošto jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Takođe, zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Prema tome, ne postoji zakonska zaštita od rada u popodnevnoj smeni.
  Pozdrav

   Valentina Mišković 15. 07. 2021.

   Hvala

Radmila Paunovic 28. 06. 2021.

Postovani,

Dala sam otkaz na pocetku trudnoce,zbog zatvaranja firme. Interesuje me da li imam pravo na bilo kakvu novcanu, mesecnu pomoc kao nezaposlena trudnica i ako imam kome bi trebalo da se obratim?

  Milan Predojevic 28. 06. 2021.

  Poštovana Radmila
  Ukoliko Vam je razlog prestanka radnog odnosa otkaz koji ste dali poslodavcu, ne možete imati pravo na novčanu naknadu. Lice koje je samo prekinulo radni odnos davanjem otkaza, nema pravo na novčanu naknadu kod NSZ. Ovo pravo biste imali ako Vam je razlog prestanka radnog odnosa tehnološki višak ili prestanak rada poslodavca. Međutim, ako ste pre nego što je poslodavac prestao da radi Vi dali otkaz, nećete ostvariti pravo na novčanu naknadu kod NSZ. U svakom slučaju, u roku od 3 dana treba da se javite filijali NSZ sa rešenjem o prestanku radnog odnosa i tamo ćete dobiti preciznu informciju na osnovu akta o prestanku radnog odnosa.
  Pozdrav

Dragana Đerić 15. 06. 2021.

Postovani Milane,

Mkj poslodavac je ispao jako nekorektan i dobila sam otkaz za vreme trudnoće (bio je upoznat sa trudnocom i svejedno mi je dao otkaz). Angažovala sam advokata kako bi me vratio, to je i ucinio pa je izbegavao da mi anulira te dve nedelje otkaza i imala sam prekid u stazu pa sam morala da se obratim inspekciji rada.

Molim Vas za informaciju koja su moja dalja prava, da li smem da iskoristim odmor iz 2020 i 2021,sta ukoliko imam produzetak bolovanja radi nege deteta?

Ugovor mi je bio na odredjeno vreme, produžavan na mesec dana. Takodje da li ima svrhe da tuzim poslodavca, jer me cak nije ni obavestio o otkazu nego sam zasnala da mi knjizi a ne vazi na salteru doma zdravlja?

Unapred hvala na odgovoru

  Milan Predojevic 15. 06. 2021.

  Poštovana Dragana
  Ukoliko zbog korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta niste koristili godišnji odmor za 2020. godinu, Vi ste ga mogli iskoristiti do 30. juna tekuće godine. Godišnji odmor zan 2021. godinu mogli ste u celosti da iskoristite. Ako odmor niste iskoristili, a radni odnos Vam je prestao, poslodavac je dužan da Vam u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa uplati nakandu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Ukoliko to odbija da učini, možete pokrenuti sudski postupak tužbomzua naknadu štete.
  Pozdrav

Marija Susnjevic 31. 05. 2021.

Poštovani,
Planiram da se vratim na posao pre isteka porodiljskog bolovanja,u dogovoru sa poslodavcem. Zanima me da li ja trebam da zakljucim bolovanje sa izabranim doktorom ili ce se to resiti mojim dolaskom na posao. Takodje doktor mi je rekao da su oni vec unapred zakljucili bolovanje po propisanom datumu.pa me sada zanima procedura ukoliko zelim ranije da se vratim na posao. Hvala unapred. Pozdrav

  Milan Predojevic 31. 05. 2021.

  Poštovana Marija
  S obzirom da se ne radi o bolovanju koje otvara lekar na osnovu svoje ocene o sprečenosti za rad, već o porodiljskom odsustvu koje vam pripada po Zakonu o radu u svakom slučaju porođaja i nege deteta, ne morate da se obraćate lekaru radi zaključicvanja bolovanja jer Vi i niste na bolovanju, već na porodiljskom odsustvu. Potrebno je da opštinskoj (gradskoj) upravi koja Vam plaća naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva podnesete zahtev za prekid prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
  Pozdrav

Jovana Nedic 19. 05. 2021.

