Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Nova starosna granica za odlazak u penziju


IMAM 62 GODINU ?IVOTA A 1. APRILA 2008. GODINE PUNIM 40 GODINA RADNOG STA?A. PO KOLEKTIVNOM UGOVORU IMAM PRAVO NA TRI PROSEENA LIENA DOHOTKA FIRME I TRI MESECA ISTUPNOG ROKA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU. U DECEMBRU 2007. ISTAKAO SAM ZAHTEV DA ODLAZIM U PENZIJU 1. APRILA I DA BIH OD 1. JANUARA KORISTIO ISTUPNI ROK. DOBIJO SAM ODGOVOR STRUENE SLU?BE DA NISAM ISPUNIO JEDAN OD USLOVA. Da li je odgovor u…

Odgovor


Elan 69[s1] ,stav 1 tae1 i.2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da izuzetno od odredbe elana 4. ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stiee kad navr?i:1) u 2006. i 2007. godini, 63 godine ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina ?ivota (?ena) i najmanje 20 godina penzijskog sta?a;:2) u 2008. godini, 63 godine i ?est meseci ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina i ?est meseci…
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Olak?ice prilikom zapo?ljavanja pripravnika


Preduzeae ima potrebu za novim radnikom. Da li ostvaruje vece olak?ice kod poreza ako primi lice mla?e od 30 god. : kao pripravnika ili na odre?eno ili na neodre?eno vreme?

Odgovor


Elan 21v,st.1 i 2 Zakona o porezu na dohodak gra?ana glasi:Poslodavac koji zaposli lice koje se, u smislu zakona kojim se ure?uje rad, smatra pripravnikom, koje je na dan zakljueenja ugovora o radu mla?e od 30 godina i koje je kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje prijavljeno kao nezaposleno lice, osloba?a se obaveze plaaanja obraeunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za period…
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 20.02.2008

Pravo oca na naknadu za porodiljsko odsustvo


Da li otac deteta ima ista prava (pravo na porodiljsko odsustvo i nadoknadu zarade) ako nije u braku sa majkom i pod kojim uslovima (ako postoje neki posebni uslovi)mo?e to pravo da ostvari?Zaposlen sam preko godinu dana na neodredjeno, majka je nezaposlena.

Odgovor


Shodno el.94 Zakona o radu imate pravo na porodiljsko odsustvo i odsusvo radi nege deteta i pravo na naknadu po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Intervijui prilikom zapo?ljavanja


Kako u Zakonu o radu stoji da poslodavac nema pravo da zahteva podatke o braenom statusu,planiranju porodice itd.kandidata.Za?to se i pored toga na intervjuu insistira na takvim pitanjima?Kako dr?ava moze da za?titi dostojanstvo ljudi?

Odgovor


Zakonodavac ima pravo da od kandidata zahteva podatke o braenom ststusu ili neke druge,ali se el.18 i 19 Zakona o radu zabranjuje diskriminacija lica koja tra?e zaposlenje i zaposlenih po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 20.02.2008

Obrazac OZ-9


Radila sam u firmi nekoliko godina. Nakon zavr?enog porodiljskog odsustva bila sam na bolovanju do 30 dana (zbog urinarne infekcije) i iskoristila godi?nji odmor (u kontinuitetu). Po?to nisam prihvatila promenu radnog mesta i novi ugovor o radu do?lo je do zakljueenja radnog odnosa. Bez prekida poeinjem da radim u drugoj firmi gde nakon mesec dana rada odlazim na odr?avanje trudnoae. Da bih ostvarila…

Odgovor


Poku?ajte tako ?to ae Va?e novo preduzeae prethodno pismenim putem zamoliti za izdavanje obrasca.Ukoliko poku?aj ne bude uspe?an,anga?ujte advokata koji ae pripretiti tu?bom ,uz obrazlo?enje da radi izdavanja tra?enog dokumenta ne mo?ete da ostvarite svoja prava koja Vam po zakonu pripadaju ili se obratite inspekciji rada.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008

