Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Neuplaaeni porezi i doprinosi


Od 03.05.2007. sam trebala biti prijavljena u privatnom preduzeau. Dana 17.12.2007. igrom slueaja sam saznala da mi doprnosi nisu plaaeni. Kada sam saop?tila poslodavcu einjenicu koju su mi i u socijalnom potvrdili dobili sam odgovor da sam bezobrazna i ne mogu se tako pona?ati na radnom mestu. Do dana?njeg dana moj problem nije re?en. ?ta mogu uraditi da resim problem?

Odgovor


Imate pravo da se obratite inspekciji rada koja ae izvr?iti uvid u zakonitost poslovanja i ukoliko utvrdi nepravilnosti, poslodavca kazniti i nalo?iti mu da iste ispravi.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Gubitak prava na noveanu naknadu


Trudna sam vea dva meseca, gazdarica hoae da me prijavi na neodre?eno tek od 01.02.2008. ( radim inaee vec dve godine ). Zatim hoae da ja otvorim bolovanje kod lekara i da se tako vodim a da nastavim normalno da radim! Zanima me da li ja time mogu izgubiti pravo na noveanu nadoknadu za vreme porodiljskog odsustva i da li au to pravo uop?te ostvariti obzirom da mi je termin za poro?aj 14.08.2008.?

Odgovor


Ukoliko u vreme otpoeinjanja porodiljskog i odsustva radi nege deteta budete u radnom odnosu na neodre?eno vreme ne mo?ete izgubiti pravo na naknadu zarade za vreme trajanja istog. Ukoliko radni odnos bude zasnovan na odre?eno, istekom ugovora prestaje Vam i pravo na ovu naknadu zarade
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Procentualna naknada za vreme porodiljskog odsustva


Molim da mi odgovorite kolika je procentualna nadoknada za vreme porodiljskog odsustva.

Odgovor


U skladu sa el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom pun iznos naknade zarade, utvr?en u smislu elana 11. ovog zakona, pripada licima iz elana 10. ovog zakona pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost vi?e od ?est meseci neprekidno.Licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Pravo na godi?nji odmor kod zasnivanja radnog odnosa prvi put


Poeeo sam sa radom 24.10.2007.kao pripravnik na 6 meseci.U aprilu mi istiee pripravnieki sta? moje pitanje je da li imam pravo na kori?eenje godi?njeg odmora i ako imam koliko dana?

Odgovor


Shodno stavu 2, el. 68 Zakona o radu, zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa du?i od 30 radnih dana stiee pravo da koristi godi?nji odmor posle ?est meseci neprekidnog rada. Shodno el. 69 istog zakona, minimalan broj dana godi?njeg odmora jeste 20 radnih dana.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.02.2008

Sticanje prava na godi?nji odmor


U novoj firmi poeela sam da radim krajem oktobra. Pri prelasku je dogovor bio da iskoristim odmor koji imam u staroj firmi pre nego ?to pre?em po?to su mi rekli da prvih 6 meseci neau moai da koristim odmor. Iz tih razloga nisam uzela potvrdu o neiskori?aenom odmoru iako sam iskoristila samo 10 dana od odmora za 2007. Moje pitanje je sledeae: reeeno mi je da uop?te nemam pravo na odmor iz 2007. iako…

Odgovor


S obzirom da ste promenili poslodavca,trebali ste da prilo?ite i potvrdu o neiskori?tenim danima godi?njeg odmora koje biste u tom slueaju,po zakonu mogli da koristite. Pravo na srazmerni deo godi?njeg odmora bez pomenute potvrde nemate jer bez nje niko ne mo?e da garantuje da odmor za celu 2007. godinu niste vea iskoristili.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.02.2008

Obezbe?ivanja sredstava za isplatu naknade zarade


Da li poslodavac snosi tro?kove i trudniekog bolovanja i odsustva sa rada radi nege deteta ili dr?ava ueestvuje?

Odgovor


U skladu sa el.13 st.1 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom obraeun i isplatu naknade zarade vr?i poslodavac istovremeno sa obraeunom i isplatom zarada zaposlenima.U skladu sa st.4 istog el. op?tinska, odnosno gradska uprava vr?i prenos sredstava poslodavcu iz stava 1. ovog elana iz sredstava obezbe?enih u bud?etu Republike.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Odsustvo radi struenog usavr?avanja


U sedmom sam mesecu trudnoae i na trudniekom bolavanju od samog poeetka. Redovno sam se javljala lekarskoj komisiji i produ?avala privremenu spreeenost za rad bez problema zbog odre?enih hronienih problema. Sledeae javljanje mi je zakazano 30. januara, ?to bi bilo i poslednje do otvaranje porodiljskog bolovanja. Ali ba? te nedelje sam planirala da otputujem na jedno va?no savetovanje za moju struku…

Odgovor


Na godi?nji odmor za vreme nastave imate pravo ukoliko to odgovara i poslodavcu, isto vazi i za neplaaeno odsustvo, mada u oba slueaja, svakom ko proces posmatra sa strane biae jasno da je u pitanju izigravanje propisa. U tom smislu, jedino legalno re?enje vam je da vam lekar da uverenje da iako niste u moguanosti da radite, da mo?ete da ispratite savetovanje.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Naknada za nezaposlene


Da li postoji nadoknada za nezaposlne? Ne radim vea 6 meseci. ?aljem biografije na svaki oglas koji na?em. Inaee sam zavr?ila Vi?u tehnieku ma?insku ?kolu, smer drumski saobraaaj, zvanje: in?injer za drumski i gradski saobraaaj.

Odgovor


Naknada za nezaposlene isplaauje se u skladu sa du?inom trajanja sta?a osiguranja za koji su plaaeni doprinosi. Po Zakonu o zapo?ljavanju i osiguranju u slucaju nezaposlenosti (Elan 115) noveana naknada isplaauje se nezaposlenom: 1) tri meseca, ako osiguranik ima sta? osiguranja od jedne do pet godina;2) ?est meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od pet do 15 godina 3) devet meseci, ako…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 14.02.2008

Pravo na odmor


Molim vas da mi HITNO odgovorite na sledeae pitanje: u jednom od va?ih odgovora ste naveli da kada je u pitanju ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova, izuzetno poslodavac i zaposleni mogu ugovoriti i du?inu trajajanja prava na odmor i prava na bolovanje. Molim vas da mi odgovorite po kom zakonu i elanu je to moguae i da li se to odnosi i na dr?avne slu?benike sa kojima je zakljueen…

Odgovor


Do ovakvog dogovora (mada, kada je u pitanju bolovanje, to je li?eno smisla) izme?u poslodavca i radnika mo?e doai na osnovu naeela slobode ugovaranja. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova nije ugovor koji reguli?e radni odnos i nema veze sa odredbama zakona koje reguli?u zapo?ljavanje bilo dr?avnih slu?benika, bilo ostalih zaposlenih lica.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 14.02.2008

Plaaeno odsustvo


Da li radnik ima pravo na neki slobodni dan u toku godine,van godi?njeg odmora koji mora da koristi u dva dela i dana za slavu?

Odgovor


Po el.77 Zakona o radu zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaaeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slueaju sklapanja braka, poro?aja supruge, te?e bolesti elana u?e porodice i u drugim slueajevima utvr?enim op?tim aktom i ugovorom o radu. Vreme trajanja plaaenog odsustva iz stava 1. ovog elana utvr?uje se op?tim aktom i ugovorom…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.