Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Uslovi za sticanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta


Koliko meseci sta?a osiguranja treba da ima ?ena da bi dobijala naknadu za trudnieko bolovanje?Da li ta naknada iznosi 100% ili 65% i od eega to zavisi? I da li ta naknada iznosi recimo 65% od bruto zarade?

Odgovor


Pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta zaposlena stiee na osnovu radnog odnosa.Du?ina trajanja radnog odnosa je bitna za utvr?ivanje bisine naknade koja vam sleduje.Shodno el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom Pun iznos naknade zarade, utvr?en u smislu elana 11. ovog zakona, pripada licima iz elana 10. ovog zakona pod uslovom da su neposredno pre…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008

Osporavanje sporazumnog prakida radnog odnosa


Da li mogu da osporim sporazumni raskid radnog odnosa koji je sastavljen bez mog znanja i bez mog potpisa?Ne znam ko je potpisao u moje ime jer poslodavac odbija da mi da kopiju.

Odgovor


Prilikom raskida radnog odnosa svakako je poslodavac u obavezi da Vam dostavi pismeno re?enje o istom . S obzirom da se radi o falsifikatu,imate pravo da sudskim putem osporavate punova?nost sporazumnog prestanka radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.05.2008

Penzionisanje na osnovu broja maloletne dece


Da li se steai uslov za odlazak u penziju sa 3 maloletna deteta i 15 godina radnog sta?a ?

Odgovor


Za sada uslov koji navodite za penzionisanje nije propisan zakonom
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.05.2008

Odsustvo radi nege deteta bez prethodnog kori?aenja porodiljskog odsustva


Porodila sam se pre dva meseca (drugo dete).Po?to sam vlasnik firme i jedina zaposlena u njoj radila sam do poslednjeg dana trudnoae.Kada sam se porodila,ovlastila sam supruga da vodi firmu.trudnoau sam vodila privatno i nisam na vreme otvorila porodiljsko bolovanje,jer nisam bila dovoljno upuaena.Zanima me da li je ikako moguae da dva meseca nakon poro?aja dobijem porodiljsko bolovanje?

Odgovor


.Shodno Zakonu o radu,el.94,st. 1 do 4 Zaposlena ?ena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoae i poro?aja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.Zaposlena ?ena ima pravo da otpoene porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadle?nog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena odre?enog za poro?aj.Porodiljsko…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.05.2008

Uslovi za starosnu penziju


09.10.2008 godine punim 58 godina ?ivota i 33 godine sta?a kada stieem pravo na starosnu penziju?

Odgovor


Elan 19 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju glasi:Osiguranik stiee pravo na starosnu penziju:1) kad navr?i 65 (mu?karac), odnosno 60 (?ena) godina ?ivota i najmanje 15 godina sta?a osiguranja;2) kad navr?i 40 (mu?karac), odnosno 35 (?ena) godina sta?a osiguranja i najmanje 53 godine ?ivota;3) kad navr?i 45 godina sta?a osiguranja .Elan 69[s1]Izuzetno od odredbe elana 4. ovog zakona, pravo…
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.05.2008

Visina naknade zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta


Radim u firmi vea 4 godine. Po ugovoru sam na neodre?eno vreme, plata mi je 45000-50000 hiljada,s tim da mi je osnovica 18000, doprinosi se plaaaju na ceo iznos plate. Kolika bi mi isplaaivali na trudniekom i porodiljskom?

Odgovor


Shodno el.11 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, obraeunava se i isplaauje u visini osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpoeinje kori?aenje odsustva, uveaane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa zakonom, a najvi?e do pet proseenih meseenih zarada u Republici.,Dakle…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008

Prava po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova


Radim u dr?avnoj ustanovi vea godinu i po dana pod ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Bio sam po terenima bez plaaene dnevnice, ne plaaaju mi dane kada su verski iliti dr?avni praznici, pa me interesuje da li imam pravo na dnevnice iako me ?alju na teren? I da li je poslodavac u obavezi da mi plaaa dane kada su verski iliti dr?avni praznici?

Odgovor


S obzirom da rad koji obavljate spada u rad van radnog odnosa ,me?usobna prava i obaveze regulisane su istim.Prava iz radnog odnosa Vam ne pripadaju,osim ukoliko ugovorom nisu posebno ustanovljena.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 14.05.2008

Pravo na godi?nji odmor po povratku sa odsustva radi nege deteta


U stalnom radnom odnosu (na neodre?eno vreme) sam bila 7 meseci pre nego ?to sam oti?la na porodiljsko odsustvo. Kakvo pravo imam na godi?nji odmor?

Odgovor


Shodno el.73 st.3 Zakona o radu Zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na kori?aenje godi?njeg odmora u smislu elana 68. stav 2. ovog zakona, a nije u celini ili delimieno iskoristio godi?nji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi kori?aenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.05.2008

Obraeun zarade u skladu sa struenom spremom zaposlenog


Predajem dva predmeta u osnovnoj ?koli za jedan sam kvalifikovan a za drugi nisam.Imam 7 stepen obrazovanja.Da li teba da mi se plata obraeunava sa 7 stepenom ili nekako drugaeije?

Odgovor


Obraeun zarade vr?i se u skladu sa sistematizacijom radnih mesta i koeficijentom koji je propisan za odre?eno radon mesto,u skladu sa struenom spremom.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 14.05.2008

Pravo na naknadu prilikom promene poslodavca za vreme trudnoae


Radim u jednoj jakoj domaaoj privatnoj it firmi vea 6 meseci.taenije za 6 dana ae 6 meseci,na odr?eno vreme.Na trudniekom sam vea mesec i 10 dana i eula sam od kolega da se priea da mi nece produ?iti ugovor.U pitanju je visoko riziena trudnoaa.Da li me prijateljica mo?e prijaviti kod sebe u firmi sa danom odjave iz predhodne.i da li au tako ostvariti porodiljsko bolovanje i dalje?

Odgovor


Ukoliko ne budete imali prekida u sta?u osiguranja ostvariaete pravo na porodiljsko odsustvo i naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u visini koja pripada zaposlenim licima.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.