Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja

Ugovor o dopunskom radu

Zaposlena sam (puno radno vreme) u zdravstvenoj ustanovi. Ako sam dobro razumela, ja mogu u drugoj 'firmi' tako?e zasnovati radni odnos, ali do treaine punog radnog vremena. Zanima me koja je to forma ugovora i ?ta sa radnom knji?icom? Da li ja moram od matiene ustanove imati neki dokument kojim se dopu?ta dopunski rad?
Ugovor koji aete potpisati jeste ugovor o dopunskom radu,propisan el 202 zakona o radu.Da biste zakljueili ovaj ugovor nije potrebna saglasnost matiene ustanove.Tako?e,i na ovaj oblik rada plaaaju se porezi i doprinosi propisani zakonom te na osnovu njega stieete radni odn.sta? osiguranja.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Neuplaaeni porezi i doprinosi

Poslodavac nas tera da radimo i nedeljom,plata nam je 22000 a on je nas prijavio na 11000 i to kao nekvalifikovane radnike iako svi radnici imaju srednju spremu.Mene zanima kome da se obratimo zbog ove zloupotrebe i maltretiranja radnika?A doprinose plaaa sa 2 godine zaka?njenja.
Obratite se inspekciji rada u eijoj je nadle?nosti sprovo?enje nadzora nad zakonito?au rada poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Rad subotom

Volio bi da znam rad subotom kako se vodi,kao prekovremeni rad ili kao rad vikendom?Za rad subotom da li se uplaauje sta? ?Da li je poslodavac du?an da izda re?enje za subote?Kolka je nadoknada za subote?
Radno vreme definisano je op?tim aktom poslodavca.Po Zakonu o radu puno radno vreme iznosi 40 easova nedeljno.Raspodelu radnog vremena vr?i poslodavac.Ukoliko se radi o prekovremenom radu ,isti se plaaa.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 17.03.2008

Rad penzionisanog lica po preostaloj radnoj sposobnosti

Da li invalidski vojni penzioner (bolest je ocenjena sa 50% voj.invaliditeta) mo?e da po ugovoru o delu radi na nekom poslu , na odre?eno vreme od tri meseca , kao obiean euvar?
Mo?e,u skladu sa preostalom radnom sposobno?au.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Kriterijum za odre?ivanje socijalno ugro?enih lica

Da li samohrana majka sa maloletnim detetom koja je ostala bez posla i nema nikakva primanja sem deeijeg dodatka,a ?ivi kao podstanar ima prava na materijalnu-socijalnu pomoa od Centra za socijalno.OVO PITAM ZATO STO JE OSOBA KOJA ISPUNJAVA SVE KRITERIJUME ZA PRIMANJE MATERIJALNE POMOAI KAO SOCIJALNI SLUEAJ, ODBIJENA OS STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, ZATO ?TO IMA STAN POD HIPOTEKOM KOJI OTPLAAUJE…
Ukoliko ste po ovom osnovu odbijeni od strane Centra za socijalni rad i posedujete nekretninu ne spadate u lica koja su socijalno ugro?ena kategorija.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina rada potrebna za sticanje prava na pun iznos naknade zarade

Koliko vremenski je potredno raditi u firmi da bi se ostvarilo pravo na porodiljsko odsustvo u visini od 100 % koliko od 60 %?
U skladu sa el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do ?est meseci pripada 60%, a licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Rad u banci po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Da li ja,kao radnik koji obavlja menjaeke poslove,poslove platnog prometa i izdavanje kreditnih kartica za jednu banku,mogu da potpi?em ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili je banka u obavezi da sa mnom potpi?e ugovor na odre?eno ili neodre?eno vreme?
Mo?ete da potpi?ete ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.Banka nema obavezu da sa Vama zakljuei ugovor o radu.Me?utim,rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima mo?ete obavljati najdu?e 120 dana u kalendarskoj godini.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Rad do ispunjenja uslova za penziju po godinama sta?a osiguranja

Da li ?ena u 60-toj god. starosti (trenutno),mo?e da radi sve dok ne ispuni i drugi uslov tj. 35 godina radnog sta?a pa makar to trajalo i do 70 godina starosti?
Mo?e da radi ukoliko postoji saglasnost poslodavca,u skladu sa el.175 Zakona o radu.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penziju

Napunila sam 55 godina starosti i 33 godine radnog sta?a. Ostala sam bez posla kao tehnolo?ki vi?ak. Da li imam pravo na penziju ili doplatu radnog sta?a do 35 god?
Imate pravo na naknadu za nezaposlene koju isplaauje Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje,a u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti,a po isteku iste mo?ete uplaaivati dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penzionisanje.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Rad u Republici Srpskoj

Imam 2 dr?avljanstva (Republika Srpska i Republika Srbija), dve radne knji?ice, zasnovao sam radni odnos u Republici Srpskoj na godinu dana kao pripravnik a posle toga ili eventualno jos pola godine nakon toga planiram da se vratim u Beograd i tamo na?em posao, a jos se vodim u Srbiji na birou.Relativno nenamerno sam poeinio sada shvatam verovatno gre?ku.Nisam se odjavio najvi?e zbog razloga zdravstvenog…
Molimo Vas da pojasnite o kakvom savetu koji ?elite da eujete je ree,s obzirom da pitanje niste ba? najjasnije postavili.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.