Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Zamena privremeno odsutnog radnika


Da li se prilikom odlaska radnika na trudnieko bolovanje(odr?avanje trudnoae),na njegovo radno mesto mo?e odmah primiti zamena ili mora proai odre?eni vremenski period i koliko?

Odgovor


Ovo zavisi od obima poslova i potrebe preduzeaa.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Naknada za porodiljsko odsustvo


Zaposlena sam na odre?eno vreme i za nekoliko dana ce biti taeno 3 mesesca kako radim iako sam puna 2 meseca volontirala ali to nigde nemam notirano i potpisano od strane poslodavca. Ostala sam u drugom stanju. Zbog prirode posla a i mog stanja dr. mi je savetovano da odr?avam trudnoau. Interesuje me kolika ce biti noveana naknada (%) u mom slueaju?Ostalo je jos 2 radna dana da se poklope datumi stupanja…

Odgovor


S obzirom da se nalazite u radnom odnosu na odre?eno vreme,prvo na naknadu zarade,bilo radi privremene spreeenosti za rad(bolovanje pre nastupanja uslova za odpoeinjanje porodiljskog odsustva),bilo po osnovu porodiljskog odsustva ae trajati do isteka ugovora koji ste potpisali,a visina naknade odre?uje se u skladu sa el.11 i12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom i el. 115 Zakona o radu.…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Naknada za lica koja samostalno obavljaju delatnost


Od 01.05.2007god sam otvorila samostalnu radnju (preduzetnik).Od 31.10.2007 sam na porodiljskom odsustva.Pre toga sam mu?a ovlastila da vodi radnju kao ovla?aeni poslovo?a.On je u radnom odnosu u drugoj firmi.Po isteku porodiljskog od 3 meseca au se vratiti svom poslu a suprug ae koristiti negu deteta do 1 god u svojoj firmi. Da li treba da opozovem ovla?cenje dato njemu,da li imam prava na nadoknadu…

Odgovor


Pravo na nadoknadu imate u skladu sa el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom i iznosi 60% od zarade. I za vreme primanja iste plaaate poreze i doprinose kao da radite.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Ponovno zapo?ljavanje penzionisanih lica


Dali profesinalno vojno lice u penziji(adminstrativna penzija sa 34 godine penzijskog sta?a)mo?e da zasnuje radni odnos u gra?anstvu, i dali mu se za vreme zaposlenja ukida isplata steeene penzije?

Odgovor


Mo?ete da zasnujetre radni odnos.S obzirom da se radi o vojnoj penziji,nastaviaete da je primate bez prekida.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Visina otpremnine za odlazak u penziju


Visina otpremnine za odlazak u penziju?

Odgovor


Po el.119 tae. 1 Zakona o radu poslodavac je du?an da isplati, u skladu sa op?tim aktom:zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri proseene zarade.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008

Nova starosna granica za odlazak u penziju


IMAM 62 GODINU ?IVOTA A 1. APRILA 2008. GODINE PUNIM 40 GODINA RADNOG STA?A. PO KOLEKTIVNOM UGOVORU IMAM PRAVO NA TRI PROSEENA LIENA DOHOTKA FIRME I TRI MESECA ISTUPNOG ROKA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU. U DECEMBRU 2007. ISTAKAO SAM ZAHTEV DA ODLAZIM U PENZIJU 1. APRILA I DA BIH OD 1. JANUARA KORISTIO ISTUPNI ROK. DOBIJO SAM ODGOVOR STRUENE SLU?BE DA NISAM ISPUNIO JEDAN OD USLOVA. Da li je odgovor u…

Odgovor


Elan 69[s1] ,stav 1 tae1 i.2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da izuzetno od odredbe elana 4. ovog zakona, pravo na starosnu penziju osiguranik stiee kad navr?i:1) u 2006. i 2007. godini, 63 godine ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina ?ivota (?ena) i najmanje 20 godina penzijskog sta?a;:2) u 2008. godini, 63 godine i ?est meseci ?ivota (mu?karac), odnosno 58 godina i ?est meseci…
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Olak?ice prilikom zapo?ljavanja pripravnika


Preduzeae ima potrebu za novim radnikom. Da li ostvaruje vece olak?ice kod poreza ako primi lice mla?e od 30 god. : kao pripravnika ili na odre?eno ili na neodre?eno vreme?

Odgovor


Elan 21v,st.1 i 2 Zakona o porezu na dohodak gra?ana glasi:Poslodavac koji zaposli lice koje se, u smislu zakona kojim se ure?uje rad, smatra pripravnikom, koje je na dan zakljueenja ugovora o radu mla?e od 30 godina i koje je kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje prijavljeno kao nezaposleno lice, osloba?a se obaveze plaaanja obraeunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za period…
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 20.02.2008

Pravo oca na naknadu za porodiljsko odsustvo


Da li otac deteta ima ista prava (pravo na porodiljsko odsustvo i nadoknadu zarade) ako nije u braku sa majkom i pod kojim uslovima (ako postoje neki posebni uslovi)mo?e to pravo da ostvari?Zaposlen sam preko godinu dana na neodredjeno, majka je nezaposlena.

Odgovor


Shodno el.94 Zakona o radu imate pravo na porodiljsko odsustvo i odsusvo radi nege deteta i pravo na naknadu po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Intervijui prilikom zapo?ljavanja


Kako u Zakonu o radu stoji da poslodavac nema pravo da zahteva podatke o braenom statusu,planiranju porodice itd.kandidata.Za?to se i pored toga na intervjuu insistira na takvim pitanjima?Kako dr?ava moze da za?titi dostojanstvo ljudi?

Odgovor


Zakonodavac ima pravo da od kandidata zahteva podatke o braenom ststusu ili neke druge,ali se el.18 i 19 Zakona o radu zabranjuje diskriminacija lica koja tra?e zaposlenje i zaposlenih po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 20.02.2008

Obrazac OZ-9


Radila sam u firmi nekoliko godina. Nakon zavr?enog porodiljskog odsustva bila sam na bolovanju do 30 dana (zbog urinarne infekcije) i iskoristila godi?nji odmor (u kontinuitetu). Po?to nisam prihvatila promenu radnog mesta i novi ugovor o radu do?lo je do zakljueenja radnog odnosa. Bez prekida poeinjem da radim u drugoj firmi gde nakon mesec dana rada odlazim na odr?avanje trudnoae. Da bih ostvarila…

Odgovor


Poku?ajte tako ?to ae Va?e novo preduzeae prethodno pismenim putem zamoliti za izdavanje obrasca.Ukoliko poku?aj ne bude uspe?an,anga?ujte advokata koji ae pripretiti tu?bom ,uz obrazlo?enje da radi izdavanja tra?enog dokumenta ne mo?ete da ostvarite svoja prava koja Vam po zakonu pripadaju ili se obratite inspekciji rada.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.