Postovani, da li po prestanku porodiljskog bolovanja i produzetka ugovora sa odredjenog na neodredjeno vreme imam pravo da iskoristim godisnji odmor ?

  Milan Predojevic 20. 05. 2021.

  Poštovana Jovana
  Po prestanku porodiljskog bolovanja i aneksiranja ugovora sa određenog na neodređeno vreme, imate pravo da iskoristite godišnji odmor na koji ste stekli pravo po osnovu ugovora na određeno vreme, a pre potpisivanja aneksa ga niste iskoristili. Godišnji odmor za 2020. godinu možete da iskoristite najkasnije do 30.juna 2021. godine.
  Pozdrav

Dušica Bojović 18. 05. 2021.

Postovani,imam problem, na trudnickom bolovanju sam od 1.2.2021., u martu mi je doktorka dala uput za komisiju i on je ostao u domu zdravlja, medjutim nije mi receno da li treba da donesem kopije svih nalaza. Krajem aprila poslodavac mi je rekao da uz doznake donesem kopiju kartice iz banke zbog broja racuna, da odnese knjigovodji, i sada mi kasni isplata trudnickog. Zanima me da li to ima veze sa uputom za komisiju jer uz njega nije bilo nalaza, ne znam sta da radim. Pozdrav.

  Milan Predojevic 18. 05. 2021.

  Poštovana Dušice
  Zbog trenutne epidemiološke situacij, a tako je bilo i u prethodnom periodu, lekarske komisije RFZO ne rade sa strankama, već odluke o produžetku bolovanja donose na osnovu medicinske dokumentacije koju izabrani lekar prosledi putem elektronske pošte. Prema tome, ne može biti Vaša odgovornost ako ste se na isteku 60 dana bolovanja obratili lekaru radi regulisanja produžetka istog. Takođe, moguće je da je do kašnjenja došlo zato što poslodavac nije do sada dostavio dokumentaciju za obračun bolovanja. Poslodavac ima obavezu da podnese filijali RFZO zahtev za isplatu bolovanja uz dokaze o ostvarenoj zaradi u poslednjih 12 meseci. Proverite da li je poslodavac dostavio takav zahtev filijali RFZO u Vašem gradu. On je zahtev za isplatu naknade za mart mogao da preda već 01.aprila, a za april već prvog radnog dana u maju. Od tog momenta RFZO ima obavezu da plati bolovanje u roku od 30 dana i nemam informacije da oni sa isplatom kasne.
  Pozdrav

Dragana Maletić 17. 05. 2021.

Poštovani,

Ukoliko sam u radnom odnosu kod jednog poslodavca više od 18 meseci, ali želim da promenim poslodavca, da li imam pravo na plaćeno trudničo i porodiljsko odsustvo kod novog poslodavca, ako nisam imala pauzu između dva ugovora, odmah ili ubrzo nakon promene radnog mesta, ili bi trebalo i kod novog poslodavca da budem u radnom odnosu minimum 18 meseci?

Hvala unapred.

  Milan Predojevic 18. 05. 2021.

  Poštovana Dragana
  Ukoliko ste u radnom odnosu kod jednog poslodavca više od 18 meseci, a potom promenite poslodavca, imaćete pravo na plaćeno trudničo i porodiljsko odsustvo kod novog poslodavca. Nije važno da li ste imali pauzu između dva ugovora, odmah ili ubrzo nakon promene radnog mesta. Takođe, nije nužno da kod novog poslodavca budete u radnom odnosu minimum 18 meseci jer će Vam se kod obračuna naknade zarade i tokom trudničkog bolovanja i za vreme porodiljskog odsustva, računati prihodi iz poslednjih 12/18 meseci, bez obzira na to da li su ostvareni kod sadašnjeg ili kod prethodnog poslodavca.
  Pozdrav

Milena Trivković 07. 05. 2021.

