Sve što ste želeli da znate o godišnjem odmoru, a niste imali koga da pitate

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

jul 15
Godišnji odmor-sve što ste želeli da znate

Zakon o radu sadrži posebno poglavlje kojim se uređuju odmori i odsustva, kao važna skupina prava radnika iz radnog odnosa.

Poslodavci su navedenim zakonskim odredbama obavezani da svojim zaposlenima obezbede odmor u toku dnevnog rada, odmor između dva radna dana, nedeljni odmor i godišnji odmor. Zakon propisuje minimum za svaku od ovih vrsta odmora, koji se mora obezbediti, a poslodavac svojim opštim aktima može da pruži i veći obim prava svojim zaposlenima.

U ovom tekstu posebno ćemo se baviti pravom na godišnji odmor i dužinom njegovog trajanja.


Pojam godišnjeg odmora i Ustavne garancije prava

U najširem smislu, pod godišnjim odmorom smatra se period godine u kojem zaposleni prestaje sa svojim radnim aktivnostima kod poslodavca kako bi se odmorio i rekreirao, a poslodavac je dužan da mu za isti period obezbedi naknadu zarade. Oslobođenost od obaveze izvršavanja radnih zadataka u određenom broju dana u godini štiti zdravlje zaposlenog, smanjuje mogućnost povreda i omogućava psihičku i fizičku relaksaciju, što pravo na godišnji odmor čini veoma važnim pravom iz radnog odnosa za svakog zaposlenog. Značaj ovog prava naglašava i činjenica da Ustav Republike Srbije, u delu koji se odnosi na ljudska prava i slobode, garantujući pravo na rad, jemči i pravo na plaćeni godišnji odmor. Posebno treba istaći  da se ovog prava niko ne može odreći, odnosno da pravo na plaćeni godišnji odmor spada u neotuđivo ustavno pravo zaposlenih u Republici Srbiji.


Sticanje prava na godišnji odmor

Zakon o radu propisuje da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju (bolovanje) i odsustva sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo).

Citirane zakonske odredbe znače da novozaposleni radnici mogu da koriste pravo na godišnji odmor kada protekne mesec dana od dana zasnivanja radnog odnosa, čak i ako su u okviru tih mesec dana bili neko vreme na bolovanju ili na plaćenom odsustvu. Pri računanju mesec dana radnog odnosa kao uslova za sticanje prava na korišćenje godišnjeg odmora ne uzimaju se u obzir dani neplaćenog odsustva i mirovanje radnog odnosa, odnosno, za te periode, zaposlenom ne pripada pravo na godišnji odmor.

Protekom mesec dana od dana zasnivanja radnog odnosa zaposleni može da podnese zahtev za korišćenje godišnjeg odmora, ali to ne znači da će ga tada i koristiti, jer poslodavac nije obavezan da zahtev prihvati. Ovo stoga što po zakonu, o vremenu korišćenja godišnjeg odmora odlučuje poslodavac, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Poslodavac je dužan da u kalendarskoj godini, nakon proteka prvih mesec dana radnog odnosa, pa do isteka kalendarske godine, obezbedi zaposlenom korišćenje (minimum prvog dela) prava na godišnji odmor za tu godinu. Odluku donosi uzimajući u obzir zahtev zaposlenog, ali pre svega potrebe organizacije posla. Prema tome, u prvih mesec dana rada nakon zaposlenja radnik ne može da ode na  godišnji odmor jer još nije stekao navedeno pravo, a nakon proteka mesec dana provednih u radu o vremenu korišćenja godišnjeg odmora odlučiće poslodavac rešenjem, a po podnetom zahtevu zaposlenog.

Zakon o radu ponavlja ustavnu odredbu o tome da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.


Dužina godišnjeg odmora

Po našem Zakonu o radu, u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Zakon je odredio koji je minimum trajanja godišnjeg odmora, a poslodavac svojim opštim aktima i ugovorom o radu može da utvrdi samo veći broj od 20 radnih dana, ne i manji. Zakon daje smernice poslodavcima o tome na koji način mogu utvrdiiti kriterijume za uvećanje broja dana godišnjeg odmora, ali je odluka o broju dana preko zakonskog minimuma na strani poslodavca. U opštim aktima poslodavaca i kolektivnim ugovorima o radu mogu se naći odredbe da se dužina godišnjeg odmora utvrđuje tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu:

 • radnog  iskustva (primera radi za 5 godina radnog iskustva dodaju se 3 radna dana na zakonski minimum, za 10 godina iskustva-4 radna dana, itd);
 • složenosti poslova (recimo, za poslove za koje se zahteva srednja stručna sprema dodaju se 2 radna dana, a za poslove koji traže visoku stručnu spremu-4 radna dana);
 • doprinosa na radu (najčešće se daje ovlašćenje neposrednom rukovodiocu da proceni da li zaposlenom pripada ovaj dodatak i koliki on maksimalno može da bude);
 • uslova rada (npr rad na terenu, rad sa strankama mogu da dodaju nekoliko radnih dana godišnjeg odmora na zakonski minimum);
 • brige o maloletnom detetu ili starijem članu porodice i slično.

U svakom slučaju, Zakono radu ne propisuje maksimalno trajanje godišnjeg odmora, samo minimalno trajanje, ali poslodavci mogu opštim aktom ili ugovorom o radu propisati maksimalan broj dana koliko može iznositi godišnji odmor, što oni najčešće i čine. Poslodavci u svojim opštim akitma uglavnom određuju da godišnji odmor sa uvećanjima ne može da traje duže od određenog broja radnih dana. Država je isto učinila kao poslodavac, odnosno kada je reč o zaposlenima u državnim organima, odnosno državnim službenicima i nameštenicima. Kolektivnim ugovorom koji je potpisan između reprezentativnog sindikata zaposlenih u državnim organima i države kao poslodavca, određeno je da je maksimalno trajanje godišnjeg odmora 30 radnih dana. Takođe, precizirana su i merila za utvrđivanje godišnjeg odmora, odnosno određeno je da se dužina godišnjeg odmora utvrđuje tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava prema sledećim kriterijumima:

