Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Nostrifikacija diplome


Studij psihologije sam zavrsio u Americi i u Srbiju sam se vratio pre mesec dana. Vec sam se prijavio na konkurs za posao, ali je moja prijava bila odbaeena jer nemam nostrifikovanu diplomu. Naime, ja sam taj postupak vea pokrenuo, me?utim kako je sezona godi?njih odmora to verovatno neae biti gotovo pre oktobra. Zanima me da li postoji neka klauzula u zakonu koja regulise slueaj diplome u procesu…

Odgovor


Smatramo da ?alba na odluku komisije prilikom konkursa za zasnivanje radnog odnosa ne bi imala smisla. Naime, prilikom konkurisanja u uslovima za zasnivanje radnog odnosa taeno se navode sve potrebne kvalifilacije i dokumenzacija koju je potrebno predati. U Va?em slueaju, diploma nije jo? uvek bila validna po na?em zakonu, te je odbacivanje prijave osnovano.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 07.08.2008

Prijavljivanje kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje


Da li je moguae da imam dve radne knji?ice, da budem prijavljena, konkretno, na tr?istu rada u G. Milanovcu i Beogradu? Ili moram odavde da se odjavljujem?

Odgovor


Morate se odjaviti , odnosno ponovo prijaviti drugoj Nacionalnj slu?bi za zapo?ljavanje, sve sa istom radnom knji?icom.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 06.08.2008

Zapoeinjanje sopstvenog posla


Interesuje me zapoeinjanje sopstvenog posla u Beogradu, te bih zamolima za neki link ili agenciju koja mi analizom tr?ista i korisnim savetom mo?e pomoai da se opredelim za interesantnu delatnost.

Odgovor


Obratite se Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje gde aete dobiti ?eljene informacije, s obzirom da u oviru iste deluje Centar za informisanje i profesionalno savetovanje.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 06.08.2008

Pismo preporuke prilikom zapo?ljavanja


Da li mo?ete da mi predlo?ite kako da napi?em pismo preporuke za posao koje bi potpisao redovni univerzitetski profesor, sa kojim sam imao odlienu saradnju i kod koga sam diplomirao? Mislim da bi mi ta preporuka mnogo znaeila pri zaposlenju.

Odgovor


S obzirom da se radi o preporuci redovnog univerzitetskog profesora, s kojim ste pri tome imali odlienu saradnju, savetujemo da se obratite njemu direktno i zamolite ga za isto. Po?to ste satra?ivali i lieno se poznajtete, ni jedna na?a preporuke na mo?e biti kvalitetnija od preporuke osobe koja se u va?e radne i struene sposobnosti lieno uverila.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 05.08.2008

Pravo na uvid u op?te akte poslodavca


Da li poslodavac ima zakonsku obavezu da mi na moj zahtev pru?i na uvid OP?TI AKT O RADU?

Odgovor


S obzirom da se ugovor o radu potpisuje, izme?u ostalog, u skladu sa op?tim aktom poslodavca i da se na prava i obaveze koja nisu utvr?ena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuae odredbe zakona i op?teg akta poslodaca, samtramo da imate prava da zahtevate isti na uvid.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 05.08.2008

Nova radna knji?ica


U firmi u kojoj sam dao otkaz pre par godina odbijaju da mi daju radnu knji?icu. Kako mogu da izvadim novu radnu knji?icu, eini mi se da je to br?e od isterivanje pravde?

Odgovor


Sam postupak va?enja nove radne knji?ice ne razlikuje se od postupka kada je vadite prvi put, niti je potrebna dodatna dokumentacija. Bitno je da , prilikom va?enja iste napomenete da se radi o duplikata, da kasnije ne biste imali eventualnih problema u smislu zloupotrebe prethodne radne knji?ice.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 05.08.2008

Upis u knjigu dr?avljana Republike Srbije


Ro?en sam u Nemaekoj, upisan sam u matienu knjigu ro?enih u Crnoj Gori, ?ivim u Srbiji (vea 25 godina). Da li mogu da se "preselim" iz matiene knjige iz Crne Gore u Srbiju? Koji zakonik (slu?beni list/glasnik) to reguli?e?

Odgovor


Konsultujte Zakon o dr?avljanstvu Republike Srbije ( sl. glasnik br. 153/2004).
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 04.08.2008

?alba direktoru radi problema u saradnji sa kolegom


Kako napisati formalnu ?albu ili protestno pismo direktoru u vezi problema u saradnji sa kolegom?

Odgovor


Ne postoji ?ablon za ovakvu ?albu. Bitno je da u istu navedete ko je i kome podnosi, da navedete ?albene razloge, mesto i vreme podno?enja.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 31.07.2008

Struena sprema po zavr?enoj policijskoj akademiji


Zavr?ila sam srednju trogodi?nju ?kolu (III stepen struene spreme smjer konf.krojae),a nakon toga Policijsku akademiju u Banja Luci u trajanju od 1 godine nakon eega sam se zaposlila kao policajac. Prilikom upisa na fakultet su mi rekli da ne mogu upisati jer nemam zavr?en IV stepen SS. U vezi toga poslala sam zahtjev Ministarstvu prosvjete i kulture da mi se prizna Policijska akademija kao IV stepen,ali…

Odgovor


Problem koji se pojavio ne spada pod na?u rubriku i adekvatan odgovor Vam ne mo?emo dati. Ukoliko je ?kolovanje na Policijskoj akademiji bilo u trajanju od jedne godine (neki oblik kursa ili nesto slieno), tra?eno uverenje Vam, po na?em mi?ljenju , na akademiji ne mogu izdati. Ipak, ovo je na?e mi?ljenje. Budite uporni, a ako treba i dosadni pri re?avanju ovog problema, te ae Vam morati u jdnoj od…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 31.07.2008

Master studije


Da li student koji je u stalnom radnom odnosu, a ?eli da upi?e master mo?e da bude na bud?etu, na osnovu proseka sa prethodnog studiranja?

Odgovor


Radni odnos na neodre?eno vreme nema uticaja na Va?e eventualno dalje akademsko obrazovanje. Za kriterijume koji se uzimaju u obzir prilikom konkurisanja za master studije morate se obratiti ?eljenoj visokoobrazovnoj ustanovi, da biste dobili ?eljene informacije.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 30.07.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.