Postovani,
Sta se desava ukoliko mi ugovor na odredjeno istekne a ja zatrudnim nakon isteka ugovora, ali uredno dostavim potvrdu o trudnoci u roku od 30 dana? Da li je i tom slucaju poslodavac duzan da me vrati na posao? Ili iskljucivo ukoliko je trudnoca zasnovana dok je ugovor jos bio na snazi. Pozdrav

  Milan Predojevic 09. 05. 2021.

  Poštovana Milena
  Zakonom o radu propisano je da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Shodno navedenom, ukoliko Vam ugovor na određeeno istekne, Vi zatrudnite nakon isteka ugovora, ali uredno dostavite poslodavcu potvrdu o trudnoći u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, u tom slučaju poslodavac je dužan da Vas vrati na posao. Trudnoća ne mora da bude zasnovana dok je ugovor još bio na snazi. Dovoljno je da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavcu dostavite lekarsko uverenje o trudnoći i on je po zakonu obavezan da stavi van snage rešenje o otkazu, jer je postalo ništavo, i da sa Vama sklopi novi ugovor o radu na određeno vreme, koj će da traje najmanje do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nikola Dimoski 26. 04. 2021.

Postovani,
Trenutno sam na placenom odsustvu sa rada radi nege deteta, to prava sam preuzeo od majke jer je ona u drugom stanju i ima rizicnu trudnocu. Pravo traje do juna, a supruga treba da se porodi u julu. Zanima me koja su moja prava do porodjaja i da li imam prava da radim samo prvu smenu do navrsene trece godine prvog deteta?

  Milan Predojevic 26. 04. 2021.

  Poštovani Nikola
  Zakonom o radu propisano je da jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Prema tome, zaštićeni ste kao roditelj deteta do tri godine života u tom smislu da možete biti raspoređeni da radite u periodu između 22: 00 časova i 06:00 časova izjutra (rad noću) samo uz svoju pisanu saglasnost. Shodno navedenom, poslodavcu nije zabranjeno da Vas rasporedi da radite drugu smenu (koja mora da se završi do 22:00), odnosno nije dužan da Vam obezbedi da radite samo prvu smenu.
  Pozdrav

Milica Jakovljević 23. 04. 2021.

Poštovani,
Imam ugovor na mesec dana, vratila sam se sa porodiljskog. U firmi postoji treća smena. Rečeno mi je da mi neće produžiti ugovor, ukoliko ne pristanem da radim u sve tri smene. Imaju li prava na ovo ili su dužni da mi produžavaju ugovor dok beba ne napuni 3 godine, čak i ako ne pristanem da radim treću smenu? Hvala

  Milan Predojevic 23. 04. 2021.

  Poštovana Milice
  Zakonom o radu propisano je da zaposlena koja doji dete ne može da radi noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Prema navedenom, samo uz Vašu pisanu saglasnost možete da radite noću, a ako dojite i postoji štetan uticaj noćnog rada na zdravlje Vas ili deteta, noćni rad je zabranjen. Problem je u tome što nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme poslodavac nije dužan da sa Vama potpiše novi ugovor, a sigurno da u rešenju o prestanku radnog odnosa neće navesti da je razlog taj što ne želite da radite noću, već da je osnov za prestanak radnog odnosa istek ugovora o radu na određen vreme. Ne postoji obaveza produžavanja radnog odnosa dok dete ne navrši tri godine života.
  Pozdrav

Sanja Jovic 12. 04. 2021.

Postovani,

Trenutno sam na odstustvu zarad nege deteta,koje mi istice 12.05. Pitala sam poslodavca da li postoji mogucnost skracenog radnog vremene ,jer ce dete imati navrsenih 10 meseci kada se budem vratila i pritom jos uvek dojim i dobila odgovor da to nije moguce i da ako ne mogu da radim da to ne dolazi u obzir. Interesuje me da li ja imam pravo da se zalim povodom njegove odluke,a nisam iskoristila ni stari odmor? Plasim se da ne dobijem otkaz ako uzmem bolovanje ili trazim to sto mi sleduje. Veliki pozdrav.

