Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Stomatolo?ka sestra tehniear


Da li posao stomatolo?ke sestre u dr?avnoj ustanovi mo?e da obavlja lice koje nema zavr?enu srednju medicinsku ?kolu,smer stomatolo?ka sestra-tehniear?

Odgovor


Sam naziv stomatolo?ka sestra zahteva da lice koje radi na tim poslovima ima odgovarajuau struenu spremu u vidu zavr?ene srednje medicinske ?kole.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 10.03.2008

Zaposlenje sa diplomom prof. engleskog jezika


Posle 23 godine u novinarstvu i 53 godine starosti sa diplomom prof engleskog jezika i knji?evnosti ,gde ja da na?em posao u nekoj na?oj ambasadi ili konzulatu u inostranstvu?Gde?Mediji su propali kod nas.

Odgovor


U potpunosti se sla?emo da je situacija u kojoj se nalazite nezavidna.Na ?alost,mo?emo samo da vam savetujemo da budete uporni u tra?enju zaposlenja i da Vam po?elimo sve najbolje.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 10.03.2008

Naknada za prekovremeni rad


Danom prestanka radnog odnsa (otkaz ugovora o radu po elanu 179 stav1, taeka 9) imam 30 zara?enih dana (240 sati) po osnovu prekovremenog rada i zasta posedujem uredno overen dokument do strane neposrednog rukovodioca u preduzeau gde sam radio. Pored toga imam i oko 500 sati ostvarenih po osnovu prekovremenog i noanog rada koje mi je poslodavac trebao isplatiti sa uveaanom osnovicom do 26 %. Koja…

Odgovor


Imate pravo da od poslodavca zahtevate isplatu naknade za prekovremeni rad.Ukoliko na to ne pristane dobrovoljno,sa dokumentacijom i dokazima koje posedujete obratite se sudu i tu?bom ostvarite svoja prava.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 10.03.2008

Pravo na noveanu naknadu u slueaju nezaposlenosti


Trenutno sam nezaposlena i u drugom stanju sam,interesuje me da li kao nezaposleno lice posle poro?aja imam pravo na noveanu naknadu preko biroa za nezaposlene?

Odgovor


Po ovom osnovu koji navodite nemate pravo na noveanu naknadu od Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje.Imaaete pravo na roditeljski dodatak i,ukoliko ispunjavate uslove,na deeiji dodatak,a sve u skladu sa Zakonom o finansijskoj podr?ci porodici sa decom
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 10.03.2008

Akt o proceni rizika na radnom mestu


Molim Vas da me uputite na licencirano poduzeae koje mo?e izvr?iti procjenu opasnosti i za?tite na radu na podrueju Beograda.Zapo?ljavamo 20 ljudi i svi trebaju proau obuku za?tite na radu i protupo?arni teeaj.

Odgovor


Obratite se Institutu za za?titu na radu,gde aete dobiti sve tra?ene informacije.
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 10.03.2008

Visina zarade pravnika


Koliko zara?uju advokati i da li je dobro biti pravnik u nekoj firmi jakoj,da li se isplati jedna od ovih dvoje opcija?

Odgovor


Ne mo?emo Vam precizno odgovoriti na ovo pitanje.Zarada je individualna od preduzeaa do preduzeaa.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 10.03.2008

Neisplaaeni prekovremeni rad


Zbog raznoraznih netrpeljivosti bio sam prinu?en da potpi?em otkazni ugovor o radu (po elanu 179 stav1, taeka 9) a zakljueno sa 28.09.2007 god. Pored uskraaenog prava na kori?aenje godi?njeg odmora i regresa u zadnjih nekoliko godina, bio sam u obavezi da radim prekovremeno (bez prava na ikakvu nadoknadu) a od lekara imam dokumentaciju da sam zdravstveno nesposoban za du?i tj prekovremeni rad. Koja…

Odgovor


Shodno el. 81 Zakona o radu zaposleni ne mo?e da radi prekovremeno ako bi, po nalazu nadle?nog zdravstvenog organa, takav rad mogao da pogor?a njegovo zdravstveno stanje.Zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvr?enim od strane nadle?nog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne mo?e da obavlja poslove koji bi izazvali pogor?anje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.Tako?e,po…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 10.03.2008

Dobijanje radnog sta?a


Da li postoji moguanost da dobijem odre?en broj godina radnog sta?a u Srbiji od kako sam dr?avljanin te zemlje(od 1999) iako nisam bila zaposlena?(izbeglica iz Bosne).

Odgovor


Za sada ovakva moguanost nije predvi?ena zakonom.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 10.03.2008

Uskraaivanje prava na godi?nji odmor


Zaposlena sam u internacionalnoj firmi na neodre?eno i imam 25 dana GO. Trudna sam i u 2007 sam tra?ila 5 dana GO (od preostalih 17) za koje sam odbijena (koje su mi odbili od plate i koje sam morala da pravdam lekarskim doznakama jer sam na bolovanju). Sada sam ?elela da iskoristim ostatak od 17 dana iz 2007 godine pre nego ?to odem na porodiljsko odsustvo (termin mi je sredinom aprila), me?utim…

Odgovor


Shodno el. 73 Zakona o radu godi?nji odmor mo?e da se koristi u dva dela.Ako zaposleni koristi godi?nji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine. Elan 75 glasi:U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlueuje o vremenu kori?aenja godi?njeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.Re?enje…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Utvr?ivanje gubitka radne sposobnosti


Koliko je najdu?i vremenski preiod mo?e? biti na bolovanju,da bi pio bio u obavezi da te penzioni?e?

Odgovor


Shodno el.81 st.2 Zakona o zdravstvenom osiguranju u slueaju du?eg trajanja spreeenosti za rad prouzrokovane bole?au ili povredom, a najkasnije po isteku ?est meseci neprekidne spreeenosti za rad, odnosno ako je osiguranik u poslednjih 18 meseci bio spreeen za rad 12 meseci sa prekidima, izabrani lekar, odnosno lekarska komisija, du?na je da osiguranika sa potrebnom medicinskom dokumentacijom uputi…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.