 • po osnovu doprinosa na radu (zavisi od ocene rada koju daje neposredni rukovodilac-najviše 5 radnih dana);
 • po osnovu stručne spreme (zaposlenom sa visokim obrazovanjem – za 5 radnih dana,  zaposlenom sa srednjom školskom spremom – za 3 radna dana, zaposlenom sa ostalim stepenima školske spreme – za 1 radni dan);
 • po osnovu godina rada provedenih u radnom odnosu (zaposlenom preko 30 godina rada provedenih u radnom odnosu – za 5 radnih dana, zaposlenom od 25 do 30 godina rada – za 4 radna dana, zaposlenom od 15 do 25 godina radas – za 3 radna dana,  zaposlenom od 5 do 15 godina rada – za 2 radna dana, zaposlenom do 5 godina rada  – za 1 radni dan);
 • po osnovu uslova rada (za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom – za 3 radna dana, za rad na radnom mestu na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme – za 10 radnih dana, za noćni rad – za 2 radna dana); zaposlenoj osobi sa invaliditetom – za 5 radnih dana;
 • po osnovu brige o deci i članovima uže porodice: – za najviše 5 radnih dana.

Godišnji odmor, koji se utvrdi nakon primene svih kriterijuma, u svakom slučaju ne može se koristiti u trajanju dužem od 30 radnih dana, bez obzira i ako se ispune uslovi po više osnova za duži odmor. Prema tome, zaposleni u državnim organima ne mogu da koriste godišnji odmor u trajanju dužem od 30 radnih dana, bez obzira na eventualno ispunjavanje uslova iz citiranih kriterijuma za godišnji odmor koji bi trajao duže od navedenog maksimuma.

Na sličan način poslodavci iz privatnog sektora utvrđuju dužinu trajanja godišnjeg odmora-zakonski minimum od 20 radnih dana se uvećava prema definisanim kriterijumima, ali se u svakom slučaju ne može koristiti u trajanju dužem od određenog broja dana, odnosno određuje se maksimalno trajanje.

Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa se kao pet radnih dana. Ovo prakično znači da godišnji odmor traje najmanje 4 nedelje, to jest 4 kalendarske sedmice (28 dana), bez obzira na raspored radnog vremena kod poslodavca. Primera radi, i ako su smene kod poslodavca organizovane tako da se radi po 6 dana u nedelji, prilikom izračunavanja dužine godišnjeg odmora radna nedelja će se svakako računati sa 5 radnih dana, bez obzira što u konkretnom slučaju ona traje jedan dan duže.

Praznici, koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora. Prema tome, državni praznici, plaćeno odsustvo i bolovanje ne računaju se u dane godišnjeg odmora.

Ako je zaposleni za vreme korišćenja godišnjeg odmora privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju – ima pravo da po isteku te sprečenosti za rad nastavi korišćenje godišnjeg odmora. Konkretno, ukoliko se zaposleni tokom korišćenja godišnjeg odmora razboli i lekar mu otvori bolovanje, ima pravo da prekine korišćenje godišnjeg odmora i započne bolovanje. Potrebno je da odnese potvrdu lekara kod poslodavca i time ga obavesti da je prekinuo godišnji odmor i otvorio bolovanje. Po zaključenju bolovanja zaposleni ima pravo da nastavi korišćenje godišnjeg odmora, to jest da iskoristi dane godišnjeg odmora koji su mu utvrđeni rešenjem, a koje zbog bolovanja nije iskoristio.


Srazmerni deo godišnjeg odmora

U prethodnom delu teksta razmatrano je pitanje dužine godišnjeg odmora za jednu kalendarsku godinu. Definisali smo da za svaku godinu rada zaposlenom pripada onoliko dana godišnjeg odmora koliko je utvrđeno opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, s tim da taj broj ne može da bude manji od zakonom propisanog minimuma od 20 radnih dana, odnosno 4 kalendarske nedelje.

Izuzetno od navedenog, zaposlenom pripada pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora u godini u kojoj je zasnovao radni odnos i u godini u kojoj mu prestaje radni odnos, odnosno u onim godinama u kojima nema punih 12 meseci rada.

Shodno Zakonu o radu zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

Ova zakonska odredba kod novozaposlenja znači da od momenta zasnivanja radnog odnosa pa do kraja kalendarske godine zaposleni ima pravo na dvanaesti deo godišnjeg odmora za svaki pun mesec u kojem će biti u radnom odnosu. Primera radi: ukoliko je radni odnos zasnovan 15. aprila na neodređeno vreme, a po opštem aktu poslodavca zaposleni ima pravo na 25 dana godišnjeg odmora po kalendarskoj godini, to će značiti da zaposleni ima pravo na 8 dvanaestina od punog godišnjeg odmora jer u toj kalendarskoj godini ima 8 meseci rada. Petnaest dana u aprilu se ne uzima u obzir jer Zakon određuje da se srazmeran deo godišnjeg odmora računa prema mesecu rada, dok dane i sate rada ne pominje. Kako smo u primeru odredili da zaposlenom za celu godinu pripada 25 dana, dvanaestina od tog broja bi bila 2.083 dana. Kada se taj broj pomnoži sa 8 dobija se 16,66, odnosno 17 radnih dana godišnjeg odmora za godinu u kojoj je zasnovan radni odnos. Po istom principu se izračunava broj dana godišnjeg odmora i za kalendarsku godinu u kojoj zaposlenom prestaje radni odnos.

Zanimljivo je, kod donošenja rešenja o srazmernom delu godišnjeg odmora, da je situacija popuno jasna kod prestanka radnog odnosa, dok kod novozaposlenih može da se postave određena pitanja. Primera radi, ako radni odnos prestaje 31. jula, pre donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa (ili istovremeno sa donošenjem navedenog rešenja) donosi se rešenje o godišnjem odmoru u kojem je sasvim jasno da će ono glasiti na 7 dvanaestina punog godišnjeg odmora za sedam  meseci rada (period januar-jul). U gornjem primeru, kada je 25 radnih dana pun godišnji odmor, množili bismo 7 sa 2,083 i dobili bismo 14,581, odnosno 15 radnih dana godišnjeg odmora. Kod novozaposlenog međutim, ukoliko odmah posle mesec dana rada podnese zahtev za godišnji odmor, a videli smo da to zakon dopušta, poslodavac može da mu donese rešenje kojim će obuhvatiti celokupan srazmerni deo godišnjeg dmora, iako svi meseci rada još nisu odrađeni. Ako upotrebimo već navedeni primer o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme od 15. aprila, već 15. maja zaposleni može podneti zahtev za godišnji odmor. Pošto mu za tu godinu pripada 17 radnih dana godišnjeg odmora, praktično bi mu se odobravanjem zahteva obezbedilo korišćenje godišnjeg odmora za celu godinu, iako je odrađeno svega mesc dana. Zbog navedenog, poslodavci obično izbegavaju da rešenjem odobre ovakav način korišćenja godišnjeg odnora i čekaju da zaposleni odradi značajan deo ugovora o radu za kalendarsku godinu.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(118) komentari

Nenad Bogdanovic 17. 10. 2020.

