Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Zapo?ljavanje preko Op?tine


Da li su Op?tine du?ne da po?tuju kriterije NSZ pri realizaciji programa koji se finansiraju iz NIP a ili mogu da zapo?ljavaju prema partijskoj pripadnosti?

Odgovor


Tehnieki gledano, akti koje bi donosila Op?tina ne moraju biti u saglasnosti sa aktima koje bi donosila Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje, me?utim jasno je da kr?enja akata NSZ iz razloga koje navodite, nije dozvoljeno
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Strueni konsultanti


Da li delatnost struenih konsultanata ( regulisan ugovorom o delu) mora da bude uskla?ena sa delatno?au firme. Moja firma je pro?la inspekcijski pregled uslova obavljanja delatnosti ( ?ifra:ostali vidovi zdravstvene delatnosti) moram li procesuirati i dodatne inspekcije u skladu sa deltanostima konsultanata ( kozmetieki tretmani) ?

Odgovor


Ako vam je ?firma? po formi preduzetnik, onda vam je delatnost koju obavljate prete?na, a mo?ete obavljati i ostale delatnosti. u svakom slueaju, u ovakvim situacijama, uprkos srodnim delatnostima, najpametnije je da se posavetujete sa nadle?nom inspekcijom i tako utvrdite ?ta se od vas konkretno tra?i.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 14.02.2008

Civilno slu?enje vojnog roka


Da li slu?enje civilnog vojnog roka ulazi u radni sta??Nije mi jasan elan 11, stav 2 "Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju".?ta u ovom smislu znaci "osiguranici"?

Odgovor


Da, u smislu pomenutog el.11 lica koja slu?e civilni vojni rok jesu zaposlena lica i plaaa im se doprinos za sta? osiguranja.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Pravo na jubilarnu nagradu


Da li zastareva pravo na dodelu ljubilarne nagrade ukoliko je ona dodeljivana 2000 godine, a lice nije bilo obave?teno u tom periodu da ga nagrada sleduje te je prijem iste propustilo?Radi se o licu koje je radilo u prosveti, a trenutno je penzioner.Ukoliko pravo na dodelu ljubilarne nagrade ne zastareva, kome je lice du?no da se obrati, radi realizacije datog prava?

Odgovor


Ovo pitanje spada u unutra?nje pitanje va?eg poslodavca kod koga ste radili i svakako je kod istog regulisano unutra?njim aktom,te se za sve informacije obratite va?em biv?em poslodavcu
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Izjednaeavanje zarade sa ostalim zaposlenima


Zaposlena sam na neodre?eno vreme u nauenoistrazivaekoj ustanovi u Beogradu. Magistar sam i imam zvanje istrazivae saradnik. Nisam dobila poveaanje plate shodno zvanju. Navodno, skinuta sam sa projekta, a da mi nikakvo re?enje o istom nije urueeno. Imam publikovane me?unarodne radove, recenzije, eak sam i urednik me?unarodnog easopisa. Plata mi je minimalac, a sve tro?kove vezane za publikovanje radova…

Odgovor


Ukoliko imate dokaze da za rad na poslu za koji ste sistematizovani pripada vi?a zarada i ukoliko mo?ete da doka?ete da neko drugi kod istog poslodavca, sistematizovan na identieni posao, ima veau zaradu, mo?ete slobodno tu?iti poslodavca, moraae da vas izjednaee sa ostalima.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Neisplaaena zarada


Radio sam kod privatnika 3 meseca kao trgovac,koji je zatvorio radnju dok sam jo? bio zaposlen.Nije mi isplatio zadnju platu,koja su moja prava?

Odgovor


Mo?ete da tu?ite vlasnika poslodavca, kao lice koje za rad svoje radnje odgovara svom svojom imovinom, nadle?nom sudu.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.02.2008

Naknada u slueaju nezaposlenosti


Da li se dobija neka noveana nadoknada ako ste nezaposleni , prijavljeni na biro a trudni ste?

Odgovor


Naknada za nezaposlene isplaauje se u skladu sa du?inom trajanja sta?a osiguranja za koji su plaaeni doprinosi. Po Zakonu o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti (El.115 Zakona o zapo?ljavanjui i osiguranju u slueaju nezaposlenosti).
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Minuli rad


U muziekoj ?koli u kojoj sam zaposlena od 1997, od kraja 2007. odjednom ne priznaju , u obraeunu za minuli rad, radni sta? slobodnog umetnika, od 23 godine, koji se inaee raeunao kao radni odnos, sa svim pravima, a sve relevantne doprinose uplaaivao je Sekretarijat za kulturu grada . Zanima me da li je to neki novi zakon, i kako je moguae prekrajati radnu knji?icu retroaktivno (sta? je reguralno upisan…

Odgovor


Ukoliko su vam porezi i doprinosi redovno uplaaivani i radni sta?, kao radni odnos upisan u radnu knji?icu, vi imate pravo na minuli rad.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.02.2008

Otkaz od strane zaposlenog


Usmeno sam dao otkaz pre dva dana. Poslodavac sada od mene tra?i da ispo?tujem otkazni rok kod minimum 15 dana tj. tra?i da ostanem eitavih 20 i nesto dana "jer mu trebam". Ja imam drugih obaveza i ne ?elim da ispo?tujem ovaj rok. Ponudio sam da ostanem nedelju dana me?utim zapreaeno mi je da ae mi, u slueaju da odem pre nego ?to je to on odredio, u radnu knji?icu biti upisano da sam bio nekorektan…

Odgovor


Po el.178. Zakona o radu Zaposleni ima pravo da poslodavcu otka?e ugovor o radu .Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.Ovo je zakonom propisan rok koji morate da ispo?tujete. Nekorektnost poslodavca sa otkaznim rokom neme veze. Zbog povrede svojih prava mo?ete da tu?ite poslodavca, kao…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta


Da li postoji neki ?ablon za Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mestu u D.O.O.?

Odgovor


Postoji, me?utim mnogo zavisi od toga u kojoj meri ae poslodavac ?eleti da regul?e odnose drugaeije i potpunije u odnosu na zakon. Najjednostavnije vam je da neki uop?ten primer pribavite sa sajta koji objavljuje propise i primere akata i ugovora.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 14.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.