Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Gubitak prava na porodičnu penziju


Da li osoba koja je nasledila porodičnu penziju može ponovo da se venča i da li tako gubi pravo na tu penziju?

Odgovor


Udova sa 50, a udovac sa 55 godina života , koji su do navršenih navedenih godina stekli pravo na porodičnu penziju po nekom osnovu, stiču pravo na trajnu porodičnu penziju, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranja.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.11.2008

Prekovremeni rad majke sa deteom od godinu dana


Moja radna nedelja traje 40 časova, ja imam dete od godinu dana, a poslodavac me primorava na prekovremeni rad. Da li on na to ima pravo?

Odgovor


Član 91 Zakona o radu propisuje da jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Takođe, član 92 poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena zaposlenoj ženi za vreme trudnoće i zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života ili detetom sa težim stepenom psihofizičke ometenosti - samo…
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 14.11.2008

Otkaz ugovora o radu


Posle dve godine rada na neodređeno vreme poslodavac je skratio radno vreme prodavnice gde sam radio, posle dva dana mi je uručio upoyorenje, a onda i otkaz ugovora o radu po članu 179.1, u otkazu se nigde ne pominje otkazni rok niti bilo kakva otpremnina. Koja su moja prava, mogu li da osporavam tačku 1? U firmi su otpustili dvadesetak radnika a neke prodavnice zatvorili.

Odgovor


Otkaz ste dobili na zakonit način, u smislu poštovanja odredbi Zakona o radu. Po ovom osnovu otkaza nemate pravona otpremninu.Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja osim ako ovim zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok.Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.11.2008

Noćni rad u smenama


Šta znači pet radnih dana neprekidno rad noću u toku meseca. Da li je to povezano ili može više nepovezano?

Odgovor


Prema zakonu o radu, ako je rad organizovan u smenama, poslodavac je dužan da obezbedi izmenu smena, tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću. Zaposleni može da radi noću duže od jedne radne nedelje, samo uz njegovu pisanu saglasnost.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 14.11.2008

Rad noću


Koliko rad noću može da traje dana a da nije uzastopan?

Odgovor


Rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana smatra se radom noću. Zaposlenom koji radi noću najmanje tri časa svakog radnog dana ili trećinu punog radnog vremena u toku jedne radne nedelje poslodavac je dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog organa, takav rad doveo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.…
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 14.11.2008

Novčana naknada za nezaposlene za vreme porodiljskog odsustva


U slučaju neprodužavanja ugovora o radu u 6. mesecu trudnoće, prava po ovom osnovu (naknadu) mogu ostvariti posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje jer ću u momentu prestanka radnog odnosa biti na porodiljskom odsustvu. Tada ću imati staž od 1god i 4 mes. Koji iznos od sadašnje plate (30.000 din. i visoka stručna sprema) ću imati od Nac. službe za zapošljavanje i u kom trajanju?…

Odgovor


Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosečna zarada ili naknada zarade koja je nezaposlenom isplaćena u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 60% osnovice za prva tri meseca korišćenja prava na novčanu naknadu. Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% osnovice…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.11.2008

Otpremnina kao prosek za određivanje visine penzije


Da li otpremina (za odlazak u redovnu penziju) ulazi u prosek za penziju?

Odgovor


Otpremnina isplaćena po osnovu prestanka radnog odnosa radi penzionisanja ne ulazi u prosek prilikom obračuna i određivanja visine penzije.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 14.11.2008

Obračun naknade zarade za porodiljsko odsustvo i odsutvo radi nege deteta


Moja osnovna zarada je 20000 din, a s obzirom da radim na procenat on je često višestruko veći od ovog iznosa. Na celu sumu se redovno plaćaju doprinosi. Prvi mesec trudničkog bolovanja firma mi je uplatila samo taj deo od 30.000 din, a ne prosek poslednje tri plate, i tvrde da je ovakav obračun u redu. Da li imam pravo žalbe i intervencije, ili su zaista zakonski u pravu?

Odgovor


Sa zakonske strane izvršena isplata je u redu. Naknada zarade za porodiljsko i odustvo radi nege deteta isplaćuje se u iznosu od 100% osnovne zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva. Ukoliko ste privremeno sprečeni za rad po osnovu trudnoće ("održavanje trudnoće"), naknada se isplaćuje i iznosu od 65% prosečne zarade ostavrene u prethodna…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.11.2008

Ponovno određivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene


Dobio sam novčanu naknadu sa biroa 12 meseci ali sam posle 24 meseca dobio sudski spor i vratio se na posao, posle dva meseca rada ponovo sam dobio otkaz kao tehnološki višak, da li imam pravo na ponovnu naknadu sa biroa i da li moram da vratim dobijenu prethodnu naknadu obzirom da mi je preduzeće isplatilo zaostale zarade u celom proteklom periodu?

Odgovor


Nemate obavezu da refundirate isplaćenu naknadu za nezaposlene. Takođe, nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je ostvario poslednju novčanu naknadu, osim nezaposlenom koji po prestanku poslednjeg osiguranja ima 25 i više godina…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.11.2008

Retroaktivna isplata penzije


Otac mi je podneo zahtev 2006. za invalidsku penziju. Tada je odbijen od strane prvostepene komisije na šta je uložena žalba. Rešenje o penzionisanju je dobio tek 9. meseca 2008. godine. Tada mu je priznato pravo na penziju od 2006. godine. Postoje dva problema, jedan je što je bio zaposlen, na bolovanju i primao bolovanje u toku donošenja novog resenja, poslodavac je plaćao doprinose. Ali…

Odgovor


Vašem ocu će biti isplaćene penzije od momenta po kome je rešenjem stekao pravo na penziju. Ukoliko ipak ne budu isplaćene, imate pravo žalbe nadležnom Fondu za pio.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.11.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.