Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Volontiranje preko NSZ


Imam 32 godine i zavr?ila sam I stepen pravnog fakulteta(VI stepen). Da li imam pravo da tra?im preko NSZ da volontiram negde(na birou sam vea 9 godina)?

Odgovor


Obratite se Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje gde aete dobiti najadekvatniji odgovor i gde ae Vas uputiti u eventualne moguanosti obavljanja volonterskog rada.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 22.05.2008

Visina toplog obroka i regresa


Zanima me kolika je proseena zarada u Srbiji za april mesec 2008 godine i da li je postignut dogovor o visini toplog obroka i regresa koji je obavezujuai za poslodavce ?

Odgovor


U skladu sa elanom 32 novog Op?teg kolektivnog ugovora,tae.6 i 7 poslodavac je du?an da zaposlenom obezbedi naknadu tro?kova, i to: meseenu ishranu u toku rada za dane provedene na radu u visini 20% proseene meseene zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republiekog organa nadle?nog za poslove statistike;Regres za kori?aenje godi?njeg odmora, ako zaposleni ima pravo na godi?nji odmor…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 16.05.2008

Tu?ba protiv poslodavca


Zaposlena sam u jednoj banci vea tri godine na neodre?eno radno vreme. U novembru pro?le godine se vraaam sa porodiljskog odsustva i tada me zatiee novi ?ef koji je u me?uvremenu postavljen i sa kojim u startu pocenju problemi i maltretiranje sa njegove strane. Iako sam kao radnik u prethodnom periodu ostvarivala maksimalne nagrade i razultate on me rasporedjuje na ni?u poziciju i to usmenim putem…

Odgovor


Imate pravo da sve nepravilnosti i povrede ugovora o radu prijavite nadle?nij inspekciji rada.Druga moguanost koja vam preostaje jeste tu?ba protiv poslodavca.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 16.05.2008

Dug za porez


Ugasio sam radnju, bio sam na PDV. Penzioner sam, ostao je neplaaen dug za porez, PDV je sav plaaen, nego porez za socijalno i jos ne?to, ukupno oko 350000.00 din. Sad, sti?e re?enje o prinudnoj naplati, koje su moguanosti da se dug plati na rate ili vea, i ?ta je predmet prinudne naplate? Mo?e li uloziti ?alba?

Odgovor


Svakako da u re?enju koje ste dobili postoji i rok za ?albu.Predmet prinudne naplate mogu biti pokretne stvari kao i nepokretnosti.?to se tiee plaaanja duga na rate,predpostavljamo da postoji ovakva moguanost, na naein i u dogovoru koji postignete sa poreskim organima uprave
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 16.05.2008

Otkazni rok


Da li ja kao obiean radnik u privatnom preduzeau moram da po?tujem otkazni rok koji je "navodno" propisan u trajanju od 15 radnih dana i ako ne mogu da li bi mi napisali sa kojim je to zakonima regulisano?

Odgovor


Elan 178 Zakona o radu propisuje:Zaposleni ima pravo da poslodavcu otka?e ugovor o radu.Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.Ako zaposleni otka?e ugovor o radu zbog, od strane poslodavca ueinjene povrede obaveza utvr?enih zakonom, op?tim aktom i ugovorom o radu, zaposleni ima sva prava…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 16.05.2008

Osnovne strukovne studije


Zavr?io sam trogodi?nje studije na pravnom fakultetu ,smer upravno politieki. Koji je to stepen obrazovanja i u kojim javnim institucijama i na kojim poslovima mogu da radim?

Odgovor


S obzirom na novi sistem ?kolovanja koji je uveden i nova zvanja odnosno stepenovi struene spreme razlikuju se od predhodnih,ustanovljenim ranijim sistemom ?kolstva.Doneta je preporuka na osnovu koje se master studije izjednaeavaju sa VII stepenom obrazovanja.Iduai tom logikom prvi stepen osnovnih studija po novom sistemu obrazovanja trebao bi da bude ekvivalent u nekada?njem VI stepenu struene spreme.Svakako…
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 16.05.2008

Refundiranje tro?kova naknade za porodiljsko odsustvo poslodavcu


Poslodavac sam privatne firme. Zaposlena radnica je u 8 mesecu trudnoae. Na trudniekom bolovanju je jedan mesec i treba da bude jo? jedan, nakon eega ce otvoriti porodiljsko bolovanje. Donela mi je doznake i izve?taj od komisije. Da li mo?ete da mi objasnite ?ta je sve potrebno od dokumenta da bi mi dr?ava refundirala trudnieko bolovanje i da li ae refundirati oba meseca trudniekog bolovanja?

Odgovor


U skladu sa elanom 13 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom obraeun i isplatu naknade zarade vr?i poslodavac istovremeno sa obraeunom i isplatom zarada zaposlenima.Poslodavac je du?an da op?tinskoj, odnosno gradskoj upravi dostavi:1) potvrdu o visini osnovne i uveaane zarade zaposlenog;2) obraeun zarade, odnosno naknade zarade koji je du?an da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom za poslednja…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 16.05.2008

Godi?nji odmor u slueaju trudnoae


Na porodiljskom bolovanju sam vea 10 meseci, naknadu sam primala redovno ali buni me to ?to mi je plata bila neto na raeunu 22.000,00din. a sada primam 17.900,00din. ?to nije 100% od plate jer je poslodavac umanjio neto za topli obrok? Da li je to u redu?Iskoristila sam godi?nji za pro?lu godinu pre uzimanja porodiljskog. Da li imam pravo na godi?nji za ovu godinu neposredno posle isticanja porodiljskog?Ukoliko…

Odgovor


U skladu sa el.73 st.3 Zakona o radu zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na kori?aenje godi?njeg odmora u smislu elana 68. stav 2. ovog zakona, a nije u celini ili delimieno iskoristio godi?nji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi kori?aenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008

Predavanje povredne liste


POVREDA NA RADU SE DESILA 23.04.2008. OKO 10h. Bolovanje je otvoreno 24.04.2008.godine. Povredna lista je ispisana od strane ?efa ali nije stigla do in?injera za?tite na radu (koji je navodno bio u drugoj fabrici i nije mogao da do?e). Trenutno idu praznici. Da li ae biti kasno predavanje povredne liste zbog naknade ?tete posle praznika?

Odgovor


Elan 50 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu propisuje da je poslodavac du?an da odmah, a najkasnije u roku od 24 easa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadle?noj inspekciji rada i nadle?nom organu za unutra?nje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili te?ku povredu na radu, povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad vi?e od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 14.05.2008

Obraeun koeficijenta u javnim preduzeaima


KOJIM KOEFICIJENTOM SE OBRAEUNAVA DRUGI STEPEN SREDNJE STRUENE SPREME U JAVNIM PREDUZEAIMA?

Odgovor


Obraeunom visine koeficijenta bavi sa slu?ba raeunovodstva,te se njima obratite za adekvatnu informaciju.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 14.05.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.