Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Zagubljena radna knji?ica


Biv?i poslodavac je zagubio moju radnu knji?icu. Koja je procedura za dobijanje nove?

Odgovor


Najbolje da se obratite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje gde aete dobiti ?eljene informacije.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Rad penzionisanih lica po ugovoru o delu


Oti?ao sam po programu u penziju i uzeo 250 eur po godini sta?a, sada sam na birou jer uplaaujem jo? jednu godinu sta?a do pune penzije.Da li imam prava da se kod istog poslodavca zaposlim po ugovoru o privremenim i povremenim ili ugovoru o delu.?

Odgovor


Imate pravo da se kod ?eljenog poslodavca zaposlite po ugovoru o delu, ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili da obavljate bilo koji oblik rada van radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 02.04.2008

Zloupotreba odsustvovanja zbog privremene spreeenosti za rad


Na koji naein se konkretno utvr?uje opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada u smislu elana 103 taeka 5. i koja su prava poslodavca u slueaju utvr?ivanja povrede zakona? Na? zaposleni je zbog alkoholisanosti suspendovan na dva dana uz pismeno upozorenje. Sutradan je dostavio uverenje o privremenoj spreeenosti za rad. Isti zaposleni se, vea nekoliko puta opijao na radnom mestu i uvek je nakon upozorenja…

Odgovor


Elan 179,st.1 tae.6 Zakona o radu propisuje da poslodavac mo?e zaposlenom da otka?e ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo pona?anje i potrebe poslodavca, i to ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene spreeenosti za rad.Ukoliko,pozivajuai se na el.103 tae.5 istog zakona,utvrdite da je zaposleni bio radno sposoban,mo?ete…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 02.04.2008

Neisplaaena zarada za rad u inostranstvu


Radio sam u Rusiji 9 meseci kao dipl.gradj.in?. ostali su mi du?ni 2200$,firma je iz Beograda ali sam tamo radio za neku vrstu njihove ispostave imam i dokaz za to- radnu dozvolu koju su mi oni "sredili", osim sto su mi ostali du?ni dobio sam i zabranu ulaska u Rusiju u periodu od 5 god zbog toga ?to su mi zabrljali ne?to oko registracije i vize. Imam li prava na od?tetu i kome da se obratim. I radna…

Odgovor


Svakako da imate pravo na zaostalu a neisplaaenu zaradu.Ukoliko poslodavac odbije dobrovoljno da vam je isplati,svoja potra?ivanja i prava mo?ete ostvariti sudskim putem.Tako?e,poslodavac je du?an da Vam na dan prestanka radnog odnosa vrati uredno popunjenu radnu knji?icu.Radi eventualnog prava na naknadu ?tete radi zabrane ulaska u Rusiju,najbolje da konsultujete advokata.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Preporuka medicine rada


Da li je preporuka medicine rada da se zaposleni zbog zdravstvenih smetnji premesti na drugo radno mesto u okviru kompanije obavezujuaa za kompaniju, i da li zaposleni koji ima ovakvu preporuku mo?e, ukoliko ispunjava ostale uslove, biti progla?en tehnolo?kim vi?kom?

Odgovor


Preporuka sama po sebi nije obavezujuaa.Me?utim ukoliko poslodavcu dostavite re?enje o invalidnosti,odnosno re?enje o umanjenju radne sposobnosti ,na osnovu koga vi?e ne mo?ete obavljati rad na odre?enom poslu,poslodavac je du?an da vas preraspodeli na radno mesto u skladu sa Va?im sposobnostima. Radni odnos Vam u svakom slueaju mo?e biti zakljueen radi prestanka potrebe za radom zaposlenog ,ukoliko…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 02.04.2008

Probni rad


13.02.07.sam sklopila ugovor na odre?eno sa probnim radom od 3.meseca (sa 20% manjom zaradom u tom periodu). Ugovor je bio sveukupno na 6 meseci,zatim sam dobila drugi 13.08.07.tako?e na odre?eno od 6 meseci koji je istekao 13.02.08.a do sad nisam dobila novi,mada mi je od strane firme reeeno da cu da dobijem ugovor na neodre?eno sa (opet) probnim radom.Zanima me da li je to po zakonu po?to sam vea…

Odgovor


Elan 36 Zakona o radu predvi?eno je da ugovorom o radu mo?e da se ugovori probni rad. Uobieajeno se isti ugovara prilikom zakljueivanja ugovora o radu na neodre?eno vreme,me?utim nije zabranjeno da se ustanovi i ugovorom o radu na odre?eno vreme.S obzirom da se radi o dva razlieita osnova (rad na odre?eno vreme i rad na neodre?eno vreme) ponovno ugovaranje probnog rada je moguae.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Postupak odpoeinjanja odsustva radi nege deteta


Kada istekne tih 3 meseca porodiljskog bolovanja, da li je potrebno da se poslodavcu opet dostavljaju neka dokumenta radi naknade zarade za negu deteta ili vea gde i kome, ili ne?

Odgovor


Obratite se lekaru koji ae Vam izdati neophodnu dokumenaciju,a potom istu dostavite poslodavcu radi regulisanja svog statusa.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 02.04.2008

Sticanje prava na godi?nji odmor


DA LI KAO ZAPOSLENI NA ODRE?ENO VREME OD 30JUNA 2007 DO 30JUNA 2008 IMAM PRAVO NA CELOKUPAN ODMOR KOD SADA?NJEG POSLODAVCA U SLUEAJU DA SAM BIO BEZ POSLA I DA PONOVO OSTAJEM BEZ POSLA.?TA BIVA AKO NA?EM POSAO ZA MESEC DANA ?

Odgovor


Nakon ?est meseci neprekidnog rada stekli ste pravo na godi?nji odmor u trajanju od 20 dana. Poslodavac je du?an da zaposlenom u slueaju prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskori?aenom broju dana godi?njeg odmora.Dane godi?njeg odmora koji su vam preostali mo?ete iskoristiti ukoliko prekid radnog odnosa pri zasnivanju novog radnog odnosa ne bude du?i od 30 radnih dana.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 02.04.2008

Odre?ivanje du?ine godi?njeg odmora


Koliko se dodaje dana (na zakonski odredjenih 20) za kori?aenje godi?njeg odmora u odnosu na godine sta?a. Ja imam 14 godina radnog sta?a a odobren odmor mi je 20 dana.

Odgovor


El.69 Zakona o radu reguli?e du?inu trajanja godi?njeg odmora:U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godi?nji odmor u trajanju utvr?enom op?tim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.Du?ina godi?njeg odmora utvr?uje se tako ?to se zakonski minimum od 20 radnih dana uveaava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, struene spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 02.04.2008

Polaganje dr?avnog ispita


Da li mo?e lice (sa zavr?enim pravnim fakultetom) koje je radilo oko godinu dana u privredi kao pravnik i time odradilo pripravnieki sta? da pola?e i neki dr?avni ispit radi eventualnog lak?eg zaposlenja u dr?avnom organu odnosno da li postoji pravo tog lica da pola?e dr?avni iako nije radilo u dr?avnom organu?

Odgovor


Za lica pravne struke nije predvi?eno polaganje dr?avnog ispita,vea po obavljenom pripravniekom sta?u mogu da pola?u pravosudni ispit.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 02.04.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.