  Milan Predojevic 13. 04. 2021.

  Poštovana Sanja
  Zakonom o radu propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova. Prema tome, pošto će dete imati samo 10 meseci kada se budete vratili na rad, imate pravo da za potrebe dojenja deteta zahtevate ili pauzu od ukupno 90 minuta ili da dobijete skraćenje radnog vremena, takođe za 90 minuta. Ukoliko Vi zahtevate ovu vrstu zaštite, poslodavac je dužan da Vam obezbedi ili pauze od 90 minuta ili skraćenje radnog vremena za 90 minuta. S obzirom da zakon jasno kaže da je poslodavac dužan da učini navedeno, ne radi se o njegovom izboru, odnosno nema pravo da bira da li će udovoljiti Vašem zahtevu. Što se tiče godišnjeg odmora, Zakon o radu određuje da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Prema tome, sve do 30. juna tekuće godine možete iskoristiti stari godišnj odmor, tačnije poslodavac je dužan da Vam do navedenog datuma obezbedi da koristite godišnji odmor za 2020. godinu. Imate mogućnost da slučaj prijavite Inspekciji za rad, kao organu koji može poslodavca privoleti poštovanju zakona. Razumljiv je Vaš strah od otkaza, ali i tu Vas zakon štiti jer propisuje da se privremena sprečenost za rad usled bolesti, korišćenje porodiljskog odsustva, kao i obraćanje zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa, ne sme smatrati opravdanim razlogom za otkaz.
  Pozdrav

S G 31. 03. 2021.

Postovani,
Zaposlena sam na neodredjeno vreme od juna 2018. u decembru 2019.sam otvorila trudnicko bolovanje, a u maju 2020.porodiljsko koje istice h maju 2021.
Interesuje me da li imam pravo da iskoristim stari godisnji odmor ili nadoknadu, ukoliko ja zelim da prekinem radni odnos i ne vratim se na posao?
Hvala unapred.

  Milan Predojevic 02. 04. 2021.

  Poštovana Snežana
  Zakonom o radu propisano je da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Istim zakonom takođe je određeno da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora koji bi mu pripao za celu godinu (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj mu prestaje radni odnos. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Shodno navedenim zakonskim odredbama nemate pravo na neiskorišćeni godišnji odmor za 2019. godinu, ali imate pravo na neiskorišćeni godišnji odmor za 2020. godinu i to do 30.juna 2021. godine. Ukoliko u tekućoj godini date otkaz, imate pravo i na srazmeran deo godišnjeg odmora za 2021. godinu. U slučaju da ne iskoristite godišnji odmor u celini ili delimično, poslodavac je dužan da Vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini Vaše prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Pozdrav

S. M. 19. 03. 2021.

Poštovani Milane,
Radila sam kod poslodavca na od 09.2017 sa ugovorom na neodređeno sa punim radnim vremenom 2019 godine sam otvorila trudnicko i porodiljsko koje je isteklo 01.11.2020 god i na koje je vezano drugo trudnicko i porodiljsko.
Poslodavac je ugasio firmu, ne postoji više na tržištu i vratio nas na NZS.
Mene sada zanima, da li imam ostvareno pravo na porodiljsko i koliko cu primiti ako imam, kako se to računa? Hvala unapred.

  Milan Predojevic 19. 03. 2021.

