Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Vi?e isplaaena naknada zarade od zakonom propisane


Bila sam na porodiljskom bolovanju i bol.radi nege deteta od 01.05.2006. god do 31.04.2007. godine i priznato mi je 60% naknade jer sam bila zaposlena od 3-6 meseci pre nego ?to sam oti?la na porodiljsko bolovanje. Me?utim poslodavac mi je uplaaivao svih 100%, dakle razliku je uplaaivao o svom tro?ku prema svom kolektivnom ugovoru po kome je naknada svakom zaposlenom za vreme porodiljskog bolovanja…

Odgovor


S obzirom da je naknada u kolektivnom ugovoru kod poslodavca ugovorena u visini od 100% zarade,poslodavac nema prava da zahteva povraaaj vi?e uplaaenih sredstava od onih propisanih zakonom. Po Zakonu o radu prava radnika ne mogu kolektivnim ugovorom ,ugovorom o radu ili drugim aktom biti manja od onoh propisanih zakonom,me?utim svakako mogu biti veaa ,ukoliko se tako ugovori.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Naknada za topli obrok i regres


Na koje prihode se plaaaju porez i doprinosi i koliko? Da li imam pravo na naknadu za topli obrok i reges za godi?nji odmor i koliko?

Odgovor


Po elanu 13 Zakona o porezu na dohodak gra?ana pod zaradom smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se ure?uju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.Na zaradu zaposlenog plaaa se porez u visini od 12%. Imate pravo i na naknadu za topli obrok i na regres za godi?nji odmor,u visini koja je propisana kolektivnim ugovorom ili drugim op?tim aktom poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Neisplaaena zarada za rad u inostranstvu


Radio sam u Rusiji 9 meseci kao dipl.gradj.in?. ostali su mi du?ni 2200$,firma je iz Beograda ali sam tamo radio za neku vrstu njihove ispostave imam i dokaz za to- radnu dozvolu koju su mi oni "sredili", osim sto su mi ostali du?ni dobio sam i zabranu ulaska u Rusiju u periodu od 5 god zbog toga ?to su mi zabrljali ne?to oko registracije i vize. Imam li prava na od?tetu i kome da se obratim. I radna…

Odgovor


Svakako da imate pravo na zaostalu a neisplaaenu zaradu.Ukoliko poslodavac odbije dobrovoljno da vam je isplati,svoja potra?ivanja i prava mo?ete ostvariti sudskim putem.Tako?e,poslodavac je du?an da Vam na dan prestanka radnog odnosa vrati uredno popunjenu radnu knji?icu.Radi eventualnog prava na naknadu ?tete radi zabrane ulaska u Rusiju,najbolje da konsultujete advokata.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Evidencija o zaradama i naknadi zarada


Da li je obavezno potpisati da sam primio obraeun zarada i kako ispekcija mo?e da doka?e da nisam primio obraeun zarada ako to niko nije izjavio prilikom kontrole.

Odgovor


U skladu sa Zakonom o radu elan 122 poslodavac je du?an da vodi meseenu evidenciju o zaradi i naknadi zarade.Evidencija sadr?i podatke o zaradi, zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade, za svakog zaposlenog.Evidencija ne mo?e da sadr?i nepopunjena i brisana mesta i naknadno upisane podatke.Evidenciju overava direktor, odnosno preduzetnik ili zaposleni koga oni ovlaste.Evidenciju…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Isplata naknade zarade za porodiljsko odsustvo


Moj Poslodavac, odnosno nasa platna slu?ba, tvrdi da nisu u obavezi da mi isplaauju licni dohodak pre nego ?to im Republika uplati sredstva. Zaposlena sam na neodre?eno u istoj firmi, vec 5 godina i lieni dohodak mi kasni 4 meseca. Potrudila sam se i proeitala Zakon u kome se navodi da Poslodavac isplaauje lieni dohodak porodiljama zajedno sa drugim radnicima, a da Republika to kasnije refundira?!…

Odgovor


S obzirom da je poslodavac obavezan da vam uplaauje poreze i doprinose najkasnije do 31.u mesecu za tekuai mesec,obavezan je i da uplaauje naknadu zarade, isplaauje je kada i zarade ostalim zaposlenima a uplaaena sredstva ae mu biti refundirana. Ako ovako ne postupa,poslodavac kr?i zakon,te imate pravo da se obratite inpekciji rada.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Pravo na regres i topli obrok pripadnika vojske


Kako profesionalne pripadnike Vojske Srbije pripada naknada tro?kova za ishranu u toku rada po elanu 90 stav 2. Zakona o Vojsci Srbije, kada isti elan propisuje pripadanje plate i drugih noveanih prinadle?nosti samo profesionalnih pripadnika Vojske Srbije koji su raspore?eni na du?nosti van vojske, tj. koji su upuaeni na slu?bu u diplomatska i konzularna predstavnistva? Pitanje je kojim Zakonom ili…

Odgovor


U skladu sa el. 90 st.1 i 2 Zakona o vojsci Jugoslavije vojnom licu pripada naknada tro?kova za slu?beno putovanje van mesta slu?bovanja.Profesionalnom vojniku pripada naknada tro?kova za trupno putovanje, slu?bu na brodovima ratne mornarice i posebnim vojnim objektima, prevoz na rad i sa rada, ishranu u toku rada i drugih tro?kova u vezi sa slu?bom u Vojsci. Elan 83 st.1 istog zakona glasi:Profesionalnom…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.04.2008

Isplata regresa po prestanku radnog odnosa


kao tehnol.vi?ak sa29 god sta?a poslata sam na biro rada .Da li imam pravo na isplatu regresa za god odmor ?

Odgovor


Ukoliko je u preduzeaa u kome ste radili isplaaen regres za period u kom ste bili u radnom odnosu,bez obzira ?to Vam je radni odnos u me?uvremenu prestao,pravo na ovo primanje imate.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Bruto iznos za porodilje


Koliki je BRUTO po satu porodilje od februara 2008. godine?

Odgovor


Na ovo pitanje ne mo?emo adekvatno da odgovorimo,s obzirom da ne spada u na?u rubriku.Raspitajte se u slu?bi raeunovodstva u preduzeau ili u nadle?nom fondu za PIO.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje zarade


Od novembra 2007. sam odre?en za odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu (polo?io sam i strueni ispit 24.02.2008.), a od zasnivanja radnog odnosa radim na poslovima ?efa tehniekog sektora. Da li je moguae dobiti uskla?ivanje tj. poveaanje plate usled naglog poveaanja poslova i odgovornosti, u skladu sa zakonom?

Odgovor


O promeni odredaba ugovora o radu u skladu sa poveaanjem obima posla savetujemo da porazgovarate sa poslodavcem i tako poku?ate da izdejstvujete poveaanje zarade.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Visina zarade


Plata mi je poveaana od 1.1.2008 godine. Godi?nji odmor sam koristio u toku februara meseca. Obzirom da se plata za vreme g.o. obraeunava kao prosek primanja u poslednja tri meseca, da li to znaei da za ovaj mesec primam manje novca od ugovorene zarade, obzirom da mi je plata bila manja?

Odgovor


Redovna zarada koju primate ne mo?e biti manja pd ugovorene zarade,bez obzira na iznos koji aete primiti na osnovu naknade za godi?nji odmor.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.