Postovani, prvi deo godisnjeg odmora za 2020 godinu treba da koristim u decembru mesecu, da li mogu da zapocnem godisnji u drugoj polovini meseca, a da ga zavrsim u sledecoj godini?

  Milan Predojević 19. 10. 2020.

  Poštovani Nenade
  Zakon o radu propisuje da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Dakle nije određeno da se samo mora započeti prvi deo godišnjeg odmora u tekućoj godini već se prvi deo odmora koristi neprekidno u toku kalendarske godine. To znači da morate da iskoristite prvi deo odmora u trajanju od najmanje dve radne nedelje u tekućoj godini, odnosno da morate da započnete godišnji odmor najkasnije 21.12.2020. godine, jer biste time obuhvatili dve radne nedelje.
  Pozdrav

Ana Krstic 06. 10. 2020.

Postovani,

Molim Vas za informaciju u vezi sa koriscenjem srazmernog dela godisnjeg odmora. Naime, ako zaposleni ima npr. ukupno 15 dana godisnjeg odmora za 2020. godinu (poceo je da radi kasnije u toku godine), koliki je njegov „prvi deo“ godisnjeg odmora, tj. koliko dana mora da iskoristi u kontinuitetu do kraja godine, a koliko moze da prenese?

Hvala unapred.

  Milan Predojević 07. 10. 2020.

  Poštovana Ana
  Zakon o radu određuje da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. U Vašem slučaju to znači da prvi deo odmora, koji morate da iskoristite do kraja ove godine, mora da traje najmanje 10 radnih dana. Preostalih 5 dana možete da iskoristite do 30. juna 2021. godine.
  Srdačan pozdrav

12fdde15f7b81787149ebd6ba5590599 29. 09. 2020.

Poštovanje,
Firma je osnovana 8.03.2020. do 08.03. sam radila kod iste gazdarice ali u drugoj firmi koja je radila sa licencom druge i koja je prestala 08.03. Od 01.08. sam koristila godišnji odmor u trajanju od 10 radnih dana. Radni odnos sam prekinula 31.08. Da li sam imala prava na godisnji i koliko radnih dana? Gazdarica je odbila deo od avgustovske plate racunajuci odmor.
Hvala na odgovoru,
Pozdrav
Suzana

  Milan Predojević 30. 09. 2020.

  Poštovana Suzana
  Ukoliko ste u novoj firmi zasnovali radni odnos 08.03.2020. godine, za tekuću godinu imate pravo na srazmeran godišnji odmor, s obzirom da se radi o godini zasnivanja radnog odnosa (bez obzira što je reč o istom vlasniku dve firme, smatra se da ste od 08.03. zasnovali novi radni odnos). Srazmeran godišnji odmor znači da imate pravo na dvanaestinu odmora za svakih mesec dana rada. Ako imate minimalnih 20 radnih dana odmora za celu godinu, onda za 2020. godinu imate pravo na 5 dvanaestina od punog odmora (jer imate 5 punih meseci rada), što bi u primeru sa minimalnim brojem dana dalo 8 radnih dana.
  Pozdrav

Ognjen Bojic 02. 09. 2020.

Poštovani, interesuje me da li poslodavac ima pravo da u slucaju da firma zbog smanjenog obima posla ne radi par dana, da mi za te dane racuna tj oduzme dame od odmora u slucaju da ja to ne zelim. Konkretno, bio sam na odmoru dve nedelje, i u prvoj nedelji nakon odmora a postoji verovatnoća i dalje u toku meseca proizvodnja neće radi. Naravno ti dani nisu najavljeni unapred, nego bukvalno danas za sutra. Hvala i srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 03. 09. 2020.

  Poštovani Ognjene
  Zakonom o radu jeste propisano da je u zavisnosti od potrebe posla, poslodavac taj koji odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Međutim, isto tako je određeno da se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora, a samo izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora. Prema navedenom, mišljenja sam da poslodavac ne može da donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za prethodni period, niti sa trenutnim stupanjem na snagu, jer se odnmor ne koristi na Vaš zahtev. Rešenje bi moralo da se donese bar 15 dana pre dana početka godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Goran Vidovic 31. 08. 2020.

Postovani,
Interesuje me sledece: imam po zakonu pravo na 25 radnih dana godisnjeg. Poslodavac zbog obima poslova svake godine moze da mi obezbedi koristenje samo 10 radnih dana. Dakle ne mogu ni naredne godine do juna iskoristiti preostale dane G.O – 15 dana. Pitanje: kako poslodavac , po zakonu , placa tih 15 dana koje ne moze da mi obezbedi tj koje radim?

  Milan Predojević 02. 09. 2020.

  Poštovani Gorane
  Nije u skladu sa zakonom da Vam poslodavac ne obezbedi korišćenje pripadajućih 25 radnih dana godišnjeg odmora za kalendarsku godinu. Obim posla ne može da bude izgovor. Ukoliko posao ne može da se organizuje zato što zaposleni idu na godišnji odmpor to znači da nemate dovoljno zaposlenih i o tome treba da vodi računa poslodavac. Svako ima pravo na godišnji odmor i ono ne može da se uskrati na način kako to radi Vaš poslodavac. Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor predviđena je samo u slučaju da odmor nije realizobvan zbog prestanka radnog odnosa. Za druge slučajeve zakon ne propisuje naknadu štete za neiskorišćeni odmor. Naravno, u slučaju da potražujete naknadu štete Vi je možete ostvariti, a postupanje poslodavca u pogledu godišnjeg odmora koje nije u skladu sa zakonom kažnjivo je kao prekršaj. Tako je propisano da će novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara biti kažnjen za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako postupi suprotno odredbama ovog zakona koje uređuju godišnji odmor.
  Pozdrav

Natasa Filep 14. 08. 2020.