  Poštovana
  Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina-što je kod Vas slučaj, sem ako nemate pre ovog radnog odnosa neko drugo angažovanje po ugovoru o radu koje je takođe prestalo iz nekog od razloga za koji zakon vezuje pravo na novčanu naknadu. Ako imate duži staž osiguranja od 5 godina onda bi trajanje naknade bilo 6 meseci. U svakom slučaju isplata novčane naknade se nastavlja za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti. Isplata se nastavlja i za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta. Ukoliko na ovaj način ne bude moguće ostvariti pravo na produženje isplate novčane naknade, drugu mogućnost daje Zakon koji uređuje isplatu porodiljskih naknada. Prema ovom zakonu, ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Shodno svemu navedenom, potrebno je da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa sa ličnim dokumentom, dokazom o najvišem stepenu stečenog obrazovanja (diploma sa škole ili fakulteta) i aktom o prestanku radnog odnosa javite filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Ako kod ove ustanove ne ostvarite prava (što mislim da neće biti slučaj), možete po rođenju deteta podneti zahtev lokalnoj samoupravi za isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta.
  Pozdrav

   S. M. 19. 03. 2021.

   Hvala najlepše. Imam jos jedno pitanje, da li ja imam pravo na otpremninu, obzirom da je poslodavac poslato rešenje na kućnu adresu, bez predhodnog obaveštenja o prestanku rada?

    Milan Predojevic 21. 03. 2021.

    Poštovana
    S obzirom da je poslodavac prestao da postoji, nemate od koga da naplatite otpremninu, pošto je isplata otpremnine obaveza poslodavca kada daje otkaz zbog tehnološkog viška. Ovde nije reč o tehnološkom višku već o otkazu ugovora o radu zbog prestanka rada poslodavca.
    Pozdrav

Korisnik c2a9858aff 13. 03. 2021.

Postovani Milane,

Zasnovala sam radni odnos na određeno vreme u školi radi zamene privremeno odsutnog- trudnice, vec 24 meseca. Radni odnos mi je bio prekinut na 15 dana, i nastavila sam da je menjam jer je otvorila novo bolovanje i imace pravo na neiskoriscen godisnji odmor.
Da li po novom zakonu o radu, s obzirom da sam prijavljena sve vreme ugovorom na određeno (na dva meseca), imam prava na trudničko i porodiljsko bolovanje ukoliko ga otvorim pre nego sto mi se prekine radni odnos?

Unapred hvala!
Srdacan pozdrav

  Milan Predojevic 14. 03. 2021.

  Poštovana
  Zakonom o radu propisanop je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Takvom zaposlenom se rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Shodno navedenom, po Zakonu o radu, imali biste prava na trudničko i porodiljsko bolovanje ukoliko ga otvorite pre nego što Vam se prekine radni odnos, bez obzira što ste prijavljeni sve vreme ugovorom na određeno (na dva meseca). Poslodavac bi bio dužan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu koji bi trajao najmanje do okončanja porodiljskog odsustva, pa biste kao lice u radnom odnosu ostvarili pravo i na zakonom određene naknade tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nataša Antić 05. 03. 2021.

Poštovani,

Radim u školi na određeno već 15 meseci. Od 15. januara imam otvoreno trudničko bolovanje. Danas je stigla uplata dosta manja od plate. Zanima me da li uopšte imam prava na pun iznos nadoknade, pošto mi nije jasno kako su došli do tako male sume.

Srdačan pozdrav.

  Milan Predojevic 05. 03. 2021.

  Poštovana Nataša
  Proverite da li je reč o polovini zarade za februar. S obzirom da po zakonu prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad naknadu zarade plaća poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana bolovanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, moguće je da ste sada dobili naknadu zarade za period 01.februar-13.februar. U konkretnom slučaju poslodavac isplaćuje bolovanje za period 15.januar-13.februar, jer to ide na njegov teret, a od 14. februara naknadu plaća filijala RFZO. Filijala RFZO plaća naknadu u roku od 30 dana od dana kada Vaš poslodavac preda dokumentaciju potrebnu za obračun bolovanja. Inače imate pravo na naknadu pune plate i od poslodavca i od RFZO, odnosno 100% od zakonske osnovice, koju čini prosečna zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci pre meseca otpočinjanja bolovanja.
  Pozdrav

Katarina Nedic 24. 02. 2021.

