Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Radni odnos na odre?eno vreme


Zaposlena sam na odre?eno vreme,ugovorom do 02.04.2008.Ukoliko odem na trudnieko bolovanje pre isteka ugovora,da li poslodavac mora da mi produ?i ugovor?

Odgovor


S obzirom da se radi o ugovoru o odre?eno vreme sva prava i odnosi koji iz njega proizilaze prestaju danom isteka roka za koji je ugovor zasnovan i poslodavac nije u obavezi da ga produ?ava.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Neplaaeni prekovremeni rad


Radila sam u firmi 8 meseci i dala otkaz zbog male plate i prekovremenog rada koji se nije naplacivao.

Odgovor


Mada niste najjasnije formulisali pitanje, ukoliko postoje neisplaaene zarade ili ukoliko smatrate da Vam poslodavac nije isplatio zaradu za prekovremeni rad imate pravo da ga tu?ite i zahtevate ispunjenje svoja prava
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 15.02.2008

Ispit iz oblasti dr?avne uprave


Od Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje sam dobila informaciju da sa 35 godina ne mogu da se ukljueim u program za finansiranje volontera i pripravnika. Zavr?ila sam Gimnaziju i Pedago?ku akademiju i nekoliko godina sam na birou. Da li imam prava da sa srednjom ?kolom do?em do struenog ispita iz oblasti dr?avne uprave (ili slieno)?

Odgovor


S obzirom na Va?e zvanje,po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (imajuai u vidu da ste zavr?ili pedago?ku akademiju) Elan 110 :poslove vaspitaea u deejem vrtiau mo?e da obavlja lice sa odgovarajuaim visokim, vi?im, odnosno srednjim obrazovanjem, u skladu sa posebnim zakonom. ?to se tiee struenog ispita i rada u dr?avnim organima elan 100 Zakona o dr?avnim slu?benicima glasi: Dr?avni…
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 15.02.2008

Zdravstveno osiguranje studenata


KAKO OSTVARITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA STUDENTA Sin mi je pro?le godine napunio 26 godina,pa iako je redovan student,osiguravan preko moje firme uz potvrdu o redovnom studiranju,reeeno mi je da vi?e nema pravo na zdravstvenu za?titu.?ta raditi i kako ga osigurati?

Odgovor


Va? sin mo?e da se prijavi Nacionalknoj slu?bi za zapo?ljavanje kao nezaposleno lice sa IV stepenom struene spreme i tako stekne zdravstveno osiguranje.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 14.02.2008

Godi?nji odmor prilikom penzionisanja


RADNIK U JANUARU 2008 ODLAZI U PENZIJU PO SILI ZAKONA. DA LI ISTOM PRIPADA PUN GODI?NJI ODMOR ZA 2008 GODINU?

Odgovor


Po el.69 Zakona o radu, u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godi?nji odmor u trajanju utvr?enom op?tim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.Einjenica da ste se penzionisali ne utiee na ovo Va?e pravo .
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.02.2008

Smanjenje obima posla


01-03-2007 g.sam poeeo raditi u jednoj firmi na odre?eno vreme.Ukupno sam radio 9 meseci i 21 dan.Tri ugovora sam imao prvi na 3 meseca pa na 6 meseci i zadnji na 21 dan, izme?u ugovora nije bilo prekida.Firma se bavi gra?evinarstvom i kad mi je istekao zadnji ugovor dobio sam re?enje o prestanku radnog odnosa zbog smanjenja obima posla.U sva tri ugovora pi?e da je u sezoni radno vreme 9 sati ,radi…

Odgovor


Preostaje vam da svoja prava za?titite pred sudom I zahtevate isplatu neisplaaenih zarada za prekovremeni rad.Tako?e,ne mogu Vam uskratiti da tra?ite zaposlenje kod drugog poslodavca.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 14.02.2008

Du?ina trajanja porodiljskog odsustva


Trudna sam sa blizancima, trenutno je ?esti mesec i nalazim se na trudniekom bolovanju jer je riziena trudnoca. Zanima me koliko traje porodiljsko odsustvo u mom slueaju (kada ga otvorim-mesec dana pre termina poro?aja)?

Odgovor


Po el.94 Zakona o radu,st.4 zaposlena ?ena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treae i eetvrto dete, od dana otpoeinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog elana
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Doprinosi za jednoelano privredno dru?tvo


Vlasnik sam privrednog dru?tva.Radi se o jednoelanom privrednom dru?tvu.Radim na neodre?eno vreme u drugoj ustanovi,gde redovno plaaaju sve doprinose za mene .Koliko trebam da plaaam doprinose za penziono i zdravstveno kao vlasnik privrednog dru?tva,da li po akontaciji ili kao osnovu uzimaju minimalnu zaradu?Pitanje se odnosi za 2006,2007.god.

Odgovor


S obzirom da Vam se doprinosi vea uplaauju u drugoj ustanovi gde ste zaposleni,mo?ete da plaaate doprinose za jo? najvi?e jednu treainu radnog vremena, za precizniji obraeun morate otiai do poreske slu?be.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.02.2008

Izdr?avanje lica na ?kolovanju


Do koje godine sam obavezan da doprinosim izdr?avanju punoletnog lica ako se isto nalazi na ?kolovanju ali ne u svojstvu redovnog studenta, niti je pak redovan na vi?oj skoli? Pomenuti je ro?en 1984. godine

Odgovor


Po zakonu,du?ni ste da dete izdr?avate do sticanja punoletstva.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 14.02.2008

Polaganje struenog ispita za nastavnika


RADIM KAO PROFESOR U JEDNOJ SPECIJALNOJ ?KOLI.RADIM VEA DVE I PO GODINE NA ODRE?ENO VREME JER (KAKO KA?U) NEMAM DEFEKTOLO?KU OSPOSOBLJENOST ZA RAD U TAKVOJ ?KOLI.DA LI SA PRAVNE STRANE IMAM PRAVO DA POLA?EM STRUENI ISPIT?

Odgovor


Po elanu 115 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pravo na dobijanje licence ima nastavnik, vaspitae ili strueni saradnik koji ima odgovarajuae obrazovanje iz elana 110. ovog zakona, savladan program uvo?enja u posao nastavnika, vaspitaea ili struenog saradnika i polo?en ispit za licencu.El.110 st.2 glasi: Poslove nastavnika u ?koli, vaspitaea u domu i struenog saradnika mo?e da obavlja…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 14.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.