Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Noveana naknada za nezaposlene u slueaju steeaja preduzeaa


Odlazak na biro u slueaju steeaja firme,koliko radnik ima pravo da bude na birou u slucaju 30 godina radnog sta?a i 55 godina ?ivota?

Odgovor


U skladu sa el.115 st.1 tae.6 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti noveana naknada isplaauje se nezaposlenom: 24 meseca ako je osiguranik stariji od 55 godina i ima sta? osiguranja du?i od 25 godina.Godinom sta?a osiguranja smatra se navr?enih 12 meseci za koje je zaposleni i poslodavac platio doprinos za osiguranje
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 17.03.2008

Neplaaeno odsustvo


Koliko uzastopnih neplaaenih odsustva mo?e da koristi zaposleni?

Odgovor


Broj neplaaenih odsustava koje zaposleni mo?e da koristi nije odre?en zakonom,me?utim stvar je poslodavca da li ae Vam dozvoliti uzastopno kori?aenje neplaaenih odsustava.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008

Sudski tumae za odre?eni jezik


?ta je potrebno prilo?iti od dokumenata i koje ispite je potrebno polo?iti da bi se steklo zvanje sudskog tumaea za odre?eni jezik?

Odgovor


Obratite se instituciji gde se ovi ispiti pola?u gde aete dobiti najadekvatnije informacije o uslovima i naeinu polaganja ispita radi sticanja zvanja sudskog tumaea.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Osnivanje samostalne agencije


Osnivanje SAMOSTALNE AGENCIJE, pojedinosti oko rada i vo?enja finansija samostalne agencije, kao i porezi koji se plaaaju za rad samostalne agencije?

Odgovor


S obzirom da ovo pitanje ne spada u rubriku radnog prava molimo Vas da konsultujete zakone iz oblasti privrednog i poreskog prava i na taj naein do?ete do ?eljenih informacija.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Porezi i doprinosi za vreme probnog rada


Da li je za vreme trajanja probnog rada poslodavac u obavezi da plaaa poreze i doprinose za radnika koji je potpisao ugovor o radu na neodre?eno vreme sa probnim radom?

Odgovor


I ako je ustanovljen probni rad prilikom potpisivanja ugovora o radu na neodre?eno vreme ,poslodavac je du?an da plaaa sve zakonom propisane poreze i doprinose ,sve dok radni odnos traje.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Pravo na regres


Ima li prava na regres ili 13 platu ko je u stalnom radnom odnosu?Regres nisam nikako dobijala .Radim od 01 06 2006.

Odgovor


Ukoliko svi zaposleni u preduzeau ostvaruju pravo na 13 platu imate pravo da zahtevate retroaktivnu isplatu navedenog iznosa.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Pripravnieki sta?


Radio sam u PIO fondu sa vi?om struenom spremom kao referent, na odre?eno vreme u toku 2006. god. U 2007. sam zasnovao radni odnos u Op?tinskoj upravi kao pripravnik sa visokom struenom spremom jer sam u me?uvremenu diplomirao. Da li mi se sta? iz PIO fonda mo?e uraeunati u pripravnieki sta? sa VSS i kome da se obratim ?

Odgovor


S obzirom da pripravnieki sta? obavljate kao lice koje je steklo VII stepen struene spreme,rad koji ste pre toga obavljali ne mo?e da vam se raeuna kao pripravnieki sta? jer niste ispunjavali uslove za pripravnika za vreme rada kao referent sa vi?om struenom spremom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje naknade za volontere


Ugovor o volontiranju zakljueio sam u avgustu 2007.Ukoliko uskoro do?e do poveaanja naknade sa 10000 na 19000 dinara,da li ae se to odnositi i na mene ili samo na one koji zakljuee ugovor o volontiranju nakon tog poveaanja?

Odgovor


Ukoliko se radi o ugovoru o volontiranju koji stipendira dr?ava visina nadoknade primenjuje se jednako na sve volontere.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Preme?tanje radnika na drugo radno mesto


Da li poslodavac mo?e, bez moje saglasnosti,da me proglasi tehnolo?kim vi?kom ili da me premesti na drugo radno mesto,koje ne odgovara mojoj struenoj spremi/i drugo,kako,da naplatim dug za minuli rad za period od 2003 do 2005,za koji tvrde,da su plaaali,a znamo da nisu,ucenjuju nas sa otkazom,ako ih tu?im.MOLIM DA ME SPOJITE SA ADVOKATOM,KOJI SE RAZUME U RADNO PRAVO I KOJI BI RADIO NA PROCENAT,JER…

Odgovor


Mo?ete biti progla?eni tehnolo?kim vi?kom i prebaeeno na drugo radno mesto.U drugom slueaju poslodavac je du?an da vam dostavi ponudu o aneksu ugovora o radu.Dug za minuli rad mo?ete naplatiti podno?enjem tu?be nadle?nom sudu.Pravnog zastupnika mo?ete izabrati putem advokatskog adresara,gde aete svakako dobiti i informaciju o razlieitim moguanostima plaaanja advokatskih usluga.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina pripravniekog sta?a za arhitekte


Koliko traje pripravnieki sta? za arhitektu sa 5 godi?njim studiranjem u Srbiji?

Odgovor


Du?ina pripravniekog sta?a odre?uje se u zavisnosti od struke za koje se lice osposobljava i nije jednaka za sva zanimanja.U skladu sa el.47 st.3 Zakona o radu pripravnieki sta? traje najdu?e godinu dana,ako zakonom nije drugaeije odre?eno.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.