Poštovani
Zbog moje bolesti proslu godinu sam provela na bolovanju tako da sam iskoristila godisnji odmor samo 10 dana u junu mesecu. Ostatak godisnjeg su mi rekli da je „propao“ .
Ako mozete da mi pojasnite malo.
Hvala unapred
Srdačan pozdrav

  Milan Predojević 15. 08. 2020.

  Poštovana Nataša
  Zakonom o radu je propisano da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Ukoliko zbog objektivnih okolnosti na koje poslodavac ne može da utiče, kao što je u Vašem slučaju bolovanje, ne iskoristite godišnji odmor za prethodnu godinu do 30.juna, gubite pravo da koristite taj deo odmora. U praksi, ukolik preti da „propadne“ godišnji odmor za prethodnu godinu, obično se prekida bolovanje da bi se iskoristio preostali godišnji odmor.
  Pozdrav

99849c157f017e09de9b560a60aa6705 12. 08. 2020.

Postovani ,
U firmi u kojoj radim praktikuju kolektivni godisnji odmor i kad sam pocela da radim bilo je to 2 i 3 nedelja avgusta dosli smo do toga da nam sef kaze mozda tek oktobra znaci van sezone deca u skolama pa kakav je to godisnji. a onda nam za novu godinu i bozic oduzme i ostatak odmora tako da na letovanje nemamo prava.( da napomenem da je firma radila u vanrednom stanju skoro svo vreme i skoro punim kapacitetom izgubili su mozda 3-4 radna dana)Pritom zahtevaju da radimo sve subote do odmora ali na pitanje pa kad ce odmor sledi odgovor nece skoro neznamo

  Milan Predojević 13. 08. 2020.

  Poštovana
  Uobičajena je praksa da se kolektivni godišnji odmori realizuju tokom leta (prvi deo) i oko novogodišnjih i božićnih praznika (drugi deo). Međutim, poslodavac nije na to obavezan propisima. Zakon o radu je ovlastio poslodavca da odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, samo je obavezan da prethodno konsultuje zaposlenog. Nije dobro ni za Vas zaposlene, ni za poslodavca da postoji nezadovoljstvo u tom pogledu, ali nije protivno zakonu poslati zaposlene na kolektivni godišnji odmor mimo letnje sezone.
  Pozdrav

Marijana Marković 11. 08. 2020.

Dragi Milane,
U firmi u kojoj radim nam traže projekciju plana korišćenja odmora čak i tokom pandemije i insistiraju da se odmor koristi u u navedenom periodu. Da li je to u skladu sa zakonom i gde mogu u zakonu o radu da pronađem ovaj podatak?
Takođe, zanimam me da li u kom zakonu mogu da pronađem da mora postojati ravnopravnost zaposlenih u pitanju izbora korišćenja datuma? Kolega je odlaskom na odmor narušio organizaciju, a u boljim uslovima organizacije koleginici ipak nije dozvoljeno da koristi odmor.
Hvala na vremenu i trudu.
Srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 12. 08. 2020.

  Draga Marijana
  Članovi 68-76. Zakona o radu regulišu pravo zaposlenog na godišnji odmor. Članom 75. Zakona propisano je da u zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Dakle, odluku o tome kada će zaposleni koristiti svoj godišnji odmor donosi isključivo poslodavac. Kao što vidimo, on je obavezan jedino da se konsultuje sa zaposlenim, to jest da sasluša njegov predlog, ali odluku donosi poslodavac prema potrebama organizacije posla. U tom smislu poslodvaac može da zatraži od zaposlenih, kao neku vrstu konsultacije, projekciju plana korišćenja odmora, kao bi lakše napšravio raspored korišćenja. Poslodavac može da donese i odluku da zaposleni godišnji odmor koristi i tokom pandemije, može čak i da insistira na tome i to je u skladu sa zakonom. Što se tiče ravnopravnosti zaposlenih u izboru datuma korišćenja godišnjeg odmora, tako nešto zakon ne garantuje. Ponavljam, prepušteno je poslodavcu da organizuje raspored korišćenja odmora jer će on to učiniti prema potrebama organizacije rada.
  Srdačan pozdrav

Bojana Pujić 07. 08. 2020.

Poštovani Milane,

Zaposlena sam u privatnoj osnovnoj školi. Trenutno sam na porodiljskom bolovanju koje je trajalo 2 godine. Na posao bih trebalo da se javim sredinom avgusta i poslodavac me obavezuje da iskoristim 10 dana godišnjeg odmora i na posao se vratim 1.9. Porodične obaveze me uslovljavaju da odmor koristim u dužini od 20 dana (ukupno ih imam 26) što sam i rekla poslodavcu, ali oni me uslovljavaju obavezom koju kažu predviđa zakon – da se u školama odmor koristi samo tokom raspusta. Da li imam pravo da koristim svoj odmor u dužini od 20 dana?

Svako dobro!

  Milan Predojević 10. 08. 2020.

  Poštovana Bojana
  Zakono o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja određuje da zaposleni u školskoj ustanovi ima pravo na odmore i odsustva u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Po istom zakonu, zaposleni u školi, po pravilu, koristi godišnji odmor za vreme školskog raspusta. Zakon radu, na koga navedena odredba upućuje, propisuje da u zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Imajući u vidu sve navedeno, polsodavac nije dužan da Vam odobri godišnji odmor kada Vi to želite. Odluka o vremenu korišćenja odmora je njegova, ima obavezu samo da vas konsultuje, ali ne i da prihvati vaš predlog.
  Pozdrav

99849c157f017e09de9b560a60aa6705 07. 08. 2020.

