Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Pravo na srazmerni deo godi?njeg odmora


Zaposlen sam u jednoj firmi kao pripravnik od 01.10.2007 god.,s obzirom da mi pripravnieki sta? istiee 31.03.2008 god. da li imam pravo na godi?nji odmor i koliki je broj dana, u slueaju dobijanja otkaza,ili je poslodavac samo u obavezi da mi izda potvrdu o neiskori?aenom godi?njem odmoru ?

Odgovor


Imate pravo na srezmerni deo godi?njeg odmora ,shodno el.72 Zakona o radu.Ukoliko neiskoristite godi?nji odmor,poslodavac je du?an da vam izda potvrdu o broju iskori?tenih dana godi?njeg odmora
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Povreda radne obaveze


Radio sam u jednoj firmi oko tri i po meseca. U toku rada pravio sam sitne gre?ke na koje me je poslodavac upozoravao. Nikada mi nije davao pismena upozorenja o mojim gre?kama svo vreme dok sam kod njega radio. Toga dana kada sam dobio otkaz do?ao sam pijan na posao. Poslodavac me je poslao kuai i rekao mi da od toga dana vi?e ne radim kod njega. Napominjem da nisam dobio nikakvo pismeno upozorenje…

Odgovor


Elan 179 ,st.1 Zakona o radu propisuje da poslodavac mo?e zaposlenom da otka?e ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo pona?anje i potrebe poslodavca, i to:tae.2 : ako zaposleni svojom krivicom ueini povredu radne obaveze utvr?ene op?tim aktom ili ugovorom o radu.Me?utim ,svakako je du?an da ispo?tuje zakonom propisan otkazni rok od 15…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 10.03.2008

Naknada zarde za vreme porodiljskog odsustva


Ukoliko za vreme rada na odre?eno vreme, posle 2 meseca rada a ugovor je na 6 meseci ostanem u drugom stanju, kakav je moj status posle povratka sa porodiljskog bolovanja i da li je poslodavac ( u ovom slueaju dr?avna firma)du?an da mi isplaauje dohodak za vreme porodiljkog bolovanja?

Odgovor


S obzirom da se radi o ugovoru o radu na odre?eno vreme,prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva aete primati do isteka ugovora. Nakon toga,naknadu po ovom osnovu isplaaivati ae vanm nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje do isteka vremena odre?enog za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 10.03.2008

Neplaaeno odsustvo u slueaju trudnoae


Na neplaaenom odsustvu sam zbog privatnih razloga i u meduvremenu sam ostala trudna. Poslodavac jos nije obave?ten o tome, inaee radi se o dr?avnoj zdravstvenoj ustanovi. Neplaaeno mi je odobreno do septembra ove godine. Da li mogu neplaaeno da prekinem i ranije nego do kada va?i re?enje? Pretpostavljam da mora poslodavac da se slo?i sa tim, ali zato mi recite da li imate iskustva sa tim kakva je…

Odgovor


Ukoliko se poslodavac slo?i mo?ete da prekinete neplaaeno odsustvo ranije od predvi?enog,?to Vam i savetujemo da ueinite ukoliko mo?ete.Morate imati u vidu da visina naknade zarade za porodiljsko odsustvo zavisi od vremena koje ste proveli na radu neprekidno u smislu plaaenih poreza i doprinosa ?to u slueaju neplaaenog odsustva nije slueaj (jer se uplaauju samo doprinosi za zdravstveno osiguranje…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Uveaanje zarade za vreme porodiljskog odsustva


Da li moja supruga koja je na porodiljskom bolovanju ima pravo na poveaanje naknade,jer joj je plata pre porodiljskog bila 30.000,a u me?uvremenu je sa njenim koeficijentom plata poveaana na 43.000?

Odgovor


Ima pravo na uveaanje zarade,shodno el.11,st.3 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom koji glasi: Naknada zarade zaposlenog uskla?uje se sa rastom njegove zarade, a ako je taj rast zarade veai od rasta proseene zarade kod poslodavca za period za koji se vr?i uskla?ivanje, naknada zarade uskla?uje se sa rastom proseene zarade kod poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 10.03.2008

Zastarevanje dokumenata


Da li mo?e da zastari dokument dobijen od invalidske komisije?

Odgovor


Ne mo?e da zastari ali mo?e da se zahteva od lica da ponovo pristupi lekarskom pregleda radi utvr?ivanja da li postoji promena u invalidnosti.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 10.03.2008

Otkaz za vreme porodiljskog odsustva


Po otvaranju porodiljskog bolovanja nakon 15 dana poslodavac mi je dao otkaz,pa me zanima koja su moja prava?

Odgovor


Imate pravo da tu?ite poslodavca s obzirom da ne mo?e da vam da otkaz za vreme trudnoae,porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ,shodno el. 187 Zakona o radu .
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 10.03.2008

Godi?nji odmor za radna mesta sa uveaanim trajanjem


Radim na poslovima i imam beneficirani radni sta? pa me interesuje pravo na du?inu godi?njeg odmora?

Odgovor


Svakako da postoje odre?ena odstupanja kod odre?ivanja broja dana godi?njeg odmora za radna mesta sa uveaenim trajanjem.Me?utim,za svako ovakvo radno mesto ona su razlieita.Najbolje je da se,ukoliko radite na takvom radnom mestu , u preduzeau raspitate kako je kolektivnim ugovorom ovo regulisano i koliko Vam uveaanje po ovom osnovu sleduje.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Odobravanje neplaaenoog odsustva


Da li je poslodavac obavezan, du?an da na zahtev radnika odobri neplaaeno odsustvo? Da li u tom periodu uplaauje obaveze za zdravstvenu za?titu i penziono osiguranje za dotienog radnika? Da li radnik mo?e i ranije od predvi?enog neplaaenim odsustvom, da se vrati na posao pod uslovom da je odsustvo odobreno na zahtev radnika?

Odgovor


Zakonom o radu el.78 propisano je da poslodavac mo?e zaposlenom da odobri neplaaeno odsustvo. Za vreme neplaaenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, op?tim aktom i ugovorom o radu nije drukeije odre?eno.Na osnovu ovoga,poslodavac je du?an da vam uplaauje samo doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.Povratak na posao tako?e se…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Pravo na godi?nji odmor po zavr?etku porodiljskog odsustva


Ostvarivanje prava na godi?nji odmor po zavr?etku porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta?

Odgovor


Elan 73 st.3 Zakona o radu glasi:zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na kori?aenje godi?njeg odmora u smislu elana 68. stav 2. ovog zakona, a nije u celini ili delimieno iskoristio godi?nji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi kori?aenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 10.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.