Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Leeenje zaposlenih u ustanovi odre?enoj od strane poslodavca


Da li poslodavac mo?e svojom odlukom odrediti gde ae se zaposleni leeiti?

Odgovor


Poslodavac mo?e sa odre?enim zdravstvenim ustanovma imati potpisan ugovor o pru?anju zdravstvenih usluga njegovim zaposlenima.Me?utim,niko Vas ne mo?e primorati da se leeite u ustanovi u kojoj to ne ?elite.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 29.04.2008

Fraktura no?nog palca


Do?iveo sam povredu na radu,radi se o frakturi no?nog palca.Po?to sam osiguran na socijalnom a takodje sam osiguran na 24h,interesuje me da li da eekam na poslodavca da mi sredi da dobijem od?tetu ili je bolje da odem lieno u osiguranje sa svim lekarskim nalazima i obavim to sam i koliko bi od prilike mogao da dobijem za navedenu povredu?

Odgovor


Visina naknade za osiguranje zavisiae od procene osiguravajuaeg dru?tva,u skladu sa pravilima o proceni povrede i medicinskom dokumentacijom. Da li aete eekati da poslodavac podnese zahtev u Va?e ime ili aete to ueiniti lieno,stav je Va?e procene.Svakako mo?ete lieno da odete u osiguravajuae dru?tvo I lieno se informi?ete o svemu ?to Vas zanima. Nakon dobijenih informacija mo?da aete lak?e odlueiti…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 21.04.2008

Akt o proceni rizika na radnom mestu


Vlasnik sam prodavnice za prehranu i imam 3 zaposlena. Po?to radim sam akt o proceni rizika na radnom mestu, interesuje me koja su obavezna ispitivanja koja moram da obavim (ispitivanje mikroklime, ispitivanje elektrienih instalacija,...)?

Odgovor


Savetujemo da se informi?ete na institutu za za?titu na radu,koji ae vam,u skladu sa Va?om delatno?au,pru?iti najadekvatniji odgovor.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 21.04.2008

Povreda na radnom mestu u stolarskoj radionici


Na radnom mestu, u privatnoj stolarskoj zanatskoj radnji sa vi?e od 10 zaposlenih, izgubio sam srednji prst leve ruke. Inaee sam de?njak. Imam 19 godina. Povreda je nastala u toku redovnog posla i to zato jer je nestrueno lice, nestrueno izvrsilo popravku te ma?ine na krajnje aljkav naein (testeru je privezao kanapom, koji je, u toku mog rada sa tom ma?inom, pukao). Prva pomoa mi je ukazana u ambulanti…

Odgovor


Ne mo?emo Vam odgovoriti kolika je visina naknade koju biste mogli ostvariti po ovom osnovu,me?utim svakako nije zanemariva.U skladu sa elanom 50 Zakona o bezbednosti i za?titi na radu poslodavac je du?an da odmah, a najkasnije u roku od 24 easa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadle?noj inspekciji rada i nadle?nom organu za unutra?nje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili te?ku povredu…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 02.04.2008

Dopunsko ?ivotno osiguranje zaposlenih


Dali firma mo?e da osigura zaposlene "dopunsko ?ivotno osiguranje", a da to plaaa od dobiti. Da li ae se to porezati i ako se porezuje koliki je porez?

Odgovor


Preduzeae ima moguanost da zaposlene dodatno osigura,i da se to osiguranje plaaa iz dobiti preduzeaa.Porez se ne plaaa.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 02.04.2008

Preporuka medicine rada


Da li je preporuka medicine rada da se zaposleni zbog zdravstvenih smetnji premesti na drugo radno mesto u okviru kompanije obavezujuaa za kompaniju, i da li zaposleni koji ima ovakvu preporuku mo?e, ukoliko ispunjava ostale uslove, biti progla?en tehnolo?kim vi?kom?

Odgovor


Preporuka sama po sebi nije obavezujuaa.Me?utim ukoliko poslodavcu dostavite re?enje o invalidnosti,odnosno re?enje o umanjenju radne sposobnosti ,na osnovu koga vi?e ne mo?ete obavljati rad na odre?enom poslu,poslodavac je du?an da vas preraspodeli na radno mesto u skladu sa Va?im sposobnostima. Radni odnos Vam u svakom slueaju mo?e biti zakljueen radi prestanka potrebe za radom zaposlenog ,ukoliko…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 02.04.2008

Prijava inspekciji rada


Kako da napi?em prijavu za inspekciju rada?

Odgovor


U prijavi ste du?ni da navedete svoje podatke,podatke poslodavca,da navedete razlog obraaanja inspekciji. Ukoliko imate ,mo?ete dostaviti i priloge kojima dokazujete svoje tvrdnje.Tako?e treba da navedete i kontakt telefon i adresu da inspektor u slueaju potrebe mo?e da Vas kontaktira .U svakom slueaju,inspekcija je du?na da pismeno odgovori na va?u prijavu.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 17.03.2008

Rad sa opasnim materijama


Poslodavac neae da kupi za?titnu opremu, a radim sa veoma opasnim hemikalijama koje izazivaju rak. Hteo sam da se obratim inspektorima ali ne vredi po?to poslodavac ima svoje ljude u njihovim redovima, ostaje mi jedino da dam otkaz ili da odbijem da radim pa da mi on da otkaz. Koja su moja prava i da li ima smisla boriti se za i?ta?

Odgovor


Ipak savetujemo da se obratite inspekciji rada,s obzirom na to da je poslodavac du?an da radnicima obezbedi bezbedne uslove za rad.ukoliko inspekcija utvrdi da poslodavac ne ispunjava zakonom propisane uslove o bezbednosti i za?titi na radu,nalo?iti ae da uoeene nepravilnosti ispravi.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 17.03.2008

Ponuda iz oblasti bezbednosti i za?tite na radu


Kako se pi?e ponuda iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu?

Odgovor


Nije predvi?ena posebna forma sastavljanju ove ponude.Bitno je da navedete koje usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pru?ate,uslove poslovanja koje nudite i cenu usluga.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 17.03.2008

Akt o proceni rizika na radnom mestu


Molim Vas da me uputite na licencirano poduzeae koje mo?e izvr?iti procjenu opasnosti i za?tite na radu na podrueju Beograda.Zapo?ljavamo 20 ljudi i svi trebaju proau obuku za?tite na radu i protupo?arni teeaj.

Odgovor


Obratite se Institutu za za?titu na radu,gde aete dobiti sve tra?ene informacije.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 10.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.