Visina naknade za porodiljsko odsustvo


Moja supruga ima sta? od 3 meseca i 21 dan kod poslednjeg poslodavca i otvoreno je porodiljsko odsustvo. Imaae pravo na 60% od plate. Da li se uzima prosek plate poslednja tri meseca ili meseca koji prethodi mesecu odlaska na porodiljsko odsustvo? Koliko ae joj poslodavac isplaaivati platu dok je na porodiljskom odsusvu, 60% od plate, koliko refundira dr?ava ili 100% plate?

Odgovor


Zakon o finansijskoj podr?ci porodici sa decom el.12 st.2 glasi: Licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do ?est meseci pripada 60%, a licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa naknade…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Gubitak i ponovno sticanje porodiene penzije


Pravo na porodienu penziju steai aete kada navr?ite 50 god ?ivota,u skladu sa el. 29 st.3 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Da biste ostvarili ovo pravo neophodno je da podnesete zahtev kada se ispune uslovi koji se od Vas zahtevaju.

Odgovor


Pravo na porodienu penziju steai aete kada navr?ite 50 god ?ivota,u skladu sa el. 29 st.3 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Da biste ostvarili ovo pravo neophodno je da podnesete zahtev kada se ispune uslovi koji se od Vas zahtevaju.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Sticanje prava na godi?nji odmor


Radim u zdravstvenoj ustanovi taeno godinu dana, prvobitno vezan ugovorom o radu na odre?eno vreme. Posle 7 meseci rada sam iskoristio godi?nji odmor u trajanju od odobrenih 10 dana (1.5 dan po mesecu kako mi je reeeno), realizovao sam 7. Od pre 2 meseca mi je ugovor o radu promenjen, tako da sam sada u radnom odnosu na neodre?eno vreme. Kada stieem ponovo pravo na godi?nji odmor i u kom trajanju?…

Odgovor


Po el.68.st.2 Zakona o radu zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa du?i od 30 radnih dana stiee pravo da koristi godi?nji odmor posle ?est meseci neprekidnog rada
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.02.2008

Upuaivanje radnika na rad kod drugog poslodavca


Interesuje me koliko dugo mo?e da se upuauje radnik na rad kod drugog poslodavca u smislu elana 174. stav 1 i 2 Zakona o radu. U Zakonu stoji da mo?e i du?e od godinu dana, dok traju razlozi za upuaivanje, uz saglasnost radnika. Da li to znaei da se mo?e svake godine Ugovor o radu produ?avati na jo? 1 godinu (na odre?eno), i da takav odnos traje 3-4 godine, i vi?e, ali stalno na odre?eno ...

Odgovor


Ugovor o radu mo?e da se zakljuei,sa prekidima ili bez, na period od 12 meseci,gde se pod prekidom ne podrazumeva period kraai od 30 dana.Ukoliko se po isteku ugovora od godinu dana ponovo zakljueuje isti,prekid izme?u dva ugovora mora biti du?i od 30 dana.Zakonom nije ogranieeno koliko puta mo?e da se zakljueuje ugovor o radu na odre?eno vreme,uz po?tovanje gore navedenih uslova.S obzirom na rok…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Prestanak radnog odnosa radi izvr?enog krivienog dela u vezi sa radom


Da li radnik, posle 17 godina rada ,samohrana majka sa maloletnim detetom, koja je dobila otkaz zbog izvr?enog krivienog dela u vezi sa radom na osnovu izreeena uslovna osuda bez zabrane vr?enja delatnosti, a radi se o delu male dru?tvene opasnosti, ima pravo na naknadu sa Biroa za zapo?ljavanje ili bilo kakvu naknadu po bilo kom osnovu, po?to nema nikakva primanja?

Odgovor


S obzirom da ste otkaz dobili radi krivienog dela u vezi sa radom,nemate pravo na naknadu za nezaposlene .
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.