Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Neisplaaeni godi?nji odmor za 2006 i 2007 godinu


Od 01.01.2004. bila sam zaposlena u STR-u na neodre?eno vreme, dana 10.03.2006. oti?la sam na trudnieko bolovanje ( blizanaeka trudnoaa ), a 28.05.2006. otvorila porodiljsko bolovanje, na posao se nisam vratila jer je poslodavac zatvorio str 01.06.2007. a da pri tom nisam iskoristila godi?nji odmor iz 2006 i 2007 godine niti mi ga je isplatio. ?ta mi savetujete da uradim i da li postoji moguanost…

Odgovor


S obzirom da je do?lo do likvidacije preduzeaa i da ono pravno vi?e ne postoji nemate moguanost da vam se noveana naknada koju navodite isplati.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008

Prava nezaposlenih lica na noveanu naknadu


Da li imam pravo na naknadu za nezaposlene?Bez posla sam od 1992 godine. Imam ukupno 14 godina radnog sta?a u biv?im saveznim organima u Beogradu. Navodim da nisam prijavljen u zavodu za nezaposlene. Imam li i dalje pravo prijavljivanje kao nezaposlen?

Odgovor


Imate pravo da se prijavite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje kao nezaposleno lice ,me?utim pravo na naknadu nemate.Shodno el.110 st.3 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti pravo na noveanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje mu pravo na noveanu naknadu pripada, u skladu sa ovim zakonom.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 17.03.2008

Rad bez potpisanog ugovora o radu


Poeeo sam da radim u jednom privatnom preduzeau (2 meseca), ali jo? nisam dobio ugovor o radu. Imam zdravstvenu knji?icu i interesuje me dali mogu da ostvarim svoja prava pr.neisplaaena plata ukoliko mi ne da ugovor? Vlasnik ka?e da au da dobijem ugovor kad sredi neku papirologiju.

Odgovor


Zarada za obavljeni rad Vam svakako sleduje,me?utim ukoliko ne budete imali ugovor o radu ili neki drugi pismeni dokaz o obavljanju posla postoji moguanost da ,u slueaju neisplaaivanja zarade Va?e pravo na istu te?e doka?ete.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Ugovor o radu na odre?eno vreme


Da li taj prekid od 30 dana mora nastupati prilikom svakog isteka ugovora o radu na odr. vreme sa istom osobom na istom rad.mestu (npr. ugovor na 3 meseca, pa prekid 30 dana, pa opet ugovor-prekid i sve tako do max. 12 meseci) ili se ugovor mo?e obnavljati bez prekida do 12 meseci (4x3 meseca- prekid danas-novo anga?. sutra?). ili ako posle tih npr. 3 meseca ne nastane prekid..mo?e se za dalje automatski…

Odgovor


Radi poja?njenja citiraaemo u potpunosti el.37 Zakona o radu koji reguli?e ugovor o radu na odre?eno vreme: Radni odnos zasniva se na vreme eije je trajanje unapred odre?eno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na odre?enom projektu, poveaanje obima posla koji traje odre?eno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim ?to tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne mo?e trajati…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 17.03.2008

Nadle?nost inspekcije rada


Nedavno sam ueestvovao na konkursu za radno mesto u vi?oj ?koli eiji je osnivae dr?ava. Na istom konkursu je ueestvovala i osoba koje ne ispunjava navedene uslove konkursa, kao ni zakonom predvi?ene uslove, ali je primljena. Ja sam se prijavom obratio Inspekciji rada, koja se oglasila nenadle?nom u ovom slueaju. Zanima me da li je Inspektor rada postupio po zakonu, tj. da li je Inspekcija rada zaista…

Odgovor


U delokrugu poslova inspekcije rada jeste nadzor nad zakonito?au rada poslodavca ,u skladu sa Zakonom o radu,kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu i srodnim zakonima te nad zakonima iz oblasti bezbedenosti na radu. Me?utim,u ovom slueaju smatramo da je nenadle?nost inspekcije opravdana jer se ne radi o radnom odnosu nego o konkurisanje na odre?eno radno mesto.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 17.03.2008

Pravo na porodiljsko odsustvo


Radim u O.?. do objavljivnja konkursa, znaei na odre?eno vreme, postoji moguanost stalnog zaposlenja po objavljivanju konkursa. Trenutno sam u 7-om mesecu trudnoae, pa me zanima kada najkasnije mogu da odem na porodiljsko, s obzirom da mi je termin 3.5. a 26.4. navr?avam 6 meseci rada, i kakva su moja prava ako do tad ne zasnujem stalni radni odnos, kao i na kakvu noveanu nadoknadu imam pravo?

Odgovor


Porodiljsko odsustvo po Zakonu o radu zapoeinje najkasnije 28 dana pre poro?aja.Ukoliko do otpoeinjanja porodiljskog odsustva ne zasnujete radni odnos na neodre?eno vreme,sva prava koja imate po ugovoru o radu na odre?eno vreme prestaae po proteku vremena na koji je zasnovan.U Va?em slueaju,ukoliko do isteka istog do?e za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta naknadu koju ste primali…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 17.03.2008

Brisanje iz evidencije nezaposlenih lica


Na birou nisu hteli da mi overe javljanje i iskljueili su me sa evidencije zato ?to mi je liena karta bila istekla i na zameni.Tra?ili su potvrdu da vadim drugu ,kako sam ja to radila u okviru dozvoljenog vremena ,u MUPu su mi dali staru kartu da se slu?im njome do izdavanja nove i nisu mi mogli dati nikakvu potvrdu.Nisu hteli da uva?e paso? ni vozaeku dozvolu.Kakva su moja prava?

Odgovor


Savetujemo vam da se u Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje obratite pravnoj slu?bi i u dogovoru sa njima re?ite problem koji je nastao i koji je zaista formalne prirode.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Neiskori?tena sredstva iz Fonda za PIO


MOJ OTAC JE UMRO U 53 GODINI I NIJE OSTVARIO PRAVO NA PENZIJU.25 GODINA JE RADIO U FIRMI .IMAM 38 GODINA I INTERESUJE ME ?TA SE DE?AVA SA NOVCEM KOJI MU JE ODBIJAN TOKOM RADNOG ODNOSA NA IME NJEGOVE PENZIJE?

Odgovor


Novac koji je odbijan na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ostaje u nadle?nom Fondu gde je uplaaivan i dalje ae biti upoterbljavan u svrhu isplata koje je ovaj Fond obezbe?uje svojim korisnicima.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Visina zarade


Plata mi je poveaana od 1.1.2008 godine. Godi?nji odmor sam koristio u toku februara meseca. Obzirom da se plata za vreme g.o. obraeunava kao prosek primanja u poslednja tri meseca, da li to znaei da za ovaj mesec primam manje novca od ugovorene zarade, obzirom da mi je plata bila manja?

Odgovor


Redovna zarada koju primate ne mo?e biti manja pd ugovorene zarade,bez obzira na iznos koji aete primiti na osnovu naknade za godi?nji odmor.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Zdravstveno osiguranje nezaposlenog lica


Sporazumno sam raskinula radni odnos sa firmom. S obzirom da planiram porodicu i u postupku sam besplatne vantelesne oplodnje, na koji naein mogu ostvariti pravo na zdravstvenu za?titu, dobiti zdravstvenu knji?icu? Napominjem da je suprug nezaposlen i po sopstvenom opredeljenju nije prijavljen na biro.

Odgovor


Pravo na zdravstvenu za?titu ostvariaete prijavljivanjem Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje kao nezaposleno lice.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.