Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Nepotizam u dr?avnoj firmi


Da li dozvoljen nepotizam u dr?avnoj firmi?

Odgovor


Naravno da nije, ni u dr?avnoj niti u bilo kojoj drugoj firmi. Ukoliko doka?ete da je ta pojava u konkretnom slueaju bila presudna, ujedno dokazujete da je do?lo i do diskriminacije prema ostalim ueesnicima na oglasu, odnosno konkursu.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 08.04.2008

Podaci koje poslodavci zahtevaju prilikom konkurisanja na radno mesto


Da li je dozvoljeno da poslodavac tra?i da se obavezno prilikom slanja CV-a e-mailom, popuni formular sa svim lienim podacima u kojem se posebno nagla?ava i matieni broj (JMBG)?

Odgovor


Nije strano da poslodavac u podacima koje zahteva prilikom prijave formulara za zaposlenje zahteva i JMBG niti je u suprotnosti sa zakonom.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 17.03.2008

Umanjenje zarade na ime telefonskih tro?kova


Zaposlen sam u komunalnom javnom preduzeau na rukovodeaem radnom mestu. Kao i ostalim rukovodiocima preduzeae je obezbedilo umre?ene kartice za mobilne telefone ali ne i aparate t,j. mob. telefone za sve ?efove. Naime, neki ?efovi slu?bi, moje kolege, su dobili mobilne telefone iako im se struena sprema razlikuje od moje i u ni?em i u vi?em stepenu ?to znaei da stepen struenosti nije bio faktor za…

Odgovor


Svakako da je dozvoljena stimulacija radnika po osnovu ueinka ostvarenog na radu.Ukoliko doka?ete svom nadre?enom da su telefonski raeuni napravljeni iskljueivo pri obavljanju posla zahtevate da vam isplati razliku koja je oduzeta od Va?e zarade.Me?utim jedino trajno re?enje jeste da u razgovoru sa istim poku?ate da objasnite da kori?aenje telefona tj.limit koji pominjete nije dovoljan da bi se posao…
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 10.03.2008

Intervijui prilikom zapo?ljavanja


Kako u Zakonu o radu stoji da poslodavac nema pravo da zahteva podatke o braenom statusu,planiranju porodice itd.kandidata.Za?to se i pored toga na intervjuu insistira na takvim pitanjima?Kako dr?ava moze da za?titi dostojanstvo ljudi?

Odgovor


Zakonodavac ima pravo da od kandidata zahteva podatke o braenom ststusu ili neke druge,ali se el.18 i 19 Zakona o radu zabranjuje diskriminacija lica koja tra?e zaposlenje i zaposlenih po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.