Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Porezi i doprinosi za vreme porodiljskog odsustva


Da li porezi i doprinosi padaju na teret poslodavca prilikom isplate porodiljskog odsustva zaposlenom?

Odgovor


Poslodavac uplaauje poreze i doprinose i isplaauje zarade za vreme porodiljskog odsustva zaposlenog,me?utim isti mu se refundiraju.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008

Prestanak radnog odnosa za vreme trudnoae


Da li poslodavac kod kojeg sam prijavljena na odre?eno mo?e da da otkaz u slueaju trudnoae?

Odgovor


U skladu sa el. 187 Zakona o radu za vreme trudnoae, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne mo?e zaposlenom da otka?e ugovor o radu.Zaposlenom iz stava 1. ovog elana koji je zasnovao radni odnos na odre?eno vreme mo?e da prestane radni odnos po isteku roka za koji je zasnovan.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008

Sporazumni prestanak radnog odnosa


Da li sam u obavezi da potpi?em sporazumni otkaz sa poslodavcem, ukoliko je on re?io da prestanem sa radom u ovoj firmi, a ne ja.Da li ja imam zakonsko pravo da ne potpi?em takvo otkazno re?enje i kako da postupim na dalje?

Odgovor


Savetujemo Vam da ,ukoliko ?elja nije obostrana, ne potpisujete sporazumni raskid radnog odnosa vea da saeekate da Vam poslodavac otka?e ugovor o radu.U slueaju potpisivanja sporazumnog prekida radnog odnosa gubite pravo na naknadu za nezaposlene koju isplaauje Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje,u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti.Tako?e,u zavisnosti od…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Preme?tanje zaposlenog na drugo radno mesto


Ja sam zaposlen na neodre?eno vreme, i moj poslodavac hoae da me premesti na drugo radno mesto u sklopu firme. Interesuje me da li mo?e da mi ponudi da potpi?em ugovor na odre?eno vreme za ponu?eno drugo radno mesto, ili taj novi ugovor mora iskljueivo biti na neodre?eno vreme?

Odgovor


Ukoliko ste zaposleni na neodre?eno vreme,preme?tanjem na drugo mesto rada osnov ugovora o radu(ugovor o radu na neodre?eno vreme) ostaje isti ,te ugovor ne mo?e da preraste u ugovor o radu na odre?eno vreme.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Prestanak rada bez prethodno potpisanog ugovora o radu


Pre desetak dana imala sam konfliktnu situaciju sa koleginicom, posle eega mi je odmah dat otkaz. Direktor me nije udostojio ni poziva, iako u pitanju nije bila samo moja gre?ka, vea njena preterano temperamentna reakcija. Sada, kada je vec protekao odre?eni vremenski period, od mene se tra?i da u vidu molbe obrazlo?im svoj otkaz, kako bih eventualno bila isplaaena. Napomenula bih da sam po vokaciji…

Odgovor


S obzirom da ne postoji ugovor o radu,niti ste obavljali rad van radnog odnosa odn. niste sklopili nikakav ugovor pismeno obrazlo?enje otkaza smatramo nepotrebnim. Me?utim,ukoliko je ovo uslov da budete isplaaeni za rad koji ste obavljali,mo?ete podneti pismeno obrazlo?enje,mada molba svakako nije adekvatan institut.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Neisplaaena zarada po prestanku ugovora


U PREDUZEAU SAM RADIO OD 19.04.2007-19.01.2008.GOD. OVIH DEVET MESECI SAM IMAO TRI UGOVORA NA ODRE?ENO VREME OD PO TRI MESECA I NISU MI PRODU?ILI UGOVOR. NAKNADU ZA JANUAR MI JOS NISU UPLATILI. GODI?NJI ODMOR NISAM KORISTIO. A NAPOMINJEM DA SAM RADIO DO 24.01.2008 KADA SAM I DOBIO RE?ENJE O NEPRODU?IVANJU UGOVORA BEZ OBRAZLO?ENJA. KOJA SU MOJA PRAVA?