Postovani, zanima me da li po zakonu imam pravo kao majka bebe od godinu dana da trazim od poslodavca da radim samo prvu smenu i koliko dugo? Zanima me da li je to definisano u zakonu i koji je to clan kao i koji je to period do kada ja mogu da ostvarim to pravo.
Hvala

  Milan Predojevic 24. 02. 2021.

  Poštovana Katarina
  Mišljenja sam da po Zakonu o radu nemate pravo da tražite da radite samo prvu smenu. Kao majka deteta mlađeg od tri godine zaštićeni ste jedino od prekovremenog i noćnog rada jer je propisano da jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost, s tim da zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta. Isto tako određeno je da zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta. Preraspodela radnog vremena zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života moguća je opet samo uz pisanu saglasnost. Ne pominje se pak zaštita od rada u drugoj smeni u Zakonu o radu, ali je moguće tako nešto predvideti opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Ako to nije slučaj kod Vašeg poslodavca, u samom Zakonu nemate odredbu na koju biste se mogli pozvati.
  Pozdrav

Adrijana Uzelac 15. 02. 2021.

Poštovani,
Vratila sam se sa porodiljskog bolavanja kod poslodavca gde se rad obavlja u 3 smene. Poslodavac mi je dostavio odluku u kojoj piše da moram da radim u drugoj smeni od 14-22. S obzirom da sam majka deteta mlađeg od 3 godine,da li sam po zakonu u obavezi da radim drugu smenu?

  Milan Predojevic 16. 02. 2021.

  Poštovana Andrijana
  Zakon o radu ima posebne odredbe o zaštiti materinstva. Prema ti odredbama zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama. Takođe, zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Što se tiče zaštitnih pravila za roditelje deteta mlađeg od tri godine, jedan od roditelja deteta tog uzrasta može da radi prekovremeno, odnosno noću, i to samo uz svoju pisanu saglasnost. Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života – takođe samo uz pisanu saglasnost zaposlenog. Shodno navedenom, roditelj deteta mlađeg od tri godine života (pa ni zaposlena koja doji dete), nisu zaštićeni od rada u drugoj smeni.
  Pozdrav

Ivana Kujundzic 23. 01. 2021.

Zdravo,

Trudnicko bolovanje mi je otvoreno 28.septebra a ugovor o radu istekao 6.oktobra. Uredno nosim doznake, medjutim od 14.novembra mi nije overena knjizica niti je poslodavac predao papire u socijalno.
Kako mogu da ostvarim svoja prava sada ako poslodavac ne zeli da saradjuje? Hvala

  Milan Predojevic 25. 01. 2021.

  Poštovana
  Poslodavac ima zakonsku obavezu da sa Vama produži ugovor o radu koji je istekao 06.oktobra. S obzirom da ste trudnica spadate u grupu zaposlenih kojima Zakon o radu garantuje zaštitu od otkaza. Novi ugovor treba da važi najmanje do isteka porodiljskog odsustva. Što se tiče zdravstvene knjižice, čak i ako nije overena zato što poslodavac ne plaća doprinose, po posebnom zakonu o zaštiti dece, trudnica i porodilja, imate pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu kao da Vam je knjižica overena. Ako poslodavac ne sarađuje u smislu ispunjavanja zakonskih obaveza prema zaposlenima, možete ga prijaviti Inspekciji za rad.
  Pozdrav

Marija Nikolic 04. 01. 2021.

Poštovani,

koliko dugo bi trebala da budem zaposlena kod novog poslodavca kako bih ostvarila pravo na trudničko bolovanje?
Nemam prekida u stazu već 7 godina.

  Milan Predojevic 04. 01. 2021.

