Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Pravo na naknadu za vreme trajanja porodiljskog odsustva


Zanima me po?to sam tek zatrudnela a nisam prijavljena kod poslodavca gde radim da li mogu da samoj sebi da uplaaujem doprinose preko firme gde radim i koliko dugo treba da ih uplaaujem da bih stekla pravo na naknadu za trudnieko i/ili porodiljsko bolovanje.Tako?e me zanima da li te iste doprinose plaaa dr?ava ili je poslodavac du?an to da eini pa mu dr?ava to refundira?

Odgovor


Jedini naein da steknete pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo jeste da poslodavac uplaauje poreze i doprinose.Visina naknade zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu,a odre?uje se u skladu sa el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decomNaknadu zarade koju poslodavac isplaauje za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta dr?ava refundira poslodavcu iz bud?eta.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Naknada za volontiranje


Poeela sam sa volontiranjem 31.10.2007 sa isplaaivanjem naknade za prva dva meseca volontiranja tj. novembar i decambar u 2007 godini.Potom Zdravstvena ustanova prestaje sa isplaaivanjem naknade bez promene ugovora.Da li ima zakonsko pravo da prestane sa isplaaivnjem naknade za volontiranje do kraja volontiranja?

Odgovor


Ugovorom o volontiranju definisana je du?ina isplate naknade za volontiranje i dinamika isplate iste.Ukoliko je do?lo dao nepo?tovanja ovih odredbi,imate pravo na tu?bu.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Slobodan dan za polaganje struenog ispita


Radim u srednjo ?koli i treba da pola?em strueni ispit za nastavnike. Da li imam pravo na slobodne dane?

Odgovor


Po zakonu nemate pravo na slobodan dan po ovom osnovu me?utim uvek postoji moguanost dogovora sa poslodavcem.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008

Sistematizacija radnih mesta u osnovnoj ?koli


U slucaju sistematizacije radnih mesta u osnovnoj ?koli da li prednost imaju diplomirani profesori engleskog jezika ili lica koja imaju polo?en ispit B2 odnosno C1 za rad u mladjim razredima?

Odgovor


Odre?eni su uslovi koja lica moraju da ispunjavaju prilikom zasnivanja radnog odnosa ,tako da prednost u slueaju konkurisanja zavisi od sistematizacije radnih mesta,kojom su propisani uslovi za rad na svakom radnom mestu ponaosob.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 17.03.2008

Dokumentovani obraeun zarade


Da li je poslodavac obavezan da dostavi radniku dokument o svim odbicima od zarade, penziono, socijalno, porezi,itd. po kom elanu?

Odgovor


El.122 i 123 Zakona o radu propisuje naein vo?enja evidencija zarade i obavezu poslodavca da zaposlenom uz zaradu dostavi i obraeun zarade.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Naknada tro?kova za odlazak i dolazak sa rada


Da li radniku zaposlenom na neodre?eno vreme pripada naknada za dolazak na posao i odlazak sa njega bez obzira na udaljenost od firme (?kole)?

Odgovor


U skladu sa el.118 Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu tro?kova u skladu sa op?tim aktom i ugovorom o radu, i to:1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraaaju.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Subvencije za zapo?ljavanje lica starijeg od 50 godina


Kao poslodavac od 1.marta primiau lice starije od 50 godina (ima55), u stalni radni odnos na neodre?eno vreme koje u Nacionalnom Zavodu za zapo?ljavanje prima noveanu naknadu od 23. aprila 2007. godine. Sklopicu ugovor o radu sa njim i znam da sam oslobo?en plaaanja poreza na njegovu bruto zaradu od 14 posto tokom jedne godine kao i PIO doprinosa tokom dve godine. Ono ?to me zanima jeste gde da nabavim…

Odgovor


Za sve navedeno obratite se Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja poseduje ove informacije , gde ae vam navesti svu neophodnu dokumentaciju koju je potrebna i uputiti Vas gde i kako da je nabavite.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Stipendiranje studenata


Da li postoji neka firma, koja bi stipendirala studente (redovne), a oni bi nakon zavr?etka studija radili kako bi vratili podsticaj?Za studente industrijskog in?enjersva!Koji su uslovi, ukoliko postoji? Naravno u Srbiji!

Odgovor


Moguanost i preduzeaa koje pominjete svakako postoje,s tim da se uslovi odre?uju individualno od preduzeaa do preduzeaa. Poku?ajte da se obratite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja mo?da poseduje spisak preduzeaa kojima su stipendisti potrebni.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina primanja naknade za nezaposlene


Imao sam 32 godine radnog sta?a kada sam ostao bez posla i tri godine sam plaaao sam PIO.Posle toga sam radio 2 godine kod privatnika ?to znaei da imam ukupno 37 god radnog sta?a.Sada treba da se prijavim ponovo na zavod za zapo?ljavanje i interesuje me da li imam prava na materijalno i koliko dugo vremenski?

Odgovor


Imate pravo na naknadu za nezaposlene u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavaju iosiguranju u slueaju nezaposlenosti po kome se noveana naknada isplaauje nezaposlenom:1) tri meseca, ako osiguranik ima sta? osiguranja od jedne do pet godina;2) ?est meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od pet do 15 godina;3) devet meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od 15 do 20 godina;4) 12 meseci,…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Penzionisanje lica u 73. godini ?ivota


Da li lice koje ima 30 godina radnog sta?a a 73 godine ?ivota mo?e da radi jo? uvek?Do kraja ?ivota!!.Lice radi u Crveni krst,tvrdi da postoji da ka?emo "rupa u zakonu" i da mo?e i dalje da radi.Ovom prilikom Vas pitam,da li poslodavac mo?e da odgovara ako to lice po?alje u penziju. Iako mi znamo da po zakonu ispunjava uslove za penziju 100 %.

Odgovor


Ukoliko je lice koje je zaposleno steklo uslove za penzionisanje mo?e mu prestati radni odnos u skladu sa el. 175 st.1 tae.2 Zakona o radu koji glasi:Radni odnos prestaje:2) kad zaposleni navr?i 65 godina ?ivota i najmanje 15 godina sta?a osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukeije ne sporazumeju.Dakle,ovom licu mo?e prestati radni odnos bez posledica za poslodavca.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.