Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Lekarsko uverenje prilokom konkurisanja za zaposlenje


1) Da li postoji odre?en vremenski period va?nosti lekarskog uverenja o radnoj sposobnosti? 2) Za?to nezaposlena lica nisu oslobo?ena plaaanja tro?kova i taksi za pribavljanje dokumenata koji se tra?e na konkursima za radna mesta? 3) Kome da se obratim u cilju re?avanja ovih problema? Vea vi?e puta konkuri?em za radno mesto u oblasti prosvete, pri eemu se kao jedan od konkursnih dokumenata tra?i i…

Odgovor


Lekarsko uverenje ne sme biti starije od ?est meseci kada je u pitanju konkurs za radno mesto u prosveti i ovo je regulisano zakonom. Za tro?kove koje spominjete obratite se Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje i proverite da li postoji moguanost njihove nadoknade.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Rad u inostranstvu


Da li osoba koja ?ivi i radi u inostranstvu, a i dalje je dr?avljanin Srbije, plaaa odredjen porez na prihode? Zivim vec du?e u inostranstvu, ali bih ?elela da novac prebacim u filijalu banke u Beogradu, po?to imam nameru da kupim stan. Napominjem da vea plaaam porez na dohodak u dr?avi u kojoj ?ivim.

Odgovor


Porez na prihode ne plaaate,me?utim u slueaju prebacivanja novca i otvaranja raeuna u Srbiji raspitajte se o visini dad?bina koje aete u tom slueaju plaaati
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Samozapo?ljavanje


Nezaposlen sam preko 3 meseca i to posle 20 godina rada a, oeekujuai svakodnevno posao,nisam prijavljen kao nezaposleno lice. Imam li obavezu prijavljivanja na Zavod, i da li mi to ista znaei u smislu zdravstvenog , moguanosti finansiranja samozapo?ljavanja i sl.?

Odgovor


Svakako Vam savetujemo da se kao nezaposleno lice prijavite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje.Ukoliko ispunjavate uslove imaaete pravo na naknadu za nezaposlene u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti.Tako?e imaaete prava na zdravstveno osiguranje,a postoji moguanost da ostvarite prava iz prgrama za samozapo?ljavanje koje je zakonom predvi?eno.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 17.03.2008

Uplaaivanje poreza i doprinosa


Da li potpisivanjem Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, dolazi do prekida radnog sta?a, da li on i dalje teee, da li se po osnovu njega uplaauju porezi i doprinosi kao sto je slueaj sa ugovorm na odre?eno ili neodre?eno vreme?

Odgovor


Porezi i doprinosi se plaaaju na sve oblike rada,kako na one u radnom odnosu tako i na rad van radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Profesor u ?koli stranih jezika


?elim da zaposlim profesora jezika u ?koli stranih jezika. Me?utim radi se o samo nekoliko sati posla nedeljno. Kakav ugovor treba da napravim?

Odgovor


Savetujemo Vam da sa licem koje aete anga?ovati potpi?ete ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Prinudna naplata re?enjem o izvr?enju


Koja je funkcija izvr?nog suda prinudne naplate posle neispunjenog re?enja sudskog poravnanja?Radi se o uplati doprinosa penziskom fondu invalidu rada druge kategorije . Da li prinudna naplata radi sama M4 i M8 obrasce ili proverava kod radne organizacije iste?

Odgovor


Funkcija izvr?nog suda odn organa prinudne naplate jested a pristupi izvr?enju iste,na osnovu re?enja o prinudnoj naplati koje im se dostavlja.Obaveza proveravanja dokumenata i utvr?ivanja einjenica ne spada u nadle?nost ovog organa.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Gornja granica godina ?ivota zaposlenog za odlazak u penziju


Da li starosna granica za ?enu od 60 godina nije granieni rok za odlazak u penziju ako ne ispuni r.sta? od 35 godina,tj ima li pravo da se radi i do npr.do 70 godina dok se ne ispuni radni sta? od 35 godina?

Odgovor


Pravo na rad zagarantovano je Ustavom tako da imate pravo da radite i dalje,u skladu sa el. 175 tae.3 Zakona o radu .Po ovom elanu radni odnos prestaje:2) kad zaposleni navr?i 65 godina ?ivota i najmanje 15 godina sta?a osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukeije ne sporazumeju.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Mirovanje radnog odnosa i neplaaeno odsustvo


Kakva je razlika izme?u neplaaenog odsustva i mirovanja radnog odnosa radi na primer odslu?enja vojnog roka? Da li postoji razlika u smislu doprinosa koje je poslodavac du?an da uplaauje? Koja opcija je povoljnija za poslodavca?

Odgovor


Elan 79 Zakona o radu propisuje da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stieu na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je zakonom, op?tim aktom, odnosno ugovorom o radu drukeije odre?eno, ako odsustvuje sa rada zbog:1) odlaska na odslu?enje, odnosno doslu?enje vojnog roka. Elan 78 propisuje da poslodavac mo?e zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaaeno odsustvo).S…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Pogre?no uplaaena naknada za neiskori?teni godi?nji odmor


Radio sam u dr?avnom preduzeau po ugovoru na 3 meseca godinu dana. Posle godinu dana prekinut mi je radni odnos (istekao eetvrti ugovor na 3 meseca). Iskoristio sam tri nedelje od godi?njeg, ostalo mi dve. Razliku neiskori?tenog dela firma mi je platila. Posle mesec dana (ali ne i 30 radnih dana) ponovo sam potpisao ugovor na 3 meseca a firma mi je na prvu platu skinula prethodno uplaceni god.odmor.…

Odgovor


Ukoliko niste dobili re?enje u uplati naknade za neiskori?teni godi?nji odmor postoji moguanost da je uplata zaista gre?kom izvr?ena. Ukoliko ste pismeno re?enje po ovom osnovu dobili poslodavac je du?an da pismeno dostavi i izmenu re?enja odn.poni?taj sa obrazlo?enjem.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008

Pravo na porodiljsko odsustvo


Radim u firmi eetiri sata,i ugovor mi glasi na povremene i privremene poslove!Da li imam pravo na trudnieko bolovanje!?

Odgovor


S obzirom da se radi o radu van radnog odnosa nemate pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.