  Poštovana Marija
  Zakon nije predvideo da morate biti određeni period u radnom odnosu kod novog poslodavca kao uslov da ostvarite pravo na naknadu zarade tokom trduničkog bolovanja. Svaka zaposlena trudnica, bez obzira na to koliko dugo je u radnom odnosu, kojoj je ginekolog utvrdio da je sprečena za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, ima pravo na naknadu zarade u visini od 100% od zakonske osnovice dok god joj bude trajalo bolovanje.
  Pozdrav

Milena Jovanovic 14. 12. 2020.

Poštovani, poslodavac mi je poslao aneks ugovora gde me prijavljuje na određeno vreme od 8.12.do isteka prava na korišćenje odsustva. Otvoreno mi je trudnicko bolovanje. Da li to korišćenje prava se odnosi samo na trudnicko obzirom da mi je poslodavac tražio termin porođaja ili se odnosi i na porodiljsko koje se nadovezuje na trudnicko? Hvala puno

  Milan Predojevic 15. 12. 2020.

  Poštovana Milena
  Korišćenje prava se odnosi i na trudničko bolovanje i na porodiljsko odsustvo koje potom sledi. Dakle aneksom je ugovor produžen sve do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

   Milena Jovanovic 15. 12. 2020.

   Hvala puno na odgovoru.

Milena Jovanovic 09. 12. 2020.

Poštovani, obratila sam Vam se prošle nedelje u vezi prekida radnog odnosa koji je bio za vreme trajanja teudnickog bolovanja. Naime inspekcija rada je naložila poslodavcu da me vrati u radni odnos. E sad problem je što sam ja u međuvremenu dok se sve to rešavalo bila prijavljena kod drugog poslodavca kod kog nisam otvorila bolovanje, ta prijava je bila oko 2 nedelje. Ono što me zanima da li prethodni poslodavac može odbiti naknadnu prijavu kod kog sam predala dokumentaciju o održavanju trudnoće jer su mi rekli da je to sad problem sto sam imala prijavu kod drugog poslodavca? Hvala unapred

  Milan Predojevic 10. 12. 2020.

  Poštovana Milena
  Prethodni poslodavac ne može da odbije da postupi po rešenju, odnosno nalogu Inspekcije za rad i mora ponovo da Vas prijavi na socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa.
  Pozdrav

   Milena Jovanovic 10. 12. 2020.

   Hvala najlepse

Marijana Markovic Ex Perak 04. 12. 2020.

Pozdrav, zanima me od kada do kada je poslodavac u obavezi da preda doznake? Moje su npr predate 23.11 za oktobar, predmet je odmah obradjen i kada ja onda da ocekujem platu za oktobar? Danas je 4.12.hvala

  Milan Predojevic 04. 12. 2020.

  Poštovana marijana
  Zakon o zdravstvenom osiguranju, kojim je regulisano pravo na naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ne propisuje rokove za poslodavca u kojima mora da preda dokumentaciju neophodnu za isplatu zarade. Radi se o tome da poslodavci često isplate bolovanje iz svojih sredstava, a potom od RFZO traže refundaciju plaćenog iznosa, te nema svrhe propisivati rokove za to. Takođe, poslodavac ima obavezu prema Zakonu o radu da zaposlenima isplati zaradu do kraja narednog meseca, te smatram da do tada mora i Vama da isplati naknadu zarade, pa u skladu sa tim treba da kalkuliše kada je neophodno da preda dokumentaciju za isplatu bolovanja filijali RFZO. Prema svemu navedenom, mišljenja sam da poslodavac mora da Vam plati naknadu zarade za oktobar do kraja novembra i on je već u docnji sa tom obavezom. Od momenta kada sa doznakom preda kompletno potrebnu dokumentaciju, filijala RFZO ima obavezu da u roku od 30 dana prenese sredstva na poseban račun poslodavca. To znači da ako je poslodavac predao doznaku filijali RFZO 23.11.2020. godine RFZO mora da uplati na njegov račun novac na ime naknade Vaše zarade do 23.12.2020. godine.
  Pozdrav

   Marijana Markovic Ex Perak 04. 12. 2020.