Postovani,u vreme pandemije poslodavac me je poslao kuci prvi put jer smo imali zarazenu osobu Kovidom na dva dana kao da se dezinfikuje pogon.Tog dana (utorak) smo svi dosli na posao u 7 sef nas je oko 10-11 poslao kuci sutradan su nam javili da se vratimo (cetvrtak) na posao jer su prostorije dezinfikovane,tog istog dana(cetvrtak) u 7 se pojavim na svom radnom mestu i oko 9 dodju opet sefovi i posalju kuci majke koje imaju decu mladju od 12 god.odnosno samohrane majke i ciji supruznici rade kako hi bar jedan roditelj bio kuci sa decom. Da napomenem da nam je receno citiram „Majke sa decom mladjom od 12 koju nema ko da cuva mogu odmah da idu kuci sve im je placeno da ne brinu a naknadno u toku danasnjeg ili sutrasnjeg dana cemo vam javiti sta od dokumentacije da dostavite firmi“ . Oko 9:30 sam otisla kuci kasnije suvtrazili izvod iz knjige rodjenih za dete i iz firme gde suprug radi dokaz da je radno angazovan dostavila sam odmah u petak sve sto su trazili u sredu me zovu iz firme kaze ne moze taj papir jer je nemoguce da radi 12-18 sati dnevno ja dostavim drugi papir i onda tek mi kazu da to uopste vise ne vazi i da se vratim na posao.Posto jisam imala gde dete otvorila sam bolovanje . Kad sam se vratila na posao saznala sam da su mi te dane kad su me poslali kuci odbili od godisnjeg odmora da napomenem nisam pisala zahtev za godisnji ( i ako su od mnogih kolegenica trazili da napisu one zahtev jer tako mora( firma ih salje a one traze)ja nisam niti pisala zahtev niti sam bila na odmoru . Zasto su mi oduzeti dani od odmora zasto se to nije racunalo u prinudni

  Milan Predojević 10. 08. 2020.

  Poštovana
  Jasno je da se u opisanoj situaciji nije moglo raditi o godišnjem odmoru. O tome bi moralo biti doneto rešenje na vreme (rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora), a ne naknadno samo konstatovati da ste koristili godišnji odmor u danima kada u kada Vas je poslodavac obavezao da ne dolazite na posao. Mišljenja sam da se radilo o prekidu rada kod poslodavca zbog nepostojanja bezbednih i zdravih uslova za rad. Prema Zakonu o radu, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica.
  Pozdrav

0445ab665d613e28bcc5479a9b002b71 28. 07. 2020.

Postovani, zanimaju me prava zaposlenih na godisnji odmor koja su angazovana preko omladinskih zadruga. Naime receno mi je da na isti nemam pravo. I ako imam kome da se obratim za ostvarivanje istog (istice mi ugovor)

  Milan Predojević 29. 07. 2020.

  Poštovana Ivana
  Svako lice koje je u radnom odnosu, to jest koje je angažovano po osnovu ugovora o radu, ima pravo na pripadajući godišnji odmor. Samo u slučaju da se radi o angažovanju van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) nemate pravo na plaćeni godišnji odmor. Prema tome, ukoliko su Vaši ugovori-ugovori o radu, imate pravo na godišnji odmor bez obzira što ste angažovani preko omladinske zadruge. Ako nisu ugovori o radu već neka druga vrsta radnog angažovanja–nemate godišnji odmor uz naknadu zarade.
  Pozdrav

c8f77c4b5f54718c2f5ddbe43a9219fa 22. 07. 2020.

Poštovani, supruga ima rešenje na neodređeno vreme, koristila bolovanje od 01.10.2019. do 03.04.2020. i porodiljsko i nega deteta od 04.04.2020. do 03.04.2021., da li ona ima pravo na godišnji odmor za 2020. koji bi naravno iskoristila po povratku, a do 30.6.2021. godine?
Unapred hvala.

  Milan Predojević 23. 07. 2020.

  Poštovani Nikola
  Zakonom o radu propisano je da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, Vaša supruga ima pravo da iskoristi godišnji odmor za 2020. godinu po povratku sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30. juna 20201. godine.
  Pozdrav

Biljana Jovanovic 19. 07. 2020.

Postovani Milane,
25.07. mi istice bolovanje koje sam koristila nakon bolovanja za posebnu negu deteta, u medjuvremenu sam saznala, tj imam primer koleginice koja je mesec dana pre mene zavrsila sa porodiljskim, pa ista dobila otkaz, verujem da i mene navedeno ceka, jer je komentar naseg poslodavca kada sam otvorila trudnicko bio da on nije planirao da mi radjamo decu, interesuje me da li bih mogla iskoristiti odmor u celosti za ovu godinu, tj bar onaj zakonski minimum od 20 dana, zaposlena sam na neodredjeno od jula 2017.god u privatnom sektoru. I sta bi se u slucaju da dobijem otkaz dogodilo sa danima odmora koje sam iskoristila, a nisam ih odradila, tj da li bi poslodavac mogao da mi odbije zahtev od 20 dana i odobri srazmerni, naravno ako ima nameru da me otpusti?
Nadam se Vasem odgovoru, hvala unapred,
Srdacan pozdrav

  Milan Predojević 20. 07. 2020.

  Poštovana Biljana
  Zakonom o radu je propisano da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Ukoliko Vam u ovoj godini prestane radni odnos, imate pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora za 2020. godinu, odnosno dvanaestinu punog odmora za svakih mesec dana rada. To znači da ako Vam poslodavac otkaže ugovor o radu prilikom Vašeg povratka na posao, nije obavezan da Vam obezbedi svih 20 dana odmora za tekuću godinu, već srazmeran godišnji odmor. Ako Vam poslodavac ne obezbedi korišćenje pripadajućeg godišnjeg odmora pre prestanka radnog odnosa, zakon predviđa da je u tom slučaju poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Nada Murgulj 14. 07. 2020.

Postovani
Dana 18.07.2020.god.istice mi porodiljsko bolovanje i zakljucno sa tim danom zvanicno trebala bih poceti sa radom..Mene interesuje da li ja imam pravo na godisnji odmor od ove i predhodne god.koji naravno nije iskoriscen niti placen…zelim da znam da li mogu traziti isplatu odmora za 2019. i 2020. ili ne?
Naravno moj zahtev za odmor radi produzavanja bolovanja odbijen je od strane poslodavca gde mi je urucen sporazum o prekidu radnog odnosa sa mogucnoscu isplate do 31.08.2020. sto ja naravno nisam potpisala niti hocu…
Izjasnila sam se da zelim odmor koji mi sleduje gde bih po isteku sama dala otkaz,sa cime se on nije slozio…Razlog neprihvatanja mog otkaza vec zeli samo sporazumni?
Zanima me zasto je odbio dati odmor koji sam trazila,a ovamo nudi platiti mesec ipo dana mog sedenja kuci,koja je njegova korist u svemu tome…

  Milan Predojević 15. 07. 2020.

