Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Prestanak prava na porodienu penziju


Da li se porodiena penzija ukida ako primalac porodiene penzije diplomira na fakultetu a jo? uvek nije na?ao posao?Ako nastavi tih nekoliko meseci da prima penziju dok ne na?e posao da li ae te pare morati da vrati i biti tu?en (u re?enju ne pi?e ni?ta o tome)?

Odgovor


Elan 118 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propiuje da pravo na porodienu penziju prestaje elanu porodice koji usled nastale promene vi?e ne ispunjava uslove za sticanje i kori?aenje tog prava.Svakakoda aete u tom slueaju biti du?ni da vratite vi?e isplaaeni novac.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.05.2008

Neplaaeni porezi i doprinosi


POSLODAVAC MI NIJE ISPLATIO BOLOVANJE OD 01.02.2007 DO 15.01.2008 ZA TO VREME JA SAM UREDNO PREDAVALA DOZNAKE I IZVE?TAJE OD LEKARSKE KOMISIJE .U SOCIJALNOM SAM SAZNALA DA POSLODAVAC NE IZMIRUJE SVOJE OBAVEZE ZA PENZISKO INVALIDSKO OSIGURANJE NITI JE UPLAAIVAO RADNI STA? OD 01.10.2004 KOJA SU MOJA PRAVA ?

Odgovor


Imate pravo da tu?bom zahtevate da se sve navedene obaveze prema vama izmire.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.05.2008

Uslovi za zapo?ljavanje stranih dr?avljana


?eleo bih da zaposlim radnika iz Republike Srpske.Koja je procedura kako bih ga zaposlio. Da li postoji moguanost da bude stalno zaposlen? Da li postoji jo? neka varijanta (ugovor o delu, autorski ugovor ili sl.)?

Odgovor


Strani dr?avljanin mo?e zasnovati radni odnos ako ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u Socijalistiekoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i ako dobije odobrenje za zasnivanje radnog odnosa.Strani dr?avljanin mo?e zasnovati radni odnos sa organizacijom, odnosno poslodavcem, bez odobrenja za zasnivanje radnog odnosa iz stava 1. ovog elana i bez javnog ogla?avanja, ako…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.05.2008

Prekid porodiljskog odsustva radi kori?aenja godi?njeg odmora


Zaposlena sam u osnovnoj ?koli na neodre?eno vreme. Na trudniekom bolovanju sam od 1.2.2008. Interesuje me da li imam pravo da koristim godi?nji odmor pre otvaranja porodiljskog bolovanja (naravno usledilo bi prekidanje trudniekog bolovanja)?

Odgovor


Elan 127 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da zaposleni u ?koli, po pravilu, koristi godi?nji odmor za vreme ?kolskog raspusta.Godi?nji odmor zaposlenih utvr?uje se na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora S obzirom da je Zakonom o radu propisana moguanost kori?aenja godi?njeg odmora po povratku sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta,smatramo da ne biste…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008

Dug za struju


Vec du?e vreme ne plaaam raeune za struju,jer nisam u moguanosti. Zvanieno sam iskljueen. Zanima me mogu li da se nagodim sa nadle?nima i koliko vremena treba da pro?e da bi se bar deo duga smatrao zastarelim?

Odgovor


Svakako se obratite preduzeau za elektrodistribuciju koja Vam isporueuje elektrienu energiju,gde ae Vam ukazati na moguanost plaaanja duga potpisivanjem nagodbe .
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 14.05.2008

Naknada zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta


Da li postoji nadoknada za trudnice koje su na trudniekom bolovanju?

Odgovor


? Ukoliko se nalazite u radnom odnosu imate pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,shodno el.94 Zakona o radu i naknadu za isto ,eija se visina odre?uje u skladu sa el.11 i 12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom. Prema istima pun iznos naknade zarade, utvr?en u smislu elana 11. ovog zakona, pripada licima iz elana 10. ovog zakona pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008

Omoguaavanje kori?aenje godi?njem odmora pre prestanka radnog odnosa


Dana 13.02.2007. godine radnica je zasnovala radni odnos na odre?eno vreme . Ugovor o radu istiee joj 27.05.2008. godine. Da li je poslodavac obavezan da joj omoguai kori?aenje godi?njeg odmora? Da li radnica ima pravo na pun ili srazmeran godi?nji odmor za 2008 (jer je u neprekidnom radu od 2007. godine, ali do isteka ugovora neae ostvariti 6 meseci neprekidnog rada)?

Odgovor


Zakonom o radu,el.68,stavom 2 I 3 je propisano: Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa du?i od 30 radnih dana stiee pravo da koristi godi?nji odmor posle ?est meseci neprekidnog rada.Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene spreeenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.Elanom 72 istog zakona regulisano…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.05.2008

Licenca za nastavnike


Radila sam u prosveti u periodu od 1994. do 1999. , punih pet godina kao profesor struenih predmeta u srednjoj ?koli.Od 1999. radim u privredi. Ako se vratim u prosvetu, da li mi se priznaje strueni ispit za rad u prosveti koji sam polo?ila 1996. ili ponovo treba da pola?em za dobijanje licence?

Odgovor


Elan 115 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje :Pravo na dobijanje licence ima nastavnik, vaspitae ili strueni saradnik koji ima odgovarajuae obrazovanje iz elana 110. ovog zakona, savladan program uvo?enja u posao nastavnika, vaspitaea ili struenog saradnika i polo?en ispit za licencu.Ministarstvo je du?no da, na lieni zahtev, u roku od 60 dana od dana podno?enja zahteva, izda…
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 14.05.2008

naknada zarade za vreme privremene spreeenosti za rad u dr?avnim organima


Da li radnici dr?avne uprave imaju pravo na 100% bolovanja kad se dete razboli?

Odgovor


Elan 50 Zakona o radnim odnosima u dr?avnim organima propisuje da zaposleni u dr?avnim organima i izabrana odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja s rada zbog bolovanja, struenog osposobljavanja i usavr?avanja i drugih slueajeva odsustvovanja s rada uz pravo na naknadu plate utvr?enih zakonom i drugim propisima.Zakonom o radu je propisano da naknada zarade radi…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.05.2008

naknada za porodiljsko odsustvo


Da li nezaposlena trudnica ima pravo na neku noveanu pomoa? Ko ostvaruje pravo ma materijalni dodatak i ?ta je to?

Odgovor


Ukoliko ste kao zaposleno lice primali naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta pa vam je radni odnos prestao,ovo se pravo produ?ava sve do isteka ovog osnova,a u skladu sa el 116 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju za slueaj nezaposlenosti.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.05.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.