   Hvala, radim u skoli i oni nikad nisu placali iz svojih sredstava i cekali refundiranje vec tek po uplati od strane rfzo. Nadam se da cu u decembru pre praznika dobiti platu za oktobar. To je inace i prvi mesec kada sam presla na rfzo, jer sam trudnicko bolovanje otvorila 31.08

Milena Jovanovic 27. 11. 2020.

Poštovani, predala sam potvrdu o bolovanju radi održavanja trudnoće 24.11.a ugovor o radu mi je istekao 25.11. Poslodavac mi nije produžio rešenje o radu i ne namerava to da učini. Šta mi je činiti? Pritom smo i dete i ja ostali bez zdravstvenog osiguranja. Hvala

  Milan Predojevic 27. 11. 2020.

  Poštovana Milena
  Zakon o radu propisuje da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. S obzirom na sve navedeno, suočite poslodavca sa njegovom obavezom jer ne postoji način da je izbegne. Ukoliko i dalje budeo odbijao da je ispuni, moraćete podneti tužbu za utvrđenje postojanja radnog odnosa.
  Pozdrav

   Milena Jovanovic 27. 11. 2020.

   Hvala na odgovoru, već dva dana unazad razgovaram sa njima i predocila im bas taj član zakona, koji verujem da poznaju bolje od mene ali i daje odbija prijavu. Obratila sam se inspekciji rada i čekam njihov odgovor.

Bojana Kuridža 26. 11. 2020.

Poštovani,
Molim Vas za pojašnjenje… ako je žena zaposlena kod poslodavca na neodredjeno, ali za sada samo na 50% radnog vremena, i toliku i naknadu zarade prima, kolika bi bila njena zarada za vreme održavanja trudnoće i porodiljskog odsustva u tom slučaju? Da li u tom slučaju njena naknada zarade posle porodjaja može da bude zakonski minimalac ili ipak zarada koju je ona ostvarila u zadnjih 18 meseci čak i ako je to ispod zakonskog minimuma?
Unapred hvala.

  Milan Predojevic 26. 11. 2020.

  Poštovana Bojana
  S obzirom da se radi o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva, te da je kod Vas reč o polovini punog radnog vremena, ni naknada ne može biti za puno radno vreme već za polovinu radnog vremena. Dakle Vi nećete dobiti naknadu zarade koja je ispod minimalne jer če se računati naknada zarade za 20 sati, odnosno ne može se računati naknada zarade (pa ni minimalac) za 40 sati, jer Vi niste toliko angažovani. Naknada ne može biti veća od zarade.
  Pozdrav

Dragana Vojvodić 06. 05. 2020.

Poštovani,
Zanima me šta se dešava sa ugovorom ukoliko zaposlena zatrudni dok je još uvek pod ugovorom na odredjeno? Jasno mi je da u tom momentu ne može dobiti otkaz, ali ako zatrudni nakon godinu i po dana rada na odredjeno, a poslodavac zakonski može samo dve godine da drži radnika pod ugovorom na odredjeno, da li taj ugovor može biti prekinut kada se zaposlena vrati sa porodiljskog, ili se mora produžiti na neodredjeno kada isteknu dve godine?
Unapred hvala na odgovoru.

  Milan Predojevic 07. 05. 2020.

  Poštovana Dragana
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Ugovor koji se po sili zakona potpisuje sa trudnicom ili porodiljom ne svrstava se u navedenu vrstu ugovora čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Ugovor sa trudnicom ili porodiljom sklapa potpisuje se na osnovu zakonske odredbe po kojoj za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, te da se zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Prema tome, takav ugovor ne ulazi u računanje 24 meseca koliko ukupno može da bude angažovanje na određeno vreme sa istim zaposlenim, tako da poslodavac iz Vašeg pitanja može da prekine ugovor kada se zaposlena vrati sa porodiljskog, odnosno ne mora se ugovor o radu produžiti na neodredjeno kada isteknu dve godine.
  Pozdrav