  Poštovana Nado
  Kada je u pitanju pravo na godišnji odmor zaposlene koja koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta najbitnija je odredba zakona prema kojoj zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. Prema tome, s obzirom da je prošao 30. jun kao najkasniji datum do koga ste mogli da koristite stari godišnji odmor, više nemate zakonsku mogućnost da zahtevate pravo na godišnji odmor za 2019. godinu. Ovo potvrđuje u svom mišljenju i Ministarstvo za rad: „Zaposlena koja nije u celini ili delimično iskoristila godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva ima pravo da pripadajući godišnji odmor za tu kalendarsku godinu iskoristi najkasnije do 30. juna naredne godine. Ukoliko se zaposlena vraća na rad sa porodiljskog odsustva nakon 30. juna naredne godine, ne može da koristi godišnji odmor za prethodnu kalendarsku godinu, s obzirom da je istekao zakonski rok do koga je mogla da iskoristi godišnji odmor.“. Naravno, kada je u pitanju odmor za 2020. godinu, na njega imate pravo. Ukoliko to pravo ne realizujete pre prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da Vam isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor. Što se tiče sporazumnog prestanka radnog odnosa, on je moguć (kako i sam naziv sugeriše) samo ako su obe strane saglasne oko svih uslova prestanka radnog odnosa, odnosno ako postoji sporazum poslodavca i zaposlenog o datumu prestanka radnog odnosa, dok samu motivaciju za postupanje ne mogu da ocenim, niti bi to bilo zahvalno.
  Pozdrav

Samra Tajic 01. 07. 2020.

Poštovani, u firmi sam od 10.oktobra 2019.g, radim po ugovoru na određeno vreme,već 10 meseci radim u istoj firmi i ugovor mi je do kraja avgusta, od sledece nedelje me sleduje odmor samo mi nije jasno koliko dana da li 10 radnih dana mi pripada ili više,jel mogu iskoristiti ceo odmor ili to može što ne iskoristimo da se nadoknadi novčano. Hvala unapred

  Milan Predojević 03. 07. 2020.

  Poštovana Samra
  Imate pravo na srazmeran godišnji odmor za dva puna kalendarska meseca za 2019. godinu i srazmeran godišnji odmor za 2020. godinu za 8 meseci rada, ako Vam ugovor ističe krajem avgusta. Primera radi, ukoliko po ugovoru o radu imate minimalan zakonski godišnji odmor, što je 20 radnih dana za jednu kalendarsku godinu, onda za 2019. godinu imate pravo na 3 radna dana (1,66 dana odmora po jednom mescu), a za 8 meseci u 2020. godini imate pravo na 13 radnih dana srazmernog godišnjeg odmora. Ukoliko Vam poslodavac do isteka ugovora o radu ne omogući korišćenje pripadajućeg godišnjeg odmora, dužan je da Vam isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor.
  Pozdrav
  Pozdrav

Aleksandra Askovic 01. 07. 2020.

Poštovani,
u firmi sam od oktobra 2017.god na odredjeno pri čemu su produžavali ugovor na 3 meseca.
U novembru 2018.god sam otvorila trudničko bolovanje. Porodiljko je isteklo 22.06.2020.godine. Otvorila sam bolovanje na dete 23.06.do 29.06. Ugovor mi ističe 15.07. do tada koristim godišnji odmor. Zanima me da li imam pravo na novčanu naknadu za godišnji odmor iz 2018. I 2019.god. I da li mi se produžava ugovor u koliko otvorim bolovanje. Hvala.

  Milan Predojević 03. 07. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Poslodavac nije ni bio u mogućnosti da Vam omogući korišćenje godišnjeg odmora za 2018. i 2019. godinu do 30. juna 2019. godine, odnosno do 30. juna 2020. godine, što je bio zakonski rok, usled objektivnih okolnosti-trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i nege deteta. Prema tom,e nije dužan da Vam isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor za kalendarsku 2018. i 2019. godinu. Ugovor o radu se ne produžava zato što je kod zaposlenog utvrđena privremena sprečenost za rad. Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad je pravo vezano za radni odnos. Kad ugovor o radu istekne gubi se i pravo na bolovanje. Dva su izuzetka od ovog pravila-trudnici se mora obnoviti ugovor o radu do isteka porodiljskog odsustva, dok lice koje je doživelo povredu na radu i usled toga je sprečeno za rad ima pravo na naknadu zarade i nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme sve dok traje sprečenost za rad, i to na teret RFZO.
  Pozdrav

Milica Velickovic 22. 06. 2020.

Postovani, u firmi sam prijavljena 17 juna 2019 godine. Dobila sam 10 dana odmora za 2019 godinu. Da li za ovu godinu imam prava na 20 dana odmora s obzirom da sam podnela zahtev za raskid radnog odnosa sa 24 junom ili se racuna koliko meseci radim od pocetka godine puta 1.33?

  Milan Predojević 23. 06. 2020.

  Poštovana Milice
  Po Zakonu o radu u godini zasnivanja i godini prestanka radnog odnosa imate pravo na srazmeran godišnji odmor. S obzirom na navedenu zakonsku odredbu, kao i na činjenicu da Vam je u prošloj kalendarskoj godini odobren zakonski minimum od 10 radnih dana za punih 6 meseci rada, to praktično znači da i u ovoj godini (godini prestanka radnog odnosa) za prvih 6 meseci rada imate pravo na 10 radnih dana odmora, a ne na pun godišnji odmor.
  Pozdrav

Pedja Miloradovic 01. 06. 2020.

Postovani,
Radim u firmi 6meseci u kojoj mi je dodeljeno 22 radna dana g.odmora. minimum je 20. Imam visoku s. Spremu i 17 godina staža u predhodnoj firmi. Na osnovu kog kriterijuma su mi dali još ta dva dana preko minimuma? Da li za moju firmu važe opšti akti o uvećanju broja dana g.odmora ,ili ona sama može da mi dodeli koliko je sama propisala? Inače je maksimum 24 dana.

  Milan Predojević 01. 06. 2020.