Odgovor


S obzirom da se radilo o ugovoru o radu na odre?eno vreme,isti je istekao po sili zakona i poslodavac nije du?an da vam daje ikakvo obrazlo?enje.Imate pravo na zaradu koja Vam nije isplaaena,a ukoliko pravo na godi?nji odmor niste iskoristili,poslodavac je du?an da Vam izda potvrdu o preostalim odn. neiskori?tenim danima godi?njeg odmora.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 02.04.2008

Sadr?aj ugovora o radu


Dr?im ugostiteljski objekat vea 3 god.Stalno mi se de?ava da mi radnici pred leto,tj sezonu daju otkaz.Postoji li bilo kakav ugovor koji ih obavezuje na rad na odre?eni vremenski period.Npr.da radnik koji je zaposlen svojevoljno potpi?e ugovor da ae raditi minimum tri meseca i da neae dati otkaz u tom periodu. Tako?e me interesuje kako treba da izgleda jedan pravi ugovor o radu sa radnikom.

Odgovor


Postoji moguanost da u ugovoru o radu obave?ete radnika da ostane u radnom odnosu odre?eni vremenski period,a ukoliko otka?e ugovor ranije , ima obavezu da vam nadoknadi ?tetu. Ugovor o radu sadr?i: 1) naziv i sedi?te poslodavca; 2) ime i prezime zaposlenog, mesto prebivali?ta, odnosno boravi?ta zaposlenog; 3) vrstu i stepen struene spreme zaposlenog; 4) vrstu i opis poslova koje zaposleni treba da…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 02.04.2008

Prerastanje radnog odnosa u radni odnos na neodre?eno vreme


Direktor firme u kojo radim nije, iz samo njemu poznatih razloga, produ?io Ugovore o radu sa zaspolenima nakon isteka roka za koji su zakljueeni. Zaposleni su nastavili da rade i nakon isteka zakonskog roka od pet dana su po sili zakona pre?li u radni odnos na neor?eno vreme.

Odgovor


S obzirom da je,kao ?to i sami ka?ete ,do?lo do nastavka rada du?eg od 5 dana,po isteku ugovor o radu na odre?eno vreme,radni odnos je po sili zakona prerastao u radni odnos na neodre?eno vreme(el.37 Zakona o radu). U slueaju da Vam poslodavac ponovo ponudi potpisivanje ugovora o radu na odre?eno vreme,mo?ete da se pozovete na el.37 i zahtevate potpisivanje ugovora nea neodre?eno vreme.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 02.04.2008

Prava radnika pri likvidaciji preduzeaa


Da li radnici imaju neka prava, ukoliko se preduzeae nalazi u likvidaciji?

Odgovor


Ukoliko se preduzeae nalazi u likvidaciji ,u skladu sa elanom 186 Zakona o radu poslodavac je du?an da zaposlenom, u slueaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaaene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa op?tim aktom i ugovorom o radu.Isplatu obaveza iz stava 1. ovog elana, poslodavac je du?an da izvr?i najkasnije u roku…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Promena poslodavca za vreme trudnoae


Zaposlena sam na neodre?eno vreme 3 godine i u drugom mesecu trudnoae (druga trudnoaa). Da li bih imala pravo na trudnieko b. i porodiljsko odsustvo ukoliko bih promenila firmu u toku trudnoae bez prekida rada? Naime, imam malu platu i radije bih sama uplaaivala doprinose. Koliko meseci bih morala da uplaaujem doprinose da bi mi ti (veai) doprinosi u?li u obraeun isplate naknade? Da li bi novi poslodavac…

Odgovor


Ukoliko ne postoji prekid u sta?u osiguranja mo?ete da promenite poslodavca za vreme trudnoae i steknete pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta.U svakom slueaju poreze i doprinose po ovom osnovu plaaa poslodavac i isplaauje naknadu zarade,a ovi mu se tro?kovi refundiraju.Visina naknade zarade se isplaauje u visini zarade ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu otpoeinjanja…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.