Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Rad subotom


Volio bi da znam rad subotom kako se vodi,kao prekovremeni rad ili kao rad vikendom?Za rad subotom da li se uplaauje sta? ?Da li je poslodavac du?an da izda re?enje za subote?Kolka je nadoknada za subote?

Odgovor


Radno vreme definisano je op?tim aktom poslodavca.Po Zakonu o radu puno radno vreme iznosi 40 easova nedeljno.Raspodelu radnog vremena vr?i poslodavac.Ukoliko se radi o prekovremenom radu ,isti se plaaa.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 17.03.2008

Rad penzionisanog lica po preostaloj radnoj sposobnosti


Da li invalidski vojni penzioner (bolest je ocenjena sa 50% voj.invaliditeta) mo?e da po ugovoru o delu radi na nekom poslu , na odre?eno vreme od tri meseca , kao obiean euvar?

Odgovor


Mo?e,u skladu sa preostalom radnom sposobno?au.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Kriterijum za odre?ivanje socijalno ugro?enih lica


Da li samohrana majka sa maloletnim detetom koja je ostala bez posla i nema nikakva primanja sem deeijeg dodatka,a ?ivi kao podstanar ima prava na materijalnu-socijalnu pomoa od Centra za socijalno.OVO PITAM ZATO STO JE OSOBA KOJA ISPUNJAVA SVE KRITERIJUME ZA PRIMANJE MATERIJALNE POMOAI KAO SOCIJALNI SLUEAJ, ODBIJENA OS STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, ZATO ?TO IMA STAN POD HIPOTEKOM KOJI OTPLAAUJE…

Odgovor


Ukoliko ste po ovom osnovu odbijeni od strane Centra za socijalni rad i posedujete nekretninu ne spadate u lica koja su socijalno ugro?ena kategorija.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina rada potrebna za sticanje prava na pun iznos naknade zarade


Koliko vremenski je potredno raditi u firmi da bi se ostvarilo pravo na porodiljsko odsustvo u visini od 100 % koliko od 60 %?

Odgovor


U skladu sa el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do ?est meseci pripada 60%, a licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Rad u banci po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima


Da li ja,kao radnik koji obavlja menjaeke poslove,poslove platnog prometa i izdavanje kreditnih kartica za jednu banku,mogu da potpi?em ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili je banka u obavezi da sa mnom potpi?e ugovor na odre?eno ili neodre?eno vreme?

Odgovor


Mo?ete da potpi?ete ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.Banka nema obavezu da sa Vama zakljuei ugovor o radu.Me?utim,rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima mo?ete obavljati najdu?e 120 dana u kalendarskoj godini.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Rad do ispunjenja uslova za penziju po godinama sta?a osiguranja


Da li ?ena u 60-toj god. starosti (trenutno),mo?e da radi sve dok ne ispuni i drugi uslov tj. 35 godina radnog sta?a pa makar to trajalo i do 70 godina starosti?

Odgovor


Mo?e da radi ukoliko postoji saglasnost poslodavca,u skladu sa el.175 Zakona o radu.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penziju


Napunila sam 55 godina starosti i 33 godine radnog sta?a. Ostala sam bez posla kao tehnolo?ki vi?ak. Da li imam pravo na penziju ili doplatu radnog sta?a do 35 god?

Odgovor


Imate pravo na naknadu za nezaposlene koju isplaauje Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje,a u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti,a po isteku iste mo?ete uplaaivati dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penzionisanje.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Rad u Republici Srpskoj


Imam 2 dr?avljanstva (Republika Srpska i Republika Srbija), dve radne knji?ice, zasnovao sam radni odnos u Republici Srpskoj na godinu dana kao pripravnik a posle toga ili eventualno jos pola godine nakon toga planiram da se vratim u Beograd i tamo na?em posao, a jos se vodim u Srbiji na birou.Relativno nenamerno sam poeinio sada shvatam verovatno gre?ku.Nisam se odjavio najvi?e zbog razloga zdravstvenog…

Odgovor


Molimo Vas da pojasnite o kakvom savetu koji ?elite da eujete je ree,s obzirom da pitanje niste ba? najjasnije postavili.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Pravo na naknadu za vreme trajanja porodiljskog odsustva


Zanima me po?to sam tek zatrudnela a nisam prijavljena kod poslodavca gde radim da li mogu da samoj sebi da uplaaujem doprinose preko firme gde radim i koliko dugo treba da ih uplaaujem da bih stekla pravo na naknadu za trudnieko i/ili porodiljsko bolovanje.Tako?e me zanima da li te iste doprinose plaaa dr?ava ili je poslodavac du?an to da eini pa mu dr?ava to refundira?

Odgovor


Jedini naein da steknete pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo jeste da poslodavac uplaauje poreze i doprinose.Visina naknade zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu,a odre?uje se u skladu sa el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decomNaknadu zarade koju poslodavac isplaauje za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta dr?ava refundira poslodavcu iz bud?eta.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Naknada za volontiranje


Poeela sam sa volontiranjem 31.10.2007 sa isplaaivanjem naknade za prva dva meseca volontiranja tj. novembar i decambar u 2007 godini.Potom Zdravstvena ustanova prestaje sa isplaaivanjem naknade bez promene ugovora.Da li ima zakonsko pravo da prestane sa isplaaivnjem naknade za volontiranje do kraja volontiranja?

Odgovor


Ugovorom o volontiranju definisana je du?ina isplate naknade za volontiranje i dinamika isplate iste.Ukoliko je do?lo dao nepo?tovanja ovih odredbi,imate pravo na tu?bu.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.