  Poštovani Peđa
  Po Zakonu o radu u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom kod poslodavca (kolektivni ugovor i pravilnik o radu) i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu. Dakle kriterijumi po osnovu kojih su Vam dodata dva radna dana mogli su biti utvrđeni ili ugovorom o radu koji ste sa poslodavcem potpisali pre stupanja na rad ili opštim aktom, to jest kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu kod poslodavca. To praktično znači da ukoliko elemente za uvećanje dužine trajanja zakonskog minimuma godišnjeg odmora niste dogovorili sa poslodavcem u ugovoru o radu, na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta. Opšti akt poslodavca može da utvrdi kriterijume za uvećanje godišnjeg odmora, a ako ne sadrži ove odredbe primenjuje se zakonski minimum od 20 radnih dana.
  Pozdrav

   Pedja Miloradovic 01. 06. 2020.

   Hvala!!!
   Pozdrav!!!

Aleksandra Lucic 22. 05. 2020.

Poštovani,
moje pitanje je da li zaposleni koji imaju potpisan ugovor na određeno vreme, npr 6 meseci, po kome im pripada 10 dana godišnjeg odmora, moraju u potpunosti da iskoriste taj odmor pre isteka ugovora, bez obzira što će ugovor biti produžen?

  Milan Predojević 22. 05. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Zaposleni koji imaju potpisan ugovor na određeno vreme, npr 6 meseci, po kome im pripada 10 dana godišnjeg odmora, ne moraju u potpunosti da iskoriste taj odmor pre isteka ugovora ako je izvesno da će ugovor biti produžen. Možete se dogovoriti sa poslodavcem da odmor za prvih 6 meseci spojite sa odmorom koji ćete imati po novom ugovoru. U krajnjoj liniji, i da do tog spajanja odmora ne dođe usled okončanja radnog odnosa, moguća je naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor.
  Pozdrav

Vladimir Mitrović 21. 05. 2020.

Pozdrav!
Danas mi je istekao ugovor o radu i poslodavac ne želi da mi produži ugovor. Bio sam na bolovanju zadnjih dva meseca, klasično bolovanje. Sutra zatvaram bolovanje i nosim doznake u firmu. E sad interesuje me isplata neiskorišćenih dana odmora i baš nemam nikakvog iskustva po tom pitanju a znajući naše poslodavce i iz iskustva naučio sam da umeju da mućkaju, izvinjavam se na izrazu. Radni odnos mi je počeo 22.08.2019. i ugovorom produžavan do tri meseca već tri puta dakle sve ukupno sa istekom 9 meseci. Znate li mi možda reći kol’ko bi ja dana trebalo da imam i da li imam pravo na isplatu tih neiskorišćenih dana odmora. P.S. jedan dan su mi pisali da sam iskoristio zbog nekih prilika koje je nametnuo poslodavac. Nadam se Vašem brzom odgovoru… Hvala na savetima koje dajete jer mnogo znače ljudima koji ne poznaju zakon i svoja prava. Ne znam ni da li sutra trebam da potpišem neki dokument, da ne bi naneno neku štetu sebi jer ipak je to njihova volja da mi ne produže ugovor a ne moja… Pozdrav

  Milan Predojević 22. 05. 2020.

  Poštovani Vladimire
  Po Zakonu o radu u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu kriterijuma utvrđenih opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu (uvećanje po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih). Prema tome treba da proverite u Vašem ugovoru o radu ili opštem aktu poslodavca (pravilnik o radu ili ako imate kolektivni ugovor o radu) da li imate pravo na uvećanje zakonskog minimuma od 20 radnih dana po nekim kriterijumima. Uglavnom se ovo pitanje reguliše ugovorom o radu ili ugovor o radu upućuje na opšti akt poslodavca, gde su utvrđeni kriterijumi za uvećanje godišnjeg odmora sa minimalnih 20 radnih dana. Zakonom je dalje propisano, a što je važno za Vašu situaciju, da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Primera radi, ako imate pravo na zakonski minimum od 20 radnih dana, srazmerni deo godišnjeg odmora Vam je 1,66 radnih dana po mesecu, odnosno za 2019. godinu (u kojoj ste zasnovali radni odnos) imali biste srazmerni godišnji odmor u trajanju od 5 radnih dana za tri meseca rada. U 2020. godini ( u kojoj prestaje radni odnos) za 4 puna meseca rada imate pravo na 7 radnih dana srazmernog godišnjeg odmora. Prema tome, ukupno 12 radnih dana, ukoliko niste do sada iskoristili nijedan dan.U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Hvala na lepim rečima i svako dobro.
  Pozdrav

   Vladimir Mitrovic 09. 06. 2020.

   Milane pozdrav. Situacija je sledeca. Po papirima odnosno obracuinskim listicima pise da sam iskoristio samo jedan dan godisnjeg odmora. Sada iz bivse firme pokusavaju „nesto“ odnosno da me uskrate za dane godisnjeg odmora. Tamo gde pise „drzavni praznik“ oni zele da se to racuna kao godisnji odmor. Pa mi rekose da 11. novembar 2019. mi je iskoriscen odmor medjutim to sam „pobio“ rekavsi im da je u pitanju drzavni praznik. Onda Dan Drzavnosti je bio za vikend 15.16. februara i automatski se 17.februara nije radilo i to mi racunaju za godisnji odmor iako u listicu pise „drzavni praznik“ i tu nisam uspeo da ih ubedim jer kazu da oni nisu drzavna firma i da se to kod njih tako ne moze racunati. Da li je ovo normalno ovako kako sam Vam ja opisao i da li je u redu? Hvala

    Milan Predojević 10. 06. 2020.

    Poštovani Vladimire
    Zakon jasno propisuje da se u dane godišnjeg odmora ne uračunavaju praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju (bolovanje). Prema tome, Vi ste potpuno u pravu kada tvrdite da se navedeni državni praznici koji se praznuju neradno (Dan primirja u Prvom svetskom ratu i Dan državnosti RS) ne mogu uračunati u dane godišnjeg odmora. Zakon je u tom pogledu potpuno isti i za državne i za privatne firme.
    Pozdrav

Biljana Popović 19. 05. 2020.

