Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Prijava inspekciji rada


Kako da napi?em prijavu za inspekciju rada?

Odgovor


U prijavi ste du?ni da navedete svoje podatke,podatke poslodavca,da navedete razlog obraaanja inspekciji. Ukoliko imate ,mo?ete dostaviti i priloge kojima dokazujete svoje tvrdnje.Tako?e treba da navedete i kontakt telefon i adresu da inspektor u slueaju potrebe mo?e da Vas kontaktira .U svakom slueaju,inspekcija je du?na da pismeno odgovori na va?u prijavu.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 17.03.2008

Rad sa opasnim materijama


Poslodavac neae da kupi za?titnu opremu, a radim sa veoma opasnim hemikalijama koje izazivaju rak. Hteo sam da se obratim inspektorima ali ne vredi po?to poslodavac ima svoje ljude u njihovim redovima, ostaje mi jedino da dam otkaz ili da odbijem da radim pa da mi on da otkaz. Koja su moja prava i da li ima smisla boriti se za i?ta?

Odgovor


Ipak savetujemo da se obratite inspekciji rada,s obzirom na to da je poslodavac du?an da radnicima obezbedi bezbedne uslove za rad.ukoliko inspekcija utvrdi da poslodavac ne ispunjava zakonom propisane uslove o bezbednosti i za?titi na radu,nalo?iti ae da uoeene nepravilnosti ispravi.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 17.03.2008

Podaci koje poslodavci zahtevaju prilikom konkurisanja na radno mesto


Da li je dozvoljeno da poslodavac tra?i da se obavezno prilikom slanja CV-a e-mailom, popuni formular sa svim lienim podacima u kojem se posebno nagla?ava i matieni broj (JMBG)?

Odgovor


Nije strano da poslodavac u podacima koje zahteva prilikom prijave formulara za zaposlenje zahteva i JMBG niti je u suprotnosti sa zakonom.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 17.03.2008

Visina naknade za porodiljsko odsustvo


Radim u privatnoj ?koli i kao razredni stare?ina sam potpisala aneks koji mi obezbe?uje za 18% vi?u platu od one koju sam imala ranije. Razredni stare?ina sam od 1.9.2007. Interesuje me da li ae se za vreme trudniekog isplaaivati 60% od plate koju trenutno primam, u koju je ukljueen aneks, ili od plate koju sam primala pre 1.9.2007.?

Odgovor


Visina naknade zarade za porodiljsko odsustvo se odre?uje u visini zarade zaposlenog u mesecu koji prethodi zapoeinjanju porodiljskog odsustva ,odn.u odre?enom procentu od iste ukolio se radi o neprekidnom radu koji je kraai od 6 meseci.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Otkaz ugovora o radu


Nalazim se na porodiljskom odsustvu koje se privodi kraju,radnik sam na neodre?eno radno vreme,u toku mog odsustva doslo je do izmena u vlasni?tvu firme s tim ?to je sada?nji vlasnik pristao da vrati porodilje po isteku porodiljskog ,zanima me da li sada?nji vlasnik po isteku toga mo?e da mi da otkaz?

Odgovor


Poslodavac ne mo?e da vam otka?e ugovor o radu za vreme trudnoae,porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.Po isteku ovih okolnosti mo?ete dobiti otkaz kao i svako drugo zaposleno lice.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Naknada zarade za porodiljsko odsustvo u slueaja rada na odre?eno vreme


Radila sam u dr?avnoj firmi na odre?eno vreme dve i po godine, radi zamene odsutnog radnika. Kako se ista vratila sa bolovanj 14.01.2008 godine meni je raskinut ugovor o radu sa tim datumom. Trenutno sam u sedmom mesecu trudnoae i vea sam tri meseca unazad na trud. bolovanju. Kako sam u me?uvremenu dobila novo re?enje rad na odre?eno, na tri meseca koje va?i od 11.02.2008 godine, a izme?u ova dva…

Odgovor


Postoji moguanost da ponovo potpi?ete ugovor na odre?eno vreme ukoliko vam poslodavac ponudi potpisivanje istog.?to se tiee naknade zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,istu ae vam isplaaivati preduzeae za vreme trajanja ugovora,a po isteku istog imate pravo da se prijavite nacionlnoj slu?bi za zapo?ljavanje gde ae se ova isplata nastaviti,u skladu sa Zaknom o zapo?ljavanju i…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Rad bez ugovora o radu


Radio sam neprijavljen sedam meseci u privatnoj firmi. Usled sve veaeg ka?njenja isplata, dao sam otkaz. Rad se obavljao ?estodnevno uz dosta vanrednog anga?ovanja i prekovremenih sati, ?to sve naravno nije posebno plaaano. Svaki dan iz perioda u kome sam bio zaposlen mogu da dokumentujem. Zarada za poslednja dva meseca mi nije isplaaena u potpunosti, iznos nije mali, a poslodavac izgleda nema nameru…

Odgovor


Imate pravo da tu?bom zahtevate isplatu neisplaaenih zarada ukoliko uspete da doka?ete svoje tvrdnje.Moguanost naknadnog ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne postoji.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Dokumentacija prilikom zamene radnih mesta


Koja dokumentacija prati zamenu radnih mesta dva profesora srpskog jezika u dva razlieita grada? Ko je po zakonu u obavezi da pripremi dokumentaciju kada postoji saglasnost oba profesora za zamenu radnih mesta iz porodienih razloga?

Odgovor


Smatramo da aete najadekvatniji odgovor dobiti kod nadle?nih slu?bi u ?kolama u kojima ste zaposleni ili u nadle?nom ministarstvu.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje zarade


Od novembra 2007. sam odre?en za odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu (polo?io sam i strueni ispit 24.02.2008.), a od zasnivanja radnog odnosa radim na poslovima ?efa tehniekog sektora. Da li je moguae dobiti uskla?ivanje tj. poveaanje plate usled naglog poveaanja poslova i odgovornosti, u skladu sa zakonom?

Odgovor


O promeni odredaba ugovora o radu u skladu sa poveaanjem obima posla savetujemo da porazgovarate sa poslodavcem i tako poku?ate da izdejstvujete poveaanje zarade.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje naknade zarade za porodiljsko odsustvo


Poeela sam sa radom na neodre?eno vreme u osnovnoj ?koli 1.11.2007.god a 8.12.2007.god oti?la sam na trudnieko bolovanje.Mislim da mi sada isplaauju 45%plate,zanima me kakva ae isplata biti nakon navr?enih 6meseci radnog sta?a i za vreme porodoljskog osustva?

Odgovor


Visina naknade zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta koju primate odre?ena je na poeetku isplate iste i neae se menjati vea ostati ista do isteka odsustva radi nege deteta,osim u slueaju rasta zarade u preduzeau.U tom slueaju ae se i naknada zarade uskladiti sa eventualnim poveaanjem zarade.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.