Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Osnov otkaza ugovora o radu


Posle pet godina rada u butiku na neodre?eno vreme dobila sam otkaz ne svojom krivicom.Poslodavac mi je obrazlo?io da koleginicu koja se vratila sa porodiljskog ?titi zakon i da neko mora da ode zbog nje,tj. ja.Poluinformisani knjigovo?a moj slueaj ne smatra tehnolo?kim vi?kom,i negira moja prava naknade sa biroa.Po kom elanu zakona o radu treba da dobijem re?enje o otkazu?

Odgovor


Ne mo?emo da Vam ka?emo po kom osnovu mo?ete,odnosno aete eventualno dobiti otkaz ,me?utim ukoliko se bude radilo o otkazu od strane poslodavca imaaete pravo na naknadu za nezaposlene,u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti.U svakom slueaju,re?enje o otkazu mora biti obrazlo?eno i imate pravo da se obratite sudu ukoliko smatrate da je otkaz nezakonit.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Otkaz pre ugovorom utvr?enog roka


Imam u ugovoru o radu uz sledeau formulaciju:elan 3. Zaposleni ne mo?e otkazati ovaj ugovor u periodu od 3 godine od dana zaposlenja.Ukoliko zaposleni otka?e ugovor o radu pre isteka perioda od 3 godine, du?an je da nadoknadi ?tetu u visini koju Poslodavac utvrdi, a u skladu sa elanom 163 stav 5 Zakona o radu.Elan 14. Zaposleni ima pravo da Poslodavcu otka?e ugovor o radu sa otkaznim rokom od 60 dana,…

Odgovor


Pred sudom mo?ete eventualno da osporavate du?inu otkaznog roka,s obzirom da je zakonom propisan rok od 15 dana (mada i ovde mogu da postoje izuzetci u zavisnosti od slo?enosti radnih operacija i sl.)..Me?utim,u svakom slueaju ukoliko otka?ete ugovor o radu pre isteka roka od 3 godine,na koliko ste ga potpisali,du?ni ste da poslodavcu nadoknadite ?tetu,kao sto je samim ugovorom i predivi?eno,u skladu…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Noveana naknada u slueaju sporazumnog prestanka radnog odnosa


Dobio sam otkaz u firmi kao tehnolo?ki vi?ak ali je napravljen sporazumni raskid ugovora,da li imam prava na neku noveanu nadoknadu?

Odgovor


S obzirom da se radi o sporazumnom raskidu radnog odnosa nemate pravo na noveanu naknadu u slueaju nezaposlenosti.Pravo na noveanu naknadu od poslodavca imate ukoliko je tako ugovoreno sporazumnim prestankom radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 02.04.2008

Naknada za topli obrok i regres


Na koje prihode se plaaaju porez i doprinosi i koliko? Da li imam pravo na naknadu za topli obrok i reges za godi?nji odmor i koliko?

Odgovor


Po elanu 13 Zakona o porezu na dohodak gra?ana pod zaradom smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se ure?uju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.Na zaradu zaposlenog plaaa se porez u visini od 12%. Imate pravo i na naknadu za topli obrok i na regres za godi?nji odmor,u visini koja je propisana kolektivnim ugovorom ili drugim op?tim aktom poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Otkaz od strane zaposlenog


Predao sam poslodavcu odluku o ostavci na radno mesto pismenim putem zbog promene posla, pristajuai na zakonski otkazni rok od 15 dana. Me?utim poslodavac ne prihvata moju odluku, nare?uje mi da napustim odmah firmu i preti da ae me tu?iti. Da li ima osnovu za tu?bu?

Odgovor


Po ovome ?to ste naveli Vi ste ispo?tovali pismenu formu otkaza i zakonski rok od 15 dana ,te po ovom osnovu poslodavac nema razloga da vas tu?i.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Moguanost zapo?ljavanja nezaposlenih lica


Poslednje zaposlenje mi je bilo u svojoj privatnoj agenciji.Od juna 2001, sam na birou za zapo?ljavanje sve do danas.Pitanje- da li imam neka noveana prava ili neka druga prava osim ?to se samo javljam svaka 3 meseca a da za ovih 7 godina nijednom mi nisu ponudili neki posao ili bilo ?ta osim sto su mi ukinuli zdravstveno osiguranje.Noveana naknada za samozapo?ljavanje koliko sam shvatila -uslovi…

Odgovor


Ono ?to mo?emo da Vam savetujemo jeste da se kod Nacionalne slu?be redovno informi?ete o moguanosti prekvalifikacije,poha?anja odre?enih kurseva i obuke za nezaposlene koji se periodieno organizuju i da na taj naein poku?ate da ostanete konkurentni pri izboru poslodavaca prilikom odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa,i da pri tome budete istrajni.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 02.04.2008

Visina naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva


Zaposlena sam u privatnoj firmi, prvo sam u istoj radila preko omladinske zadruge 6 meseci i 17 dana, koji su mi upisani u radnu knji?icu, a onda sam od 01.01.2008. prijavljena na odre?eno, a od 01.03.2008. na neodre?eno. Trenutno sam u drugom stanju, termin mi je 23.04.2008., tako da au na porodiljsko otiai 10.03.2008. ?to je taeno 44 dana pre termina. Sada me zanima da li au ostvariti pravo na noveanu…

Odgovor


Ostvariaete pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo srazmerno vremenu provedenim na radu,u visini izme?u 30% i 60% od zarade,s obzirom da se u radnom odnosu (po ugovoru o radu) nalazite od 01.01.2008.god.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008

Naknada zarade nakon isteka ugovora o radu na odre?eno vreme


Trenutno sam zaposlena po ugovoru na odre?eno vreme, koji istiee 01.05.2008. Predhodni status u pro?loj firmi mi je bio na neodre?eno vreme. Imam rizienu trudnoau i moram da idem na trudnieko bolovanje. Interesuje me, da li mi se ugovor produ?uje nakon isteka?(Znam da poslodavac svejedno isplaauje samo prvu narednu platu a ostalo Nacionalna slu?ba. Tako da poslodavcu trudnieko i produ?enje ugovora…

Odgovor


S obzirom da se radi o ugovoru o radu na odre?eno vreme poslodavac nije u obavezi da ga produ?ava po isteku vremena na koje je ugovor zasnovan.Po isteku ugovor nastaviaete da primate naknadu od Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca


Poslodavac mi je saop?tio da je zbog mog neslaganja sa suvlasnikom firme prinu?en da me otpusti, bez otkaznog roka, najave, kao i bez pravog razloga. Koja su moja prava? Odbijam da potpi?em sporazumni raskid ugovora. Da li mo?e da me otpusti i koja su tada moja prava?

Odgovor


Poslodavac mo?e da Vas otpusti.Pri tom otkaz vam mora urueiti pismenim putem ,uz otkazni rok i naveden osnov prekida radnog odnosa.Ako po prijemu re?enja o otkazu budete smatrali da su va?a prava povre?ena ili da je otkaz nezakonit,imate pravo da se obratite sudu i tu?bom zahtevate sudsku za?titu.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Servis za ?tampaee


Imam servis za ?tampaee.Eesto mi poma?e prijatelj koji je vea u stalnom radnom odnosu u jednoj firmi.Da bi se za?titio od inspekcije jer je eesto sam u mojoj radnji,?eleo bih da ga "pokrijem"ugovorom u delu.Da li je to u redu, ako ne kako onda?

Odgovor


Savetujemo Vam da sa kolegom sklopite ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i na taj naein se za?titite.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 02.04.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.