Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Visina naknade zarade za porodiljsko odsustvo


Prijavljena sam u firmi na stalni radni odnos.Trenutno radim 3 meseca.Da li ako posle tri meseca odem na bolovanje zbog odr?avanja trudnoce cu imati pravo na 100% primanja nadoknade za porodiljsko?

Odgovor


Shodno el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do ?est meseci pripada 60%, a licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa naknade…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 22.05.2008

Radna knji?ica


Da li moram da predam poslodavcu radnu knji?icu ukoliko mi je on naveo da au ako budem primljen potpisati ugovor o delu jer ste naveli da se radni sta? na taj naein sklapanja ugovora ne evidentira u radnu knji?icu?

Odgovor


S obzirom da poslodavac na Va? rad plaaa zakonom propisane poreze i doprinose radna knji?ica ae mu biti neophodna da bi mogao da Vas prijavi u nadl?noj slu?bi.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 22.05.2008

Noveana naknada u slueaju otkaza na osnovu el.177 tae.1 Zakona o radu


Imam li pravo na noveanu nadoknadu usled dobijanja otkaza od strane poslodavca.Na osnovu elana 192 i 177 taeka 1?

Odgovor


S obzirom da se radi o sporazumnom prestanku radnog odnosa nemate pravo na naveanu naknadu za nezaposlene.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 22.05.2008

Noveana naknada u slueaju sporazumnog prestanka radnog odnosa


Da li ja imam pravo na noveanu nadoknadu od strane zavoda usled sporazumnog prestanka rada u firmi?

Odgovor


U slueaju sporazumnog prestanka radnog odnosa nemate pravo na noveanu naknadu za nezaposlene koju isplaauje Nacionalna slu?ba za zapo?ljavalje.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 22.05.2008

Visina naknade za porodiljsko odsustvo


Bila sam bila zaposlena na odre?eno vreme u organu dr?avne uprave neprekidno 15 meseci. Zbog administrativnih problema u vezi prijema u stalni radni odnos prekinut mi je rad na odre?eno vreme i posle nepuna dva meseca prekida rada primljena sam u stalni radni odnos. Po prijemu u stalni radni odnos posle tri i po mesec otpoeela sam kori?aenje porodiljskog odsustva. U kojem procentu od plate me sleduje…

Odgovor


Visina naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta iznosiae 60% od osnovne zarade,a u skladu sa el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici a decom.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 22.05.2008

Ugovor o posredovanju


Da li lice koje radi po osnovu ugovora o posredovanju ima pravo na naknadu za plaaeno odsustvo, godi?nji odmor i dr?avne praznike?

Odgovor


S obzirom da se radi o radu van radnog odnosa nemate pravo na navedeno,osim u slueaju da je isto ustanovljeno i navedeno ugovorom koji ste potpisali.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 22.05.2008

Posebna za?tita zaposlenih od otkaza


Zaposlena sam u oblasti kulture na neodre?eno vreme. Imam 44 godine. Posle majeine smrti 1999.godine sam staratelj ro?enoj sestri koja boluje od paralize ruku i nogu. Dobila sam re?enje o trajnom starateljstvu, na osnovu koga je ona li?ena poslovne sposobnosti. Zanima me da li je mo?da Zakonom regulisano da u konkretnom slueaju ja kao njen staratelj imam za?titu u pogledu radnog mesta koje nije rukovodeae…

Odgovor


Zakonom nisu definisani posebni uslovi u pogledu za?tite radnog mesta koje navodite.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 22.05.2008

Sporazumni prestanak radnog odnosa


Dobila sam otkaz nakon godinu dana provedenih na ovom radnom mestu, s tim da poslodavac dostavlja re?enje o sporazumnom raskidu radnog odnosa i ne pristaje na re?enje o otkazu usled tehnolo?kog vi?ka. Tako?e, ne daju mi ni re?enje o kori?aenju preostalog godi?njeg odmora. Ja jos uvek ne znam koja su moja prava pa Vas molim da mi pomognete.

Odgovor


U slueaju sporazumnog prestanka radnog odnosa neaete imati pravo na noveanu naknadu za nezaposlene niti na otpremninu koju je poslodavac du?an da isplati u slueaju otkaza radi tehnolo?kog vi?ka zaposlenih.Ukoliko dobijete otkaz od strane poslodavca imaaete pravo i na noveanu naklnadu za nezaposlene.?to se godi?njeg odmora tiee,poslodavac nije du?an da Vam omoguai da iskoristite preostale dane godi?njeg…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 22.05.2008

Visina naknade za odsustvo radi posebne nege deteta


Porodiljsko bolovanje sam koristila od 15.03.'07. do 14.03.2008. i primala sam 60% zarade jer sam imala radni sta? pre otvaranja bolovanja 5 meseci i 10 dana. Od 15.03.'08 sam na odsustvu zbog posebne nege deteta. U re?enju koje mi je dostavljeno pi?e da au za vreme produ?enja porodiljskog bolovanja primati 100% naknade zarade utvr?ene zakonom o finansijskoj podr?ci porodici sa decom uz obrazlo?enje…

Odgovor


Shodno el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom imate pravo na naknadu zarade u visini od 100%.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 22.05.2008

Naknada za nezaposlene


Da li imam pravo na nadoknadu od strane Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje u slueaju isteka ?estomeseenog ugovora o radu za vreme trudnoae (doprinosi su uplaaivani poslednjih ?est meseci, ne punih 12 meseci koliko se prema zakonu tra?i za ostvarivanje prava).

Odgovor


Shodno el.116 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju za slueaj nezaposlenosti izuzetno od elana 115. ovog zakona, nezaposlenom se nastavlja isplata noveane naknade:1) za vreme dodatnog obrazovanja i obuke;2) za vreme privremene spreeenosti za rad utvr?ene prema propisima o zdravstvenoj za?titi;3) za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta,…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 22.05.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.