Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Dr?avljanstvo Republike Srbije


Koja dokumenta su potrebna za sticanje dr?avljanstva Srbije? Koliko traje procedura i da li postoji moguanost sticanja dvojnog dr?avljanstva sa Crnom gorom? Imam crnogorsko dr?avljanstvo i uzela bih srpsko.

Odgovor


Pitanje koje ste postavili ne spada pod rubriku radno pravo i zapo?ljavanje.Konsultujte adekvatne zakone o dr?avljanstvu.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 22.05.2008

Naknada za nezaposlene po prestanku radnog odnosa na odre?eno vreme


Radim na odre?eno vreme po dva meseca vec od septembra meseca. U martu sam u saobraaajnom udesu povre?ena i u bolnici sam bila do juee u pitanju je povreda ramena i kako stvari stoje imaau sreau ako u septembru budem sposobna za posao .Ugovor mi istiee 24.05 Kome ja mogu da se obratim za pomoa?

Odgovor


Po isteku ugovora o radu na odre?eno vreme,ukoliko budete ispunjavali uslove, imaaete pravo na noveanu naknadu za nezaposlene u skladu sa el. 115 i 116 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju za slueaj nezaposlenosti.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 22.05.2008

?est meseci neprekidnog rada


Prijavljena sam u firmi od 01.01.'08., a termin za poro?aj mi je 04.08. To bi znaeilo da porodiljsko treba da otvorim oko 08.07. Da li se ovim podrazumeva "preko 6 meseci neprekidnog rada"?

Odgovor


?est meseci neprekidnog rada ostvarili ste 01.07.2008.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 22.05.2008

Dobrovoljno penzijsko i invalidsko i osiguranje za slueaj nezaposlenoti


Ja sam samohrana majka,sin 9 godina, dete je iz vanbraene zajednice i otac ga je priznao.Ja sam trenutno bez posla od juna pro?le godine,po?to imam 15 godina sta?a prijatelj me je prijavio u svoju firmu gde sam na minimalac uplaaivala penziono i socijalno oko 11000 dinara,da ne bi imala prekid sta?a a tako?e i da bismo dete i ja imali i zdravstveno osiguranje.Moj prijatelj sada zatvara firmu i seli…

Odgovor


Postoji moguanost dobrovoljnog penzijskog osiguranja i dobrovoljnog osiguranja za slueaj nezaposlenosti.Za detaljnije informacije raspitajte se u nadle?nom Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i u Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 22.05.2008

Plaaeno odsustvo radi poro?aja supruge


Koji je minimalni broj dana zakonom propisan za plaaeno odsustvo za poro?aj supruge?

Odgovor


Shodno novom Op?tem kolektivnom ugovoru Elan 11 tae.2 poslodavac je du?an da zaposlenom omoguai plaaeno odsustvo, do sedam radnih dana u kalendarskoj godini u slueaju: poro?aja supruge zaposlenog - pet radnih dana.Elan 77 Zakona o radu propisuje:Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaaeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slueaju…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.05.2008

Pripravnieki sta? za lica starija od 30 god.


Pravnik,VI stepen,nema polo?en dr?avni ispit i ima preko trideset godina,koje su moguanosti da prona?e da odradi pripravnieki sta??

Odgovor


S obzirom da Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje omoguaava obavljanje pripravniekog sta?a do tridesete godine ?ivota,moraae samostalno da na?ete naein kako da odradite pripravnieki sta?.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 22.05.2008

Konkurs za pripravnike do 30.god.?ivota.


Volonterski rad sam odradila u privatnoj firmi,bez ikakve noveane nadoknade.NSZ je raspisala konkurs za pripravnike,pod uslovom da sama na?em poslodavca kao da pravo na istu imam do tridesete godine ?ivota. Kako i kome da se obratim u firmama(javna preduzeaa), da li pravnom licu ili..?Koja su moja prava i obaveze?

Odgovor


Niste usamljeni u situaciji u kojoj se nalazite.Savetujemo da budete uporni.Mo?ete se obratiti svakom preduzeau za koje ste zainteresovani,poslati svoj cv i popratno pismo kadrovskoj slu?bi odn. slu?bi zad?enoj za prijem lica u radni odnos.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 22.05.2008

Predlog za utvr?ivanje profesionalnog oboljenja


Radim 20 godina kao kompresorista u uslovima;BUKA 97db,VIBRACIJE povi?ene.Po preporuci Instituta za?tite na radu odre?eno je maksimalno zadr?avanje u zoni 180minuta u toku 8 sati rada.Pre 5god. na sistematskom pregledu utvr?eno mi je o?teaenje sluha 20%,a na pregledu 2008god. jos 16%odnosno sveukupno o?teaenje je 36%.Nadle?na zdravstvena ustanova je predlo?ila promenu radnog mesta.Interesuje me da…

Odgovor


Predlog za utvr?ivanje profesionalnog oboljenja daje slu?ba medicine radaon. poslodavac u skladu sa preporukama iste,a mo?ete ga podneti i samostalno.Ukoliko je sistematizaijom radnih mesta za radno mesto na koje biste bili prebaeeni predvi?en manji koeficijent odn .zarada postoji moguanost da Vam sada?nja zarada bude umanjena.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 22.05.2008

Pravo na godi?nji odmor po povratku sa neplaaenog odsustva


Radim u dr?avnoj ustanovi 4 godine. U decembru 2007. i januaru 2008. sam bila na neplaaenom odsustvu, nakon eega sam se vratila na isto radno mesto. Svi zaposleni su dobiliu regres, a ja nisam, uz obrazlo?enje da treba proai 6 meseci kontinuiranog rada kako bi stekla pravo na isplatu regresa. Zanima me da li kao "stari" zaposleni imam pravo na godi?nji odmor i na regres ili zaista moram eekati tih…

Odgovor


S obzirom da ste bili na neplaaenom odsustvu prava i obaveze iz radnog odnosa osim onih propisanih zakonom su mirovala.Shodno tome,da biste stekli pravo na godi?nji odmor i regres ,treba da pro?e 6 meseci.Naime,ovo je zakonom propisan rok nakon koga zaposleni stiee pravo na godi?nji odmor a samim tim i na regres za isti.(el.68 Zakona o radu).
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.05.2008

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova


Da li postoji zakonska odredba koliko puta neko u istoj firmi bez prekida mo?e da potpise Ugovor o privremenim i povremenim poslovima?

Odgovor


Zakono m je definisano da poslodavac mo?e za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju du?e od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zakljuei ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.Koliko puta sa istim licem takav ugovor mo?e biti potpisan zakon ne defini?e.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 22.05.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.