Postovani,

Vratila sam se sa porodiljskog bolovanja 24.jula 2019.godine. S obzirom da nisam iskoristila prvi deo odmora za 2019-tu prosle godine, da li imam pravo na koriscenje tog dela odmora do kraja juna 2020.godine? Napominjem da sam iskoristila drugi deo odmora za 2019tu pocetkom 2020-te godine. Hvala unapred!

  Milan Predojević 20. 05. 2020.

  Poštovana Biljana
  S obzirom da ste se sa porodiljskog odsustva vratili 24.jula 2019. godine bilo je sasvim dovoljno vremena do kraja prošle godine da iskoristite prvi deo godišnjeg odmora za 2019. godinu. Nejasno je kako je moguće da Vam poslodavac do kraja 2019. godine nije doneo rešenje o prvom delu godišnjeg odmora za tu godinu, da bi Vam početkom 2020. godine doneo rešenje o korišćenju drugog dela odmora za 2019. godinu. Poslodavac nije postupio u skladu sa Zakonom o radu i Vi imate pravo da do 30.juna 2020. godine iskoristite ceo godišnji odmor za 2019.godinu, ne može da Vam uskrati to pravo. Radi se o tome da ste Vi ostvarili pravo na godišnji odmor i za period 01.januar 2019.-24.jul 2019. godine bez obzira što ste bili na porodiljskom odsustvu, tako da Vam za prošlu godinu pripada ceo godišnji odmor. I tokom porodiljskog odsustva obračunavaju Vam se dani godišnjeg odmora, koje koristite po povratku na posao.
  Pozdrav

Irena Tenodi 05. 05. 2020.

Moje poštovanje! Da li poslodavac moze radnika nakon isteka prinudnog odmora da posalje na celokupan godisnji odmor od ove godine? I kakva prava polaze radnik na svoj godisnji odmor? Hvala! 😊

  Milan Predojević 06. 05. 2020.

  Poštovana Irena
  Zakonom o radu određeno je da se godišnji odmor koristi jednokratno ili u delovima. Raspored korišćenja zavisi od potrebe posla. Tako zakon propisuje da poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Prema navedenim zakonskim odredbama, u nadležnosti je poslodavca da rešenjem odredi vreme kada ćete koristiti odmor, te smatram da može i doneti odluku da ga koristite sada. Praksa obično nije takva, jer se uglavnom pikušava udovoljiti zahtevu zaposlenog što se tiče termina korišćenja odmora, ali ni postupanje Vašeg poslodavca u navedenom smislu nije protivno zakonu.
  Pozdrav

Nikola Dragisic 12. 04. 2020.

Postovani Milane,
Interesuje me sledece. Ako je 08.februara ove godine, zaljkucen ugovor na odredjeno vreme i posto se radi o zameni porodilje nije vremenski definisan rok trajanja ugovora, vec glasi od 08.februara do povratka na rad zaposlene, na koliko dana zaposleni ima pravo u tekucoj godini? Inace rec je u firmi gde je minimun dana odmora za celu godinu 25 radnih dana.

  Milan Predojević 12. 04. 2020.

  Poštovani Nikola
  Prema Zakonu o radu, u godini zasnivanja radnog odnosa zaposleni ima pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora, a to znači dvanaestina punog godišnjeg odmora za svaki mesec dana rada. U Vašoj firmi to konkretno znači 2,08 dana po mesecu rada. U zavisnosti od toga koliko ćete biti u radnom odnosu, izračunaće se i Vaše pravo na godišnji odmor. S obzirom da se radi o menjanju porodilje, te da će shodno tome zaposlena biti odsutna bar 12 meseci, odnosno da se može očekivati da radite do kraja godine, Vi biste u ovoj godini imali pravo na 21 dan godišnjeg odmora za punih 10 meseci rada.
  Pozdrav

   78cef7df502f8c196476976b5f475ea8 19. 05. 2020.

   Poštovanje imam jedno pitanje vezano za dužinu korišćenja godišnjeg odmora .Naime prvi deo godišnjeg odmora za 2019 godinu koristila sam u terminu od 01.08.2019 . – 14.08.2019. Posto je izbila epidemija i nije imao ko da radi morala sam da odložim godišnji odmor. Tako da ga koristim sad trenutno ali sam vrlo neprijatno iznenadjena jer u rešenje godišnjeg piše da je period korišćenja od 18.05.2020 do 29.05.2020. Sto znači da su automatski uzeta dva dana !! Uz obrazloženje da je po predlogu ministarstva subota od meseca marta spada u radne dane . Jer je posao u mojoj radnoj jedinici organizovan šest dana se radi a sedmi dan je slobodan . Kakva je to radna nedalja koja picinje u subotu a završava se u nedelju ( sto je u mom slučaju ) . ? I da li je istina da se taj zakon primenjuje ? Ponarocito mi nije jasan deo da drugi deo godišnjeg odmora 2019 . Godine radnici koji su koristili do početka izbijanja epidemije koriste normalno . A radnicima koji koriste nakon epidemije moraju da uzmu ta dva dana , odnosno da se subota racuna kao radna ? Da li je bilo takvih izmena u zakonu ? Unapred hvala na odgovoru !!!

    Milan Predojević 20. 05. 2020.

    Poštovana
    Zakonom o radu jasno je propisano da se pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa kao pet radnih dana. Prema tome, ukoliko Vam je ostalo neiskorišćenih 10 radnih dana godišnjeg odmora za 2019. godinu, to znači da imate pravo na još dve kalendarske sedmice odmora za prošlu godinu-faktički 14 dana. Shodno navedenom, doneto rešenje da drugi deo odmora za 2019. godinu koristite u periodu 18.05.2020 do 29.05.2020.godine je u skladu sa zakonom, ali to rešenje praktično znači da Vam je prvi radni dan po povratku na posao ponedeljak 01.jun, a ne subota 30.maj, kako Vam je to pogrešno rečeno. Nije mi poznato da „po predlogu ministarstva subota od meseca marta spada u radne dane“, ali je jasno da ministarstvo ne može da donosi obavezujuće predloge po ovom pitanju jer je pravo na godišnji odmor uređeno Zakonom o radu. Naročito nije moguće da se prava propisana zakonom umanjuju, te je jasno da biste se po navedenom rešenju imali vratiti na posao 01.juna.
    Pozdrav

     78cef7df502f8c196476976b5f475ea8 20. 05. 2020.

     Hvala puno na odgovoru