Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Rad na nauenom projektu


Prijavljena sam za rad na nauenom projektu poeetkom februara kada je i vo?a projekta konkurisao za odobrenje projekta u ministarstvu za nauku. Projekat bi trebalo da poene poeetkom maja i da traje tri godine, a ja sam trenutno u drugom mesecu trudnoae. Da li ukoliko ka?em vo?i projekta za trudnoau on ima pravo da me ne zaposli i da li u toku trudniekog ili porodiljskog odsustva imam pravo na noveanu…

Odgovor


Pravo na noveanu naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta ,ukoliko ste u radnom odnosu , imate.Za vreme trudnoae ne mo?ete dobiti otkaz,shodno el.187 Zakona o radu.Ukoliko bi trudnoaa uticala na rad na projektu,u smislu nemoguanosti obavljanja poslova radi odsustva a u skladu sa potrebama rada i projektom,poslodavac mo?e da se odluei da projekat dodeli nekom drugom.( elan 22 Zakona…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 08.04.2008

Zapo?ljavanje pripravnika NSZ


Da li ae Zavod za zapo?ljavanje sam da se potrudi da mi na?e mesto za obavljanje pripravniekog sta?a jer je vea 4 meseca od kako sam na Zavodu?Da li je Zakonom propisano naein obavljanja pripravniekog?

Odgovor


Ukoliko se uka?e slobodno radno mesto,mo?ete oeekivati da Vas Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje uputi na obavljanje pripravniekog sta?a,me?utim savetujemo da se i sami aktivirate pri pronala?enju istog .Obavljanje pripravnoekog sta?a reguli?e se ugovorom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Naknada za nezaposlene po prestanku radnog odnosa


Zaposlen sam odskora u regularno registrovanoj firmi d.o.o. koja je u vlasni?tvu stranog dr?avljanina .Da li u slueaju otkaza i pod kojim uslovima imam pravo na otpremninu ili bilo koju za?titu prava preko NSZ po?to imam 52 godine i 27 godina radnog sta?a (u drugim firmama)?

Odgovor


U slueaju otkaza od strane poslodavca imate pravo na naknadu za nezaposlene,u skladu sa Zakonom o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti. elan 115 ,tae.4. Noveana naknada isplaauje se nezaposlenom: 12 meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od 20 godina.Godinom sta?a osiguranja smatra se navr?enih 12 meseci za koje je zaposleni i poslodavac platio doprinos za osiguranje.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 08.04.2008

Aneks ugovora radi promene lienih podataka


Zasnovala sam radni odnos na neodre?eno vreme u jednoj privatnoj firmi (D.O.O.) pre godinu dana. U me?uvremenu sam, prilikom sklapanja braka, promenila prezime. U drugom mesecu sam trudnoae i nameravam da otvorim bolovanje radi odr?avanja trudnoae, a po isteku bolovanja, najranije 45 dana pre termina za porodjaj, nameravam da nastavim porodiljsko odsustvo. U radnoj i zdravstvenoj knji?ici, kao i u…

Odgovor


Savetujemo Vam da zakljueite aneks ugovora i njime reguli?ete svoj status.Naknada zarade koju poslodavac isplaauje na ime porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ae mu biti refundirana .Tako?e,u skladu sa elanom 187 st.1 Zakona o radu za vreme trudnoae, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne mo?e zaposlenom da otka?e…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 08.04.2008

Neisplaaene zarade,neuplaaeni porezi i doprinosi


Poslodavac je do sada isplaaivao obaveze prema dr?avi,porez i doprinose,ali ne i plate,da bi i nakon eetiri meseca ka?njenja pored ne isplaaene zarade prestao da isplaauje i ostale doprinose.Inspekcija je iza?la ali nju interesuju samo redovne uplate koje su obavezne prema dr?avi a ?ta je sa neisplaaenim platama?

Odgovor


Elan 268 Zakona o radu reguli?e da nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, op?tih akata i ugovora o radu, kojima se ure?uju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vr?i inspekcija rada.Ukoliko i po izlasku inspekcije rada na uvid nije do?lo do promene situacije,mo?ete se obratiti sudu,povesti radni spor i na taj naein zahtevati neisplaaene zarade
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 08.04.2008

Nepo?tovanje rokova isplate zarade


Zaposlen sam preko NSZ-a kod poslodavca preko programa za zapo?ljavanje invalidnih osoba ?to i jesam od 28.09.2007 i do danas 11.03.2008 sam dobio SAMO jednu platu. Zbog eega? Poslodaveev odgovor razlog je taj da je on uplatio sve doprinose i da eeka povrat novca od NSZ-a a ja od toga nemam nikakve koristi. Moje pitanje je ?ta da uradim da dobijam nadoknadu od NSZ-a to jest kako da postupim prema…

Odgovor


Poslodavac je du?an da ispo?tuje ugovor o radu koji je potpisao sa Vama,bez obzira na to ?to,kako ka?ete ,eeka povrat novca od NSZ. Mo?ete se obratiti inspekciji rada (elan 268 Zakona o radu reguli?e da nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, op?tih akata i ugovora o radu, kojima se ure?uju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vr?i inspekcija rada) ili povesti radni…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 08.04.2008

Polaganje struenog ispita vaspitaea u deeijem vrtiau


Zaposlena sam kao vaspitae u deeijem vrtiau. Radni odnos sam zasnovala kao apsolvent. Kao apsolvent sam radila 1 godinu i 9 meseci, nakon eega mi je prestao radni odnos juna 2001. godine. Diplomirala sam decembra 2002. godine, a strueni ispit sam polagala maja 2003. godine. U aprilu 2005. ponovo sam zasnovala radni odnos na odre?eno vreme, a jula 2006. godine sam primljena u stalni radni odnos. Zanima…

Odgovor


Ukoliko ste vea polo?ili strueni ispit ne morate ponovo da ga pola?ete.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 08.04.2008

Naknada zarade za vreme odsustva radi nege deteta


Koliko iznosi naknada zarade za vreme bolovanja, odnosno odsustva sa rada radi posebne nege deteta? Ree je o detetu starom godinu dana.

Odgovor


Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta regulisana je Zakonom o finansijskoj posr?ci porodici sa detetom.Elan 11:Naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, obraeunava se i isplaauje u visini osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpoeinje kori?aenje odsustva, uveaane po osnovu vremena provedenog…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 08.04.2008

Naknada za vreme privremene spreeenosti za rad


Zaposlen sam u privatnoj firmi kao profesionalni vozae kamiona od preko 10 T. U obavezi sam da jednom u 3 godine idem na sistematski pregled.Novembra 2007, i?ao sam na taj sistematski pregled na koji me je firma poslala i lekari su ustanovili da bolujem od ?titne ?lezde kao i da imam problem sa radom srca. U skladu sa tim, istog dana sam hospitalizovan i u bolnici sam proveo narednih 10 dana. Nakon…

Odgovor


Naknada zarade od 65% procenata koja vam se isplaauje radi privremene spreeenosti za rad je po zakonu.Naime ,u skladu sa el.115 ,st.1.tae.1 Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene spreeenosti za rad do 30 dana, i to najmanje u visini 65% proseene zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena spreeenost za rad, s…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 08.04.2008

Visina naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva


U slueaju da porodilja pre odlaska ima platu vi?u od republiekog proseka da li dobija 100% svoje plate ili 100% republiekog proseka?

Odgovor


U skladu sa el.11 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, obraeunava se i isplaauje u visini osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpoeinje kori?aenje odsustva, uveaane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa zakonom, a najvi?e do pet proseenih meseenih